Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4663/TCT-DNL trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4663/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 17/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4663/TCT-DNL
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1122/KKMT-KTTC ngày 05/6/2010 của Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế - quản lý thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc hoàn thuế GTGT

Tại Điểm 1 Phần C Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: “Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT nếu trong 3 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết”.

Tại Điểm 2, Điểm 3 Điều 60 Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006 quy định:

“2. Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau thì chậm nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế hoặc thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau hoặc thông báo lý do không hoàn thuế.

3. Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau thì chậm nhất là sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế hoặc thông báo lý do không hoàn thuế.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty hàng tháng kê khai thuế GTGT, nếu trong 3 tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết thì mới được hoàn thuế. Và thời gian hoàn thuế là 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ nếu thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau hoặc 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ nếu thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau.

2. Về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Tại tiết c Điểm 2.5 Mục IV Phần C Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế quy định: “Chi tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa chi trừ trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề nhằm bảo đảm việc trả lương không bị gián đoạn và không được sử dụng vào mục đích khác. Mức dự phòng hàng năm do doanh nghiệp quyết định nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty chi trả tiền lương, tiền công hay các khoản phụ cấp cho người lao động mà đã hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm nhưng Công ty thực tế chưa chi thì các khoản chi đó không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

3. Về Chính sách ưu đãi thuế TNDN

Tại tiết a điểm 2.6 Mục I Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC quy định:

“2.6. Việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không áp dụng đối với:

a. Các khoản thu nhập khác quy định tại mục IV Phần C Thông tư này.”

Căn cứ quy định trên, kể từ ngày Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành thì “các khoản thu nhập khác” năm 2009 của Công ty không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Liên quan đến vướng mắc của Công ty về chính sách ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế đã có công văn 1834/TCT-CS ngày 31/05/2010 đề nghị Công ty thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo đến Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Đà Nẵng;
- Vụ PC, CS (TCT);  
- Lưu: VT, DNL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4663/TCT-DNL trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.678
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255