Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1793/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1793/TCT-CS
V/v: chứng từ làm căn cứ thanh toán tiền công tác phí

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Tổng công ty hàng không Việt Nam

Trả lời công văn số 677/TCTHK-TCKT ngày 01/4/2008 của Tổng công ty hàng không Việt Nam về chứng từ làm căn cứ thanh toán tiền công tác phí, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.12 Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn các khoản chi phí không được tính vào chi phí hợp lí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp: “Phần chi phụ cấp cho người lao động đi công tác (không bao gồm tiền đi lại và tiền ở) vượt quá 2 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước”. Quy định hiện hành đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước đã được hướng dẫn tại Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính chỉ quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị áp dụng đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập mà không phải là áp dụng cho các doanh nghiệp.

Căn cứ hướng dẫn nêu trênthì phần chi phụ cấp cho người lao động đi công tác (không bao gồm tiền đi lại và tiền ở) được áp dụng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính như đối với cán bộ công chức, viên chức nhà nước nhưng không vượt quá 2 lần mức quy định thì được tính vào chi phí hợp lí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Còn đối vơói khoản chi tiền đi lại và tiền ở Công ty phải có hoá đơn, chứng từ hợp pháp thì mới được tính vào chi phí hợp lí để tính thuế TNDN.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1793/TCT-CS ngày 09/05/2008 về việc chứng từ làm căn cứ thanh toán tiền công tác phí do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.052

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74