Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1619/TCT-CS về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của Công ty liên doanh Vina Việt – Sing do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1619/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1619/TCT-CS
V/v: chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 13533/CT-KT2 ngày 28/12/2007 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của Công ty liên doanh Vina Việt – Sing, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.2 Mục III, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn: “Mức trích khấu hao tài sản cố định được tính vào chi phí hợp lý theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định”.

Tại điểm 5 Điều 9 Quyết định 206/2003/QĐ-BTC Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định Ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định: “Mọi tài sản cố định của doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh đều phải trích khấu hao. Mức trích khấu hao tài sản cố định được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ”.

Tại Mục I, Thông tư số 124/2004/TT-BTC ngày 23/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy định về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân nước ngoài, có lợi nhuận từ các hình thức đầu tư quy định tại Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hướng dẫn: “Lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài hướng dẫn tại Thông tư này là lợi nhuận được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài...”.

Căn cứ theo các hướng dẫn trên, việc xác định chi phí hợp lệ liên quan đến chi phí khấu hao tài sản cố định khi xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Liên doanh Việt – Sing phải được thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC nêu trên.

Trên cơ sở xác định đúng, chính xác chi phí khấu hao tài sản cố định được tính trừ vào chi phí hợp lý, hợp lệ Cục thuế xác định số lợi nhuận sau thuế TNDN (nếu có) trong năm 2006 của Công ty được chuyển ra nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 124/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh biết và đề nghị kiểm tra xem xét cụ thể để giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1619/TCT-CS về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của Công ty liên doanh Vina Việt – Sing do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.235
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.245.237