Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1758/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập tăng thêm do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1758/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 26/05/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1758/TCT-TNCN
V/v thuế TNCN đối với khoản thu nhập tăng thêm

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội

Trả lời công văn số 213/TC-KT/VQH ngày 22/03/2010 của Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội về việc miễn thuế của 40% thu nhập tăng thêm của cả năm 2009 được chi vào quí I/2010, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điều 19 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ qui định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập có quy định sử dụng kết quả hoạt động tài chính trong năm như sau:

"Hàng năm sau khi trang trải các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi (nếu có), đơn vị được sử dụng theo trình tự như sau:

a) Đối với đơn vị tự bảo đảm chi phí hoạt động:

- Trích tối thiểu 25% để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;

- Trả thu nhập tăng thêm cho người lao động;

- Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập. Đối với 2 Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi mức trích tối đa không quá 3 tháng tiền lương, tiền công và thu nhập tăng thêm bình quân thực hiện trong năm.

Mức trả thu nhập tăng thêm, trích lập các quỹ do Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị."

2. Tại khoản 2 Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định các loại thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công, bao gồm: "Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;"

3. Tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 160/2009/TT-BTC ngày 12/08/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 theo Nghị quyết số 32/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội hướng dẫn: việc xác định Thu nhập làm căn cứ xác định số thuế thu nhập cá nhân được miễn thì:

"Thu nhập từ tiền lương, tiền công làm căn cứ xác định số thuế thu nhập cá nhân được miễn là thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công mà đơn vị sử dụng lao động phải thanh toán cho cá nhân trong 6 tháng đầu năm 2009 không phân biệt thời điểm chi trả"; trong đó tại điểm 2.2 khoản 2 Điều 2 Thông tư 160 nêu trên hướng dẫn: "Trường hợp tiền lương, tiền công của 6 tháng đầu năm 2009 theo hợp đồng lao động, cơ quan chi trả đã hạch toán chi hoặc ra quyết định lương nhưng thực tế chi trả cho người lao động ngoài khoảng thời gian miễn thuế theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 1 của Thông tư này thì vẫn được xác định là thu nhập miễn thuế. Thời hạn chi trả tiền lương, tiền công của 6 tháng đầu năm được xác định là thu nhập miễn thuế chậm nhất không quá ngày 31/12/2009."

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên thì: khoản thu nhập tăng thêm theo kết quả công việc là khoản thu nhập có tính chất tiền lương, tiền công. Trường hợp Viện quy hoạch xây dựng trả khoản thu nhập tăng thêm này vào quý I năm 2010 thì không được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009. Khoản thu nhập này được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của năm 2010.

Tổng cục Thuế trả lời để Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1758/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập tăng thêm do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.113
DMCA.com Protection Status

IP: 34.224.102.60