Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1307/TCT-PCCS của Tổng cục thuế về chính sách thuế

Số hiệu: 1307/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 05/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1307/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty cao su Kon Tom

Trả lời công văn số 920/CV-TCKT ngày 15/12/2006 của Công ty Cao su Kon Tum về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về trích khấu hao tài sản cố định:

Tại điểm 1 Điều 9 mục III Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (Ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) quy định: "Mọi tài sản cố định của doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động kinh doanh đều phải trích khấu hao. Mức trích khấu hao tài sản cố định được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ". Căn cứ quy định nêu trên thì những tài sản cố định đầu tư từ nguồn vốn kinh doanh của Công ty để phục vụ hoạt động phúc lợi như nhà ăn, nhà mẫu giáo, nhà tập thể được coi là tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh, được trích khấu hao tính vào chi phí hợp lý.

Tại điểm 1.2c mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT; số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được tính vào chi phí của hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT". Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì Công ty không được kê khai để khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các tài sản cố định phục vụ hoạt động phúc lợi.

2/ Về chi phí bồi dưỡng hiện vật: tại điểm 2 mục II Thông tư liên tịch số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 17/3/1999 hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại như sau: "Việc tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật phải thực hiện trong ca làm việc, đảm bảo thuận tiện và vệ sinh; không được trả bằng tiền; không được đưa vào đơn giá tiền lương.

Trường hợp do tổ chức lao động không ổn định, không thể tổ chức bồi dưỡng tập trung tại chỗ được như làm việc lưu động, phân tán, ít người,… người sử dụng lao động phải cấp hiện vật cho người lao động để người lao động có trách nhiệm tự bồi dưỡng theo quy định".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên: trường hợp đến cuối năm Công ty đã mua đủ số hiện vật bồi dưỡng độc hại theo chế độ và đã tính vào chi phí sản xuất trong năm nhưng chưa cấp phát hết hiện vật cho người lao động mà tiếp tục cấp phát vào đầu năm sau thì khoản chi phí mua hiện vật theo chế độ được tính vào chi phí hợp lý. Trường hợp Công ty đã tính chi phí mua hiện vật bồi dưỡng độc hại theo chế độ vào chi phí sản xuất trong năm nhưng thực tế đến cuối năm chưa mua đủ hiện vật để cấp cho người lao động thì khoản chi phí tính trước không được coi là chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cao su Kon Tum được biết./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Kon Tum;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1307/TCT-PCCS của Tổng cục thuế về chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.770
DMCA.com Protection Status