Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 38/SCT-QLTM Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Chung Thị Biển
Ngày ban hành: 14/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH BẮC KẠN
SỞ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 38/SCT-QLTM
V/v: Thực hiện TT 10/2008/TT-BCT và TT 14/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương

Bắc Kạn, ngày 14 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi:

- Phòng Công Thương các Huyện
- Phòng Kinh tế thị xã Bắc Kạn

 

Ngày 25/7/2008, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 10/2008/TT-BCT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Ngày 25/11/2008, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 14/2008/TT-BCT hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá;

Để thống nhất việc cấp giấy phép kinh doanh rượu, thuốc lá trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn thêm một số nội dung liên quan đến việc thực hiện cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn, bán lẻ, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép sản xuất, kinh doanh rượu, thuốc lá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như sau:

I. SẢN XUẤT, KINH DOANH RƯỢU

1. Thẩm quyền của Sở Công Thương

- Cấp Giấy phép sản xuất rượu đối với những nhà đầu tư sản xuất rượu có quy mô dưới 03 triệu lít/năm tại địa phương. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu được quy định tại điểm 2, 3 mục B, phần II của Thông tư số 10/2008/TT-BCT.

- Cấp Giấy phép bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) đối với Thương nhân kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh.

2. Thẩm quyền của Phòng Công Thương và Phòng kinh tế các Huyện, Thị.

- Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh phải có giấy phép sản xuất rượu thủ công. Phòng Công Thương hoặc Phòng kinh tế địa phương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công. Điều kiện, trình tự, thủ tục hồ sơ đề nghị cấp phép được quy định tại điểm 3, 4 mục C phần II của Thông tư số 10/2008/TT-BCT.

- Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu đối với Thương nhân kinh doanh trên địa bàn Huyện, Thị. Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh rượu được quy định tại điểm 2; trình tự cấp Giấy phép kinh doanh rượu theo quy định tại điểm 3, Giấy phép kinh doanh rượu theo quy định tại điểm 4 mục C phần III Thông tư số 10/2008/TT-BCT.

3. Thời hạn cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép kinh doanh rượu là 05 năm; trước thời điểm hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, nếu có nhu cầu tiếp tục sản xuất, kinh doanh thì thương nhân phải có văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép gửi về nơi đã cấp giấy phép cho thương nhân.

4. Các Thương nhân tham gia kinh doanh rượu thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Thông tư 10/2008/TT-BCT.

5. Quy định chuyển tiếp:

Tổ chức, cá nhân đang sản xuất, kinh doanh rượu đủ các điều kiện hướng dẫn tại Thông tư 10/2008/TT-BCT (Kể cả giấy phép còn thời hạn và giấy phép đã hết hạn) nếu có nhu cầu tiếp tục kinh doanh đều phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép mới trước ngày 31 tháng 3 năm 2009. Trong thời gian chờ cấp Giấy phép, tổ chức, cá nhân vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi cơ quan cấp phép cấp Giấy phép hoặc có văn bản từ chối cấp Giấy phép

6. Mức thu phí, lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) bán lẻ rượu (hoặc đại lý bán lẻ). Trong lúc chưa có hướng dẫn mới, thì vẫn thực hiện theo Thông tư số 72/TT-LB ngày 08 tháng 11 năm 1996, Thông tư liên Bộ của Bộ Tài chính - Bộ Thương mại, hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại quy định tại Nghị định số 2/CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ.

II. SẢN XUẤT, KINH DOANH THUỐC LÁ

1. Thẩm quyền của Sở Công Thương:

- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá; hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận được quy định tại điểm 2, Mục B, Phần II Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008.

- Cấp Giấy phép kinh doanh đối với thương nhân bán buôn (đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trên địa bàn (01) Tỉnh, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép được quy định tại điểm 2, Mục B, Phần VIII Thông tư số 14/2008/TT-BCT.

2. Thẩm quyền của Phòng Công Thương, Phòng Kinh tế:

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá; Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh được quy định tại điểm 2, Mục D, phần VIII Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008.

3. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá có thời hạn 05 năm.

4. Các Thương nhân tham gia kinh doanh thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Thông tư 14/2008/TT-BCT.

5. Quy định về chuyển tiếp:

Tổ chức, cá nhân đang sản xuất, kinh doanh sản phẩm thuốc lá chưa có hoặc đã có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá, Giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá theo qui định trước đây của pháp luật; đủ các điều kiện theo hướng dẫn tại Thông tư này, nếu tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến, Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm thuốc lá. Trong thời gian chờ cấp phép, tổ chức, cá nhân vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi Cơ quan quản lý Nhà nước về công thương có thẩm quyền cấp phép hoặc có văn bản từ chối, cấp phép;

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nộp trước ngày 31 tháng 3 năm 2009,

6. Mức thu phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá được quy định như điểm 6, Phần I tại Hướng dẫn này.

Trong quá trình thực hiện các nội dung trong Thông tư và Hướng dẫn của sở Công Thương; đề nghị Phòng Công thương, Phòng Kinh tế các Huyện, Thị chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn cho thương nhân trong việc cấp giấy phép kinh doanh rượu và thuốc lá cho phù hợp với các quy định tại Thông tư 10 và Thông tư 14 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Nếu có vấn đề gì vướng mắc phản ánh về Sở Công Thương để Sở tiếp tục nghiên cứu và xử lý.

Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn thông báo để Các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi (thực hiện);
- UBND các Huyện, Thị (chỉ đạo)
- Chi cục QLTT (để biết);
- BGĐ sở.

- Lưu VT.QLTM.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Chung Thị Biển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 38/SCT-QLTM ngày 14/01/2009 thực hiện Thông tư 10/2008/TT-BCT và 14/2008/TT-BCT do Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.551

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.44.30
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!