Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3513/BCT-KHCN năm 2011 hướng dẫn đăng ký nội dung thực hiện “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020" năm 2012 do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 3513/BCT-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 19/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3513/BCT-KHCN
V/v hướng dẫn đăng ký nội dung thực hiện “Chiến lược SXSH trong CN đến năm 2020" năm 2012

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi:

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tập đoàn, Tổng Công ty thuộc Bộ Công Thương;
- Các Tổ chức tư vấn về sản xuất sạch hơn;
- Các Hiệp hội ngành nghề trong lĩnh vực công nghiệp,

Triển khai thực hiện “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2009 (sau đây gọi tắt là Chiến lược), Bộ Công Thương gửi tới các cơ quan, đơn vị hướng dẫn báo cáo hoạt động liên quan đến sản xuất sạch hơn và đăng ký kế hoạch 2012 thực hiện Chiến lược, cụ thể như sau.

1. Báo cáo về hoạt động liên quan đến sản xuất sạch hơn trong công nghiệp: Đối với các đơn vị đã có hoạt động liên quan đến sản xuất sạch hơn trước đây, kể cả năm 2011, đề nghị xây dựng báo cáo theo mẫu thuộc Phụ lục 1 (đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương), hoặc Phụ lục 2 (đối với các đơn vị khác).

2. Đăng ký nội dung thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020: Nội dung đăng ký phải phù hợp với mục tiêu của Chiến lược Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và các đề án thành phần, không trùng lặp với nội dung đã được thực hiện trước đó. Thông tin về Chiến lược, các đề án thành phần và những nội dung đã thực hiện có thể tham khảo tại trang web www.sxsh.vn. Nội dung đăng ký đề nghị điền theo mẫu thuộc Phụ lục 3.

Các Báo cáo và Hồ sơ đăng ký (bao gồm Công văn của đơn vị đăng ký và các mẫu đăng ký) đề nghị gửi đến: Văn phòng giúp việc Ban điều hành Chiến lược SXSH trong công nghiệp, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 25 tháng 5 năm 2011./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN, VP giúp việc.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH/THÀNH PHỐ…..

Phụ lục 1

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh/thành phố đến tháng 12 năm 2010 (dành cho các tỉnh, thành phố trực thuộc TW)

(Kèm theo Công văn số       /BCT-KHCN ngày     tháng      năm 2011)

1. Giới thiệu chung về các ngành công nghiệp trong tỉnh/thành phố

(Báo cáo nêu rõ các ngành công nghiệp chính của tỉnh hiện tại và trong tương lai, các ngành có tiềm năng gây ô nhiễm, sử dụng nhiều tài nguyên….. Mục tiêu của phần này để định hướng cho những hoạt động thúc đẩy SXSH trong tỉnh/thành phố)

2. Thông tin cơ bản và tình hình tham gia thực hiện Chiến lược Sản xuất sạch hơn của các cơ sở sản xuất trên địa bàn

STT

Ngành*

Tên cơ sở

Sản phẩm chính

Quy mô
(Lớn, vừa, nhỏ)

Địa chỉ

Tình hình thực hiện SXSH tính đến 31/12/2010

Đã tham Hội thảo về SXSH

Đã tham gia tập huấn về SXSH

Đã thực hiện SXSH

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Theo phân loại doanh nghiệp công nghiệp gửi kèm

3. Kết quả thực hiện của các cơ sở đã thực hiện sản xuất sạch hơn trên địa bàn

STT

Ngành

Tên cơ sở

Địa chỉ

Tên đội trưởng SXSH và điện thoại liên hệ

Năm bắt đầu thực hiện SXSH

Hình thức thực hiện SXSH

Mô tả Kết quả chính (dưới dạng % giảm tiêu thụ và phát thải môi trường)

Được hỗ trợ về kỹ thuật

Được hỗ trợ đầu tư

Tự thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để có thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ: Nguyễn Thị Lâm Giang, Chuyên viên Vụ Khoa học và Công nghệ, điện thoại 04.22202312, di động: 0903202664, email giangntl@moit.gov.vn./

 

