Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1344/UBND-TC năm 2013 chấn chỉnh việc thu phí, lệ phí và huy động đóng góp của nông dân do tỉnh Tuyên Quang

Số hiệu: 1344/UBND-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Trần Ngọc Thực
Ngày ban hành: 15/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1344/UBND-TC
V/v chấn chỉnh việc thu phí, lệ phí và động đóng góp của nông dân

Tuyên Quang, ngày 15 tháng 6 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Cục Thuế tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn.

 

Thực hiện văn bản số 7206/BTC-NSNN ngày 06/6/2013 của Bộ Tài chính về việc kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh việc thu phí, lệ phí và huy động đóng góp của nhân dân (Có bản Photocoppy kèm theo công văn này).

UBND tỉnh chỉ đạo và giao trách nhiệm:

1- Các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã phường, thị trấn:

- Thực hiện tự kiểm tra rà soát các chính sách thu hiện hành trên địa bàn đối chiếu với danh mục phí, lệ phí của nhà nước đã ban hành và những khoản huy động đóng góp của nhân dân để chấn chỉnh kịp thời việc thu phí, lệ phí và huy động đóng góp của nhân dân, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của UBND tỉnh. Không được phép thu bất kỳ một loại phí, lệ phí nào khi chưa có văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND tỉnh trong việc thực hiện thu phí, lệ phí và sử dụng nguồn thu phí, lệ phí theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với các khoản huy động đóng góp tự nguyện (gồm cả đóng góp để xây dựng cơ sở hạ tầng và huy động đóng góp mang tính chất xã hội, từ thiện) phải thực hiện đúng quy định của pháp luật và theo nguyên tắc tự nguyện. Không được ra văn bản bắt buộc đóng góp, không được giao chỉ tiêu huy động cho cấp dưới, không gắn việc huy động đóng góp với việc cung cấp các dịch vụ công cộng mà người dân được hưởng. Thực hiện công khai, minh bạch trong việc huy động, quản lý và sử dụng các khoản huy động đóng góp của nhân dân.

2- Sở Tài chính:

- Chủ trì phối hợp với Cục thuế tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn và thực hiện rà soát để bãi bỏ ngay các văn bản huy động đóng góp của nhân dân sai quy định (nếu có); có biện pháp xử lý hoặc đề nghị xử lý kịp thời đối với các đơn vị, cá nhân có sai phạm trong việc thực hiện huy động đóng góp của nhân dân.

- Nghiên cứu kỹ tình hình thực tế về thu nhập của người dân, khả năng huy động và điều kiện của địa phương khi thẩm định, trình phê duyệt mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

3- Cục thuế tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ của ngành có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính trong việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi: (Thực hiện)
- Chủ tịch UBND tỉnh (Báo cáo)
- Các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, Phó CVP (NLN) UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- CV: TH, TC;
- Lưu: VT. (Hoa TC.180)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thực

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1344/UBND-TC năm 2013 chấn chỉnh việc thu phí, lệ phí và huy động đóng góp của nông dân do tỉnh Tuyên Quang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.719
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69