Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1852/QLCL-VP triển khai các nhiệm vụ quản lý chất lượng nông lâm thủy sản do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Số hiệu: 1852/QLCL-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 19/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 1852/QLCL-VP
V/v triển khai các nhiệm vụ quản lý CL NLTS

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Cơ quan Chất lượng Trung bộ, Nam bộ
- Các Trung tâm CL, NLTS vùng 2-6

 

Nhằm triển khai các nhiệm vụ được Bộ giao và thực hiện các Quyết định của Cục về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cơ quan Chất lượng Trung bộ, Nam bộ (sau đây gọi tắt là Cơ quan Chất lượng Trung bộ, Nam bộ) và các Trung tâm CL NLTS vùng, Cục Quản lý Chất lượng yêu cầu các đơn vị triển khai một số nhiệm vụ như sau:

1. Cơ quan Chất lượng Trung bộ, Nam bộ:

1.1. Tổ chức triển khai đầy đủ các nhiệm vụ nêu tại Điều 4 Quy chế hoạt động của đơn vị theo phạm vi hoạt động từ ngày 20/10/2009, trong đó lưu ý một số nhiệm vụ sau:

a. Nhiệm vụ quản lý chất lượng thực phẩm thủy sản:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các Chương trình giám sát quốc gia về ATVSTP thủy sản (khoản 5): phối hợp với các Trung tâm vùng, cơ quan địa phương triển khai các nội dung theo kế hoạch đã được phê duyệt năm 2009; chủ trì xây dựng kế hoạch năm 2010 và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Tổ chức kiểm tra, lập hồ sơ đề nghị Cục công nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản (điểm a khoản 6): tiếp nhận hồ sơ đăng ký, tổ chức kiểm tra và báo cáo về Cục kết quả kèm theo đề xuất của đơn vị về việc công nhận (chỉ gửi kèm biên bản kiểm tra khi có yêu cầu). Danh sách các cơ sở đăng ký kiểm tra công nhận cập nhận đến ngày 19/10/2009 được Cục gửi email đến các đơn vị để tổ chức triển khai theo đúng quy định.

- Tổng hợp kết quả kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh các cơ sở chế biến thực phẩm thủy sản của các Trung tâm vùng trên địa bàn và báo cáo kết quả về Cục (chỉ gửi kèm biên bản kiểm tra khi có yêu cầu) (khoản 17)

b. Nhiệm vụ quản lý chất lượng thực phẩm nông lâm sản:   

- Tổ chức triển khai hoạt động thẩm tra, truy xuất nguyên nhân lô hàng thực phẩm nông sản lây nhiễm, không đảm bảo ATVSTP theo thông báo của Cục;

- Tổ chức kiểm tra có lựa chọn theo kế hoạch hàng năm được duyệt hoặc kiểm tra đột xuất theo phân công của Cục về điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, cơ sở thu mua, vận chuyển, bảo quản, giết mổ, sơ chế, chế biến, bán buôn nông lâm sản và muối.

c. Nhiệm vụ quản lý kiểm nghiệm:

- Tham gia hoạt động đánh giá lần đầu phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản khi có yêu cầu của Cục.

- Tổ chức đánh giá định kỳ, đánh giá đột xuất phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản đã được Bộ chỉ định theo đúng quy định.

d. Về kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao:

- Thực hiện Chương trình giám sát quốc gia về ATVSTP nông lâm thủy sản: Phối hợp với các Trung tâm vùng để sử dụng theo nguồn kinh phí đã cấp năm 2009 cho từng Trung tâm vùng.

- Kinh phí kiểm tra điều kiện đảm bảo VSATTP cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản sử dụng từ nguồn lấy từ phí, lệ phí cho các tháng cuối năm 2009. Trên cơ sở dự toán của cơ quan chất lượng Nam bộ, Trung bộ, Cục sẽ có quyết định giao dự toán cho 2 cơ quan miền để triển khai nhiệm vụ.

1.2. Chủ trì, phối hợp với các Trung tâm vùng: Thông báo, hướng dẫn các đơn vị, cơ sở có liên quan cập nhật thông tin và thực hiện đúng các quy định trong triển khai các nhiệm vụ được giao của Cơ quan Chất lượng Nam bộ, Trung bộ.

2. Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 2-6:

- Phối hợp với Cơ quan Chất lượng Trung bộ, Nam bộ thông báo, hướng dẫn các đơn vị, cơ sở có liên quan trên địa bàn cập nhật thông tin và thực hiện đúng các quy định trong triển khai các nhiệm vụ được giao của các Cơ quan Chất lượng Trung bộ, Nam bộ.

- Tổ chức kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh các cơ sở chế biến thực phẩm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Cục, báo cáo kết quả về Cục thông qua Cơ quan Chất lượng.

Yêu cầu các đơn vị báo cáo bằng văn bản về Cục các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Lương Lê Phương (để báo cáo);
- Các Phó Cục trưởng;
- Trung tâm CL, NLTS vùng 1;
- Các Phòng thuộc Cục, Thanh tra Cục;
- Lưu VT,  VP.

PHÓ CỤC TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
 Nguyễn Như Tiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1852/QLCL-VP triển khai các nhiệm vụ quản lý chất lượng nông lâm thủy sản do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.098
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33