Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3584/TCT-CS về việc vướng mắc chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3584/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 3584/TCT-CS
V/v vướng mắc chính sách thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời Công văn số 1638/CT-KTT2 ngày 16/4/2008 của Cục thuế tỉnh Tây Ninh về vướng mắc chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về ưu đãi tiền sử dụng đất đối với dự án khu nhà ở và công viên ven hồ:

Tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định "giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư".

Tại điểm 4 Mục I Phần C Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 3/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất hướng dẫn: "Tổ chức sử dụng đất đã được miễn giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 12; Khoản 1, 3 Điều 13 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP, nhưng sau đó chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì phải nộp đủ tiền sử dụng đất đã được miễn hoặc giảm vào ngân sách nhà nước theo giá đất tại thời điểm chuyển nhượng quyền sử dụng đất".

Căn cứ vào quy định nêu trên, Công ty TNHH Phi Long đã được giảm tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 05/GCN-CT ngày 24/1/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh để thực hiện dự án đầu tư "Khu nhà ở và công viên ven hồ". Tuy nhiên, sau khi đầu tư xong kết cấu hạ tầng kỹ thuật của dự án và xây dựng một số căn nhà ở theo tỷ lệ nhất định, phần còn lại Công ty TNHH Phi Long thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng vào năm 2005, 2006 thì Công ty TNHH Phi Long phải nộp đủ tiền sử dụng đất đã được miễn, giảm vào ngân sách nhà nước theo giá đất tại thời điểm chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

2. Về ưu đãi tiền sử dụng đất đối với dự án khu dân cư 1

Tại điểm 3 Mục I Phần C Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất hướng dẫn: "Chỉ xem xét và phê duyệt miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP đối với các trường hợp bắt đầu nộp tiền sử dụng đất từ ngày Nghị định số 198/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Các trường hợp đã nộp tiền sử dụng đất hoặc nộp số tiền sử dụng đất còn nợ phát sinh trước ngày Nghị định số 198/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì việc miễn giảm tiền sử dụng đất được thực hiện theo các quy định trước ngày Nghị định số 198/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành."

Tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 9/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP nêu trên quy định: các dự án đang hoạt động và đang được hưởng ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất cao hơn quy định của Nghị định này thì tiếp tục được hưởng mức ưu đãi đó cho thời gian còn lại; trường hợp mức ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất thấp hơn quy định tại Nghị định này thì được hưởng theo quy định tại Nghị định này của thời hạn ưu đãi còn lại."

Căn cứ vào các quy định nêu trên, Công ty TNHH đầu tư Phi Long được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 06/GCN-CT ngày 24/1/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đối với dự án xây dựng nhà ở khu dân cư 1 thuộc khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài được ưu đãi giảm 75% tiền sử dụng đất theo điều 17 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP nhưng Công ty chưa được hưởng ưu đãi tiền sử dụng đất theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP. Trường hợp Công ty bắt đầu nộp tiền sử dụng đất cho dự án xây dựng nhà ở nêu trên trước ngày Nghị định số 198/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì không thuộc diện được hưởng ưu đãi tiền sử dụng đất theo Nghị định số 198/2004/NĐ-CP Nghị định số 44/2008/NĐ-CP. Trường hợp Công ty bắt đầu nộp tiền sử dụng đất kể từ ngày Nghị định số 198/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì việc miễn, giảm tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP , Nghị định số 44/2008/NĐ-CP nêu trên.

3. Tại Khoản 8 Điều 3 Luật Đầu tư quy định: "Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định".

Tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định: "Nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế thì thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định này:

Căn cứ vào các quy định trên, cục thuế phải kiểm tra xem xét và căn cứ vào tình hình thực hiện các thủ tục đầu tư của doanh nghiệp theo quy định để xác định doanh nghiệp thành lập có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hay không.

4. Tại điểm 4 Mục I Phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT hướng dẫn đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT: "Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi sáp nhập hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết".

Tại điểm 9 Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế hướng dẫn việc lập hồ sơ hoàn thuế: "Hồ sơ hoàn thuế đối với người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động".

Tại Mục III Phần Đ Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: "Doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi chuyển đổi; trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp chuyển đổi có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế."

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH SX-LR-TM Bơm Động Lực chuyển đổi loại hình thành Công ty cổ phần SX - LR - TM Bơm Động Lực nhưng trước thời điểm chuyển đổi Công ty TNHH SX - LR - TM có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết nhưng không lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT thì đề nghị Cục thuế làm rõ cơ quan thuế đã thực hiện quyết toán thuế đối với trường hợp nêu trên chưa và nếu đã được quyết toán thuế thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào còn được khấu trừ đã xử lý thế nào vào thời điểm chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, từ đó làm rõ trách nhiệm của các bên trong việc chưa lập hồ sơ hoàn thuế GTGT để xử lý cho phù hợp. 

5. Về áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% đối với hàng hoá, dịch vụ sản xuất và tiêu thụ trong khu thương mại công nghiệp thuộc khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, Bộ Tài chính đang sửa đổi thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và sẽ có hướng dẫn riêng vấn đề này.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3584/TCT-CS về việc vướng mắc chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.231
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49