Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1502/UBND-NC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 23/05/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1502/UBND-NC
V/v triển khai Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Thông báo số 180/TB-VPCP ngày 17/5/2023 của Văn phòng Chính phủ

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2023

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Thông báo số 180/TB-VPCP ngày 17/5/2023 của Văn phòng Chính phủ về “xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định về phòng cháy, chữa cháy trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản” (bản chụp kèm theo), UBND Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động, thường xuyên tập huấn, phổ biến, hướng dẫn việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố; kịp thời nắm bắt, đối thoại với người dân và doanh nghiệp về các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy định về phòng cháy, chữa cháy để hướng dẫn giải pháp tháo gỡ, khắc phục; tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định về phòng cháy, chữa cháy để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tuân thủ nghiêm, ngay từ khi thiết kế, thi công công trình.

2. Giao Công an Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát, phân loại cụ thể từng nhóm các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo khắc phục theo quy định. Đẩy mạnh cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, phòng cháy, chữa cháy; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn phương án, giải pháp để các cơ sở khắc phục tồn tại, vi phạm.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT TTUBND TP Lê Hồng Sơn;
- VPUB; CVP, PCVP C.N.Trang, NC(Trung), TH;
- Lưu: VT. (SĐ: 3972)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1502/UBND-NC ngày 23/05/2023 triển khai Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Thông báo 180/TB-VPCP về xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định về phòng cháy, chữa cháy trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


593

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.84.185