TÊN ĐƠN VỊ

Phụ lục 2

Mẫu báo cáo hoạt động liên quan đến SXSH trong công nghiệp đến tháng 12 năm 2010
(dành cho đơn vị khác)

(Kèm theo Công văn số     /BCT-KHCN ngày    tháng     năm 2011)

Tên đơn vị chủ trì

Nội dung hoạt động

Số người tham gia

Số DN tham gia

Danh sách Doanh nghiệp tham gia *

1.1. Nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng SXSH trong công nghiệp (Tổ chức Hội thảo, đào tạo, viết báo, làm phim, v.v.. về SXSH)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

….

 

 

 

 

1.2. Hỗ trợ kỹ thuật áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp (hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp áp dụng SXSH, xây dựng hướng dẫn SXSH, v.v..)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

….

 

 

 

 

1.3. Đề xuất, xây dựng các cơ chế chính sách về thúc đẩy SXSH trong công nghiệp

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Các hoạt động khác liên quan

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

* Trường hợp danh sách doanh nghiệp quá dài có thể đưa thành 01 bảng riêng

Bảng phân loại ngành sản xuất công nghiệp sử dụng trong báo cáo tình hình thực hiện SXSH tại các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

STT

Tên ngành

1

Mỏ và khai khoáng

2

Bánh kẹo, mỳ ăn liền

3

Rau quả, nông sản

4

Rượu, bia, NGK

5

Sữa và các sản phẩm

6

Thịt cá

7

Thủy sản

8

Thực phẩm khác

9

Thuốc lá

10

Dệt may

11

Da giầy

12

Gỗ, tre, nứa

13

Giấy và bột giấy

14

In ấn

15

Hóa chất cơ bản

16

Thuốc trừ sâu

17

Phân hóa học

18

Pin, ắc quy

19

Mỹ phẩm

20

Sơn, mực in

21

Xà phòng, chất tẩy rửa

22

Hóa chất khác

23

Nhựa và cao su

24

Kim loại mầu

25

Xi măng, gạch, gốm

26

Bột đá

27

Tấm lợp

28

Thủy tinh

29

Gang và thép

30

Sản phẩm kim loại

31

Xử lý bề mặt

32

Máy móc và thiết bị

33

Đóng tàu

34

Thiết bị điện, điện tử

35

Phương tiện vận tải

36

Thức ăn chăn nuôi

37

Sản phẩm tái chế khác

38

Than, điện, xăng, gas

39

Nước

 

TÊN ĐƠN VỊ

Phụ lục 3

 

Mẫu Đăng ký thực hiện Chiến lược Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp năm 2012

(Kèm theo Công văn số      /BCT-KHCN ngày     tháng      năm 2011)

STT

Tên nội dung đăng ký tham dự

Mô tả nội dung đăng ký tham dự

Tóm tắt đóng góp của ND đăng ký trong việc thực hiện mục tiêu Chiến lược*

Kinh phí đề nghị hỗ trợ từ Bộ Công Thương

Kinh phí đối ứng từ các nguồn khác

Ghi chú

1.1. Nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng SXSH trong công nghiệp (Tổ chức Hội thảo, đào tạo, viết báo, làm phim, v.v.. về SXSH)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Hỗ trợ kỹ thuật áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp (hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp áp dụng SXSH, xây dựng hướng dẫn SXSH, xây dựng mô hình trình diễn SXSH cho các ngành trọng điểm v.v..)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Đề xuất, xây dựng các cơ chế chính sách về thúc đẩy SXSH trong công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Các hoạt động khác liên quan đến thực hiện Chiến lược

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Toàn văn Chiến lược có thể tải về từ trang web www.sxsh.vn của Văn phòng giúp việc Ban điều hành Chiến lược Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

Để có thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ: Nguyễn Thị Lâm Giang, Chuyên viên Vụ Khoa học và Công nghệ, điện thoại 04.22202312, di động: 0903202664, email giangntl@moit.gov.vn./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3513/BCT-KHCN năm 2011 hướng dẫn đăng ký nội dung thực hiện “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020" năm 2012 do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.231

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.226