Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2932/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 2932/TCT-CS  
V/v chính sách thuế GTGT  

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi:

­- Cục thuế TP Hải Phòng
- Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

 

Tổng cục thuế nhận được một số công văn hỏi về chính sách thuế GTGT đối với các hàng hóa, dịch vụ cung cấp trực tiếp cho phương tiện vận tải (để thực hiện hoạt động vận tải quốc tế) thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.23.d2, Mục II, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “Hàng hóa, dịch vụ cung cấp để đảm bảo hoạt động của phương tiện vận tải quốc tế như xăng, dầu, sửa chữa, sơn, bảo dưỡng phương tiện vận tải và một số hàng hóa, dịch vụ khác cung ứng để đảm bảo hoạt động của phương tiện vận tải quốc tế, trừ các dịch vụ đăng kiểm, bảo hiểm, sửa chữa, sơn, bảo dưỡng cung ứng trực tiếp cho phương tiện vận tải thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt nam hoặc phương tiện vận tải do tổ chức, cá nhân Việt Nam thuê trần, thuê định hạn của tổ chức, cá nhân nước ngoài đều thuộc diện chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại phần B Thông tư này

Phương tiện vận tải quốc tế nêu tại điểm 1.23.d2 này bao gồm:

+ Phương tiện vận tải thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện hoạt động vận tải quốc tế.

+ Phương tiện vận tải thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc phương tiện vận tải do tổ chức, cá nhân Việt Nam thuê định hạn, thuê trần của tổ chức, cá nhân nước ngoài để thực hiện hoạt động vận tải quốc tế”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trừ các dịch vụ đăng kiểm, bảo hiểm, sửa chữa, sơn, bảo dưỡng cung ứng trực tiếp cho phương tiện vận tải (để thực hiện hoạt động vận tải quốc tế) thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc phương tiện vận tải do tổ chức, cá nhân Việt Nam thuê trần, thuê định hạn của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại phần B Thông tư này, còn các hàng hóa, dịch vụ khác cung cấp để đảm bảo hoạt động của phương tiện vận tải (để thực hiện hoạt động vận tải quốc tế) thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc phương tiện vận tải do tổ chức, cá nhân Việt Nam thuê trần, thuê định hạn của tổ chức, cá nhân nước ngoài không thuộc diện chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để các Cục thuế được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty vận tải biển Việt Nam;
- Công ty CP vận tải biển Vinaship;
- Công ty cổ phần điện tử hàng hải;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 2932/TCT-CS
Re: Value-added tax policies

Hanoi, August 4, 2008

 

To: Hai Phong City Tax Office
Khanh Hoa Province Tax Office

The General Department of Taxation has received a number of official letters inquiring about value-added tax policies for goods and services directly supplied for vehicles (for international transport activities) owned by Vietnamese organizations and individuals. Regarding this issue, the General Department of Taxation gives the following opinions:

Point 1.23.d.2, Section II, Part A of the Finance Ministry's Circular No. 32/2007/TT-BTC of April 9, 2007, guiding the value-added tax, stipulates: “Goods and services supplied to assure the operation of vehicles engaged in international transportation such as petrol and oil, and vehicle repair, painting and maintenance and some other goods and services supplied to assure the operation of vehicles, excluding registry, insurance, repair, painting and maintenance services directly provided for vehicles owned by Vietnamese organizations and individuals or vehicles bareboat- chartered or time-chartered by Vietnamese organizations and individuals from foreign organizations and individuals, which are all subject to value-added tax as guided in Part B of this Circular.

Vehicles mentioned at Point 1.23.d2 include:

+ Vehicles engaged in international transportation owned by organizations and individuals overseas.

+ Vehicles owned by Vietnamese organizations and individuals or those bareboat- chartered or time-chartered by Vietnamese organizations and individuals from foreign organizations and individuals for international transportation.”

Under the above guidance, except registry, insurance, repair, painting and maintenance services directly provided for vehicles (for international transportation activities) owned by Vietnamese organizations and individuals or those bareboat- chartered or time-chartered by Vietnamese organizations and individuals from foreign organizations and individuals, which are subject to value-added tax as guided in Part B of this Circular, other goods and services supplied to assure the operation of vehicles (for international transportation activities) owned by Vietnamese organizations and individuals or those bareboat-chartered or time-chartered by Vietnamese organizations and individuals from foreign organizations and individuals are not subject to VAT.

The General Department of Taxation informs the Provincial Tax Offices thereof for information.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

FOR THE GENERAL DIRECTOR OF TAXATION
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
Pham Duy Khuong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 2932/TCT-CS of August 04, 2008, on Value-added tax policies

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.744

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!