Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3295/TCT-DNL năm 2020 hướng dẫn về xác định hình thức xuất kho sản phẩm truyền thông do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3295/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Cường
Ngày ban hành: 12/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3295/TCT-DNL
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Tổng Công ty Truyền Thông

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 444/VNPT-Media-KTTC ngày 13/4/2020 của Tổng công ty Truyền thông (VNPT-Media) đề nghị hướng dẫn về xác định hình thức xuất kho sản phẩm truyền thông. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 2, Điều 9, Điều 16 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Căn cứ Khoản 5 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng hướng dẫn về giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại;

Căn cứ Khoản 7, Khoản 9 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngay 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn về lập, sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp VNPT-Media là đơn vị chủ trì dịch vụ, phối hợp với VNPT-Vinaphone kinh doanh dịch vụ MyTV, VNPT- Media thực hiện các chương trình truyền thông quảng bá sản phẩm dưới hình thức chuyển các sản phẩm, hàng hóa khuyến mại cho VNPT-Vinaphone để VNPT-Vinaphone chuyển đến khách hàng, thì:

Đối với sản phẩm, hàng hóa dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về xúc tiến thương mại, VNPT-Media phải lập hóa đơn, ghi tên, số lượng hàng hóa, giá tính thuế được xác định bằng không (0), dòng thuế suất thuế GTGT không ghi gạch chéo; trường hợp sản phẩm, hàng hóa dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về xúc tiến thương mại, thì phải lập hóa đơn kê khai, tính nộp thuế GTGT như sản phẩm, hàng hóa dùng để biếu, tặng, cho.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng Công ty Truyền thông được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Vũ Chí Hùng (để b/c);
- Các Vụ: KK, CS; PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNL (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DOANH NGHIỆP LỚN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3295/TCT-DNL năm 2020 hướng dẫn về xác định hình thức xuất kho sản phẩm truyền thông do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.227

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55