Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3098/VPCP-QHQT về việc đề xuất Dự án thành lập “Trung tâm quốc tế gặp gỡ khoa học đa ngành” của tổ chức “Rencontre du Vietnam” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3098/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 14/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3098/VPCP-QHQT
V/v đề xuất Dự án thành lập “Trung tâm quốc tế gặp gỡ khoa học đa ngành” của tổ chức “Rencontre du Vietnam”

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Giáo dục và Đào tại, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường;

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tại văn bản số 2983/UBND-ĐN ngày 10 tháng 9 năm 2008, ý kiến của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 3178/BNG-CÂu ngày 01 tháng 10 năm 2008, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số 7327/BKH-KHGDTN&MT ngày 08 tháng 10 năm 2008 và số 681/BKH-KTĐN ngày 05 tháng 02 năm 2009, của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 5293/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 29 tháng 12 năm 2008, của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 2257/BGDĐT-HTQT ngày 23 tháng 3 năm 2009, về đề xuất Dự án thành lập “Trung tâm quốc tế gặp gỡ khoa học đa ngành”, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Hoan nghênh Giáo sư Trần Thanh Vân đề xuất việc thành lập Dự án này vì lợi ích phát triển của Việt Nam.

2. Do nội dung của Dự án dự kiến liên quan đến nhiều loại hoạt động do các luật khác nhau chi phối, chưa có tiền lệ ở Việt Nam, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định làm rõ nội dung, điều kiện hoạt động theo luật pháp của Việt Nam, hình thức đầu tư; trên cơ sở đó hướng dẫn Chủ đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định hoàn chỉnh Dự án trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định nếu cần thiết.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT CP (để báo cáo);
- GS Trần Thanh Vân (thông qua UBND tỉnh Bình Định)
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ KGVX, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3098/VPCP-QHQT về việc đề xuất Dự án thành lập “Trung tâm quốc tế gặp gỡ khoa học đa ngành” của tổ chức “Rencontre du Vietnam” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


843
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.209.201