Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2354/TCT-TVQT của Tổng cục Thuế về việc đăng ký sử dụng Phiếu thu tự in

Số hiệu: 2354/TCT-TVQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 04/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2354/TCT-TVQT
V/v: Đăng ký sử dụng chứng từ  thu phí tự in

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Trường Đại học Tây Đô

Trả lời công văn số 06/2006-CV-ĐHTĐ ngày 02/6/2006 của Trường Đại học Tây Đô về việc đăng ký sử dụng Phiếu thu tự in; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 3, Quyết định số 54/2006/QĐ-TTg ngày 09/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Tây Đô thì: "Trường Đại học Tây Đô hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tự nhiên ban hành kèm theo Quyết định số 14/2005/QĐ-TTg ngày 17/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ".

- Tại Khoản 1, Điều 32, Chương VI Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 14/2005/QĐ-TTg ngày 17/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định: Trường đại học tư thục hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện góp vốn, tự chủ về tài chính, tự cân đối thu chi, thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ kế toán thống kê, nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành khác có liên quan.

- Căn cứ Khoản 1, Điều 11, Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí thì: "Phí thu được từ các dịch vụ không do nhà nước đầu tư, hoặc do nhà nước đầu tư nhưng đã chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo nguyên tắc hạch toán, tự chủ tài chính, là Khoản thu không thuộc Ngân sách Nhà nước. Số tiền phí thu được là doanh thu của tổ chức, cá nhân thu phí, tổ chức, cá nhân thu phí có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành của Nhà nước trên kết quả thu phí".

Theo các quy định trên đây, chứng từ thu của Trường Đại học Tây Đô không thuộc loại Biên lai thu phí, lệ phí quy định tại quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí. Đề nghị Trường Đại học Tây Đô liên hệ với Cục thuế tỉnh Cần Thơ để được hướng dẫn và thực hiện đăng ký sử dụng chứng từ thu theo quy định hiện hành về in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn tự in.

Tổng cục Thuế thông báo để Trường Đại học Tây Đô biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Cần Thơ;
- Lưu: VT, TVQT(AC).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 


Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2354/TCT-TVQT của Tổng cục Thuế về việc đăng ký sử dụng Phiếu thu tự in

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.394

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209