Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6658/VPCP-ĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 07/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6658/VPCP-ĐP
V/v rà soát, điều chỉnh, bổ sung chính sách

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban Dân tộc;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Lao động-Thương binh và Xã hội, Nội vụ.

 

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại văn bản số 08/TTr-UBDT ngày 01 tháng 7 năm 2008 về kết quả rà soát hệ thống chính sách dân tộc hiện hành; ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5288/BKH-KTĐP&LT ngày 21 tháng7 năm 2008, Tài chính tại văn bản số 8828/BTC-NSNN ngày 29 tháng 7 năm 2008, Khoa học và Công nghệ tại văn bản số 1746/BKHCN-BĐP ngày 22 tháng 7 năm 2008, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2122/BNN-PC ngày 22 tháng 7 năm 2008,  Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 6424/BGDĐT-GDDT ngày 21 tháng 7 năm 2008, Y tế tại văn bản số 5118/BYT-KH-TC ngày 22 tháng 7 năm 2008, Lao động-Thương binh và Xã hội tại văn bản số 2519/LĐTBXH-BTXH ngày 18 tháng 7 năm 2008, Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 2773/BTNMT-KH ngày 28 tháng 7 năm 2008, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các Bộ, ngành tiếp tục rà soát lại các chính sách hiện hành để điều chỉnh, sửa đổi những chính sách không còn phù hợp và nghiên cứu xây dựng chính sách mới cho giai đoạn sau năm 2010, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Cụ thể:

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu bổ sung, sửa đổi các quy định hiện có và ban hành các quy định mới để đẩy mạnh và khuyến khích đầu tư phát triển vùng dân tộc và miền núi.

b) Bộ Tài chính chủ trì bổ sung, sửa đổi các quy định hiện có và ban hành các quy định mới về thuế để tạo hấp dẫn nhằm thu hút đầu tư, khuyến khích sản xuất kinh doanh ở vùng dân tộc và miền núi.

c) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì bổ sung, sửa đổi các quy định hiện có và ban hành các chính sách mới về phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng dân tộc và miền núi.

d) Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan bổ sung, sửa đổi các quy định hiện có và ban hành các quy định mới về phát triển công nghiệp và thương mại; phát triển giao thông vận tải; hỗ trợ nhà cho các đối tượng chính sách; phát triển mạng lưới y tế, chăm lo sức khỏe cho nhân dân; phát triển giáo dục và đào tạo; phát triển khoa học và công nghệ; phát triển nguồn nhân lực; mạng lưới cơ sở đào tạo nghề; bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa của các dân tộc Việt Nam; phát triển văn hóa, thể thao, du lịch; phát triển mạng lưới thông tin và truyền thông; chính sách về cán bộ; khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường sinh thái để tạo điều kiện và khuyến khích phát triển toàn diện các lĩnh vực trên địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc.

2. Căn cứ các yêu cầu trên, các Bộ, ngành chủ động triển khai thực hiện, phối hợp với Ủy ban Dân tộc báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện, thời gian trước ngày 30 tháng 12 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban Dân tộc, các Bộ, ngành, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Các Ban CĐ: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ: Tư pháp, Quốc phòng, Công an;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, NC, TKBT;
- Lưu: VT, ĐP (5)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6658/VPCP-ĐP ngày 07/10/2008 về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung chính sách do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.292

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!