Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 9300/BTC-QLCS về việc hướng dẫn việc mua sắm, trang bị, thay thế và sửa chữa tài sản của các cơ quan, đơn vị, tổ chức do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 9300/BTC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 30/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 9300/BTC-QLCS
V/v hướng dẫn việc mua sắm, trang bị, thay thế và sửa chữa tài sản của các cơ quan, đơn vị, tổ chức

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3527/VPCP-KTTH ngày 28/5/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc mua sắm, trang bị, thay thế và sửa chữa tài sản của các cơ quan, đơn vị, tổ chức; Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Về mua sắm ô tô, phương tiện đi lại phục vụ công tác

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước và Quyết định số 184/2007/QĐ-TTg ngày 30/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 và Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan khác ở Trung ương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định và chịu trách nhiệm về việc mua sắm ô tô, phương tiện đi lại phục vụ công tác thuộc phạm vi quản lý theo đúng các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính nêu trên. Trong quá trình thực hiện, cần chú ý các nội dung sau:

a) Đối với việc mua xe ô tô trang bị cho các cơ quan, đơn vị để phục vụ công tác cho các chức danh lãnh đạo có tiêu chuẩn quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 9 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ (xe riêng) được thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức sau khi đã sắp xếp lại (điều chuyển từ nơi thừa đến nơi thiếu, tiếp tục sử dụng xe vẫn đủ điều kiện lưu hành…), quán triệt tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

b) Đối với việc mua xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh quy định tại Điều 8, Điều 10 và Điều 12 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ (xe chung) được thực hiện đối với các cơ quan, đơn vị hoạt động trên địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn theo đúng tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 184/2007/QĐ-TTg ngày 30/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007.

c) Đối với việc mua xe chuyên dùng, được thực hiện mua sắm, trang bị theo quy định tại Điều 11 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ, song phải đúng với tiêu chuẩn xe chuyên dùng được hướng dẫn tại khoản 1 điểm III Phần II “Quy định cụ thể” của Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007 của Bộ Tài chính, nghiêm cấm việc lợi dụng mua xe “chuyên dùng” để sử dụng cho các nhu cầu khác không đúng quy định.

Việc mua sắm, trang bị xe ô tô, phương tiện đi lại tại các điểm a, b và c nêu trên chỉ được thực hiện sau khi đã sắp xếp lại, điều chuyển để sử dụng có hiệu quả số xe hiện có nhưng vẫn không đủ phương tiện đi lại phục vụ công tác.

Kinh phí mua sắm, trang bị xe ô tô, phương tiện đi lại được bố trí trong phạm vi dự toán ngân sách được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ, cơ quan Trung ương hoặc dự toán ngân sách các cấp chính quyền địa phương được Hội đồng nhân dân quyết định. Trường hợp nhu cầu mua xe theo tiêu chuẩn, định mức vượt quá khả năng của dự toán ngân sách năm 2009 thì bố trí mua dần trong dự toán ngân sách các năm sau.

d) Đối với việc mua sắm, trang bị xe ô tô, phương tiện đi lại phục vụ công tác của các dự án do Chính phủ nước ngoài và các tổ chức quốc tế tài trợ thực hiện theo các Hiệp định hoặc văn bản kèm theo Hiệp định đã ký kết.

2. Về mua sắm, trang bị, thay thế các loại tài sản (không gồm ô tô và phương tiện đi lại) và cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào dự toán ngân sách được giao và yêu cầu nhiệm vụ