Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2163/TCT-CS về việc ưu đãi tiền thuê đất và thu sử dụng vốn do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2163/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 2163/TCT-CS
V/v ưu đãi tiền thuê đất và thu sử dụng vốn

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La

Trả lời Công văn số 153/CT-KK&KTT ngày 31/01/2008 của Cục Thuế tỉnh Sơn La về vướng mắc khi thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất và thu sử dụng vốn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc giải quyết miễn giảm tiền thuê đất:

Tại mục VI Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước: “Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước nhưng mức ưu đãi thấp hơn (miễn, giảm thấp hơn) quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP thì mức miễn, giảm được thực hiện theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP cho thời hạn miễn, giảm còn lại. Thời hạn miễn, giảm còn lại tính theo thời gian quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP trừ đi thời gian đã được miễn, giảm trước ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi là dự án đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư/đã được ghi tại Giấy phép đầu tư hoặc đã được cơ quan thuế ra quyết định miễn/giảm theo quy định của pháp luật trước ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Trường hợp ngày bắt đầu tính tiền thuê đất trước ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, nhưng từ ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, người thuê đất mới làm thủ tục xin miễn, giảm thì áp dụng quy định về miễn, giảm và các quy định khác theo Nghị định số 142/2005/NĐ-CP”.

Căn cứ hướng dẫn trên, Công ty du lịch khách sạn công đoàn Sơn La đã được UBND tỉnh Sơn La cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư (GCNUĐĐT) theo quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ (số 1187/CN-UĐĐT ngày 28/5/2004) nhưng Công ty không đáp ứng được các điều kiện theo quy định nên Công ty không thuộc diện được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất theo mức ghi trong GCNUĐĐT đã cấp. Đề nghị Cục Thuế nghiên cứu, đối chiếu với các quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP nêu trên để áp dụng mức ưu đãi cho phù hợp đồng thời báo cáo UBND tỉnh biết để điều chỉnh GCNUĐĐT đã cấp cho đơn vị.

Do Công ty đã được cấp GCNUĐĐT trước ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành nhưng chưa làm thủ tục để được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất, đến ngày 30/01/2008 Công ty mới gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thì việc xem xét giải quyết miễn giảm về tiền thuê đất của Công ty được căn cứ vào các quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

Do vậy, việc giải quyết miễn giảm tiền thuê đất của Công ty Du lịch khách sạn công đoàn Sơn La được thực hiện như sau:

- Nếu Công ty thuộc diện được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP mà mức ưu đãi tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP thấp hơn mức ưu đãi tại GCNUĐĐT điều chỉnh (nếu có) thì giải quyết miễn, giảm tiền thuê đất phải nộp cho đơn vị theo mức tại GCNUĐĐT điều chỉnh; Trường hợp mức ưu đãi tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP cao hơn mức ưu đãi tại GCNUĐĐT điều chỉnh thì giải quyết miễn, giảm tiền thuê đất phải nộp cho đơn vị theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ;

- Nếu Công ty không đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP hoặc UBND tỉnh không ban hành GCNUĐĐT điều chỉnh cho Công ty thì Công ty phải nộp tiền thuê đất theo quy định hiện hành.

2. Về tiền thu sử dụng vốn:

Tại điểm 1 mục I Thông tư số 33-TC/TCT ngày 13/6/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ thu sử dụng vốn ngân sách nhà nước quy định: “Theo Điều 1 Nghị định số 22/HĐBT thì các tổ chức kinh tế sử dụng vốn cố định và vốn lưu động do ngân sách Nhà nước cấp và có nguồn gốc từ ngân sách, dưới đây gọi chung là vốn ngân sách Nhà nước cấp bao gồm vốn cố định, vốn lưu động, phải tính thu về sử dụng vốn”.

Thông tư này không quy định việc miễn giảm tiền thu sử dụng vốn.

Căn cứ quy định trên, do tổng số vốn hoạt động của Công ty Du lịch khách sạn công đoàn Sơn La gồm vốn ngân sách cấp và vốn có nguồn vốn từ ngân sách nên đều thuộc diện phải nộp tiền thu sử dụng vốn.

Do vậy, Công ty phải nộp đầy đủ số tiền thu sử dụng vốn còn nợ vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết, trong quá trình thực hiện nếu còn có vướng mắc báo cáo về Tổng cục để được hướng dẫn tiếp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2163/TCT-CS về việc ưu đãi tiền thuê đất và thu sử dụng vốn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.177
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77