Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1878TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 28/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1878 TCT/NV5
V/v phát hành hoá đơn tài chính và tính doanh thu chịu thuế TNDN

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2003

 

Kính gửi: Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Apollo

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 0303 đề ngày 12/03/2003 của Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Apollo (Tổ chức Apollo) hỏi về việc phát hành hoá đơn tài chính và tính doanh thu chịu thuế trong tháng và trong năm tài chính của doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Khi thu tiền học phí của học viên, Tổ chức Apollo phải phát hành hoá đơn, không phát hành  phiếu thu. Để phù hợp với đặc thù của đơn vị, Tổ chức Apollo có thể đăng ký sử dụng hoá đơn tự in, không phát hành hoá đơn chung cho một nhóm học viên.

việc phát hành hoá đơn phải đảm bảo những yêu cầu được quy định trong Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/TT-BTC ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý hoá đơn.

2. Theo hướng dẫn tại Điểm 2, Mục II, Phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính thì thời Điểm xác định doanh thu để tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với dịch vụ phải thoả mãn một trong hai Điều kiện:

- Khi dịch vụ đã hoàn thành.

- Khi có hoá đơn GTGT hoặc hoá đơn bán hàng.

Trường hợp Tổ chức Apollo đã phát hành hoá đơn tài chính cho toàn bộ số tiền học phí thu được trong mỗi tháng thì số tiền đó phải được ghi nhận là doanh thu để tính thu nhập chịu thuế của tháng và/hoặc của năm. Tổ chức Apollo không được căn cứ vào số giờ học thực tế của học viên trong tháng để xác định doanh thu tính thu nhập chịu thuế.

Tổ chức Apollo phải có quy chế cụ thể về trường hợp hoàn trả toàn bộ hoặc một phần học phí cho học viên trong trường hợp học viên không thể tiếp tục theo học. Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 5.8, Điểm 5.9, Mục IV, phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính, nếu Tổ chức Apollo có phải trả lại tiền học phí cho học viên thì Tổ chức Apollo thực hiện đồng thời các bước như sau:

- Tổ chức Apollo phải phát hành một hoá đơn thay thế hoá đơn cũ, trên hoá đơn ghi rõ số tiền trả lại cho học viên đã nộp tại hoá đơn (số, ký hiệu, ngày tháng năm của hoá đơn), lý do trả lại.

- Tổ chức Apollo và học viên lập biên bản ghi rõ số tiền học phí trả lại, lý do trả, theo hoá đơn (số, ký hiệu, ngày tháng năm của hoá đơn) để làm căn cứ Điều chỉnh doanh thu và tính thuế TNDN. Biên bản phải có đầy đủ chữ ký của học viên, được lập thành 02 bản để lưu giữ tại Tổ chức Apollo và gửi cho học viên.

- Hoá đơn mới và biên bản là căn cứ để Tổ chức Apollo Điều chỉnh lại doanh thu để tính thuế TNDN của tháng và/hoặc của năm.

Trường hợp trước đây Tổ chức Apollo đã phát hành hoá đơn chung cho một nhóm học viên thì khi trả lại toàn bộ hoặc một phần học phí cho học viên. Tổ chức Apollo cũng thực hiện theo hướng dẫn nêu trên. Khi lập biên bản số tiền trả lại, Tổ chức Apollo phải đính kèm theo bảng kê danh sách học viên, phiếu thu tiền đã phát hành cho học viên trước đó (bản gốc) theo hóa đơn cũ để làm căn cứ Điều chỉnh doanh thu và tính thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổ chức Apollo biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1878 TCT/NV5 ngày 28/05/2003 của Tổng cục Thuế-Bộ Tài chính về việc phát hành hoá đơn tài chính và tính doanh thu chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.192

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.65.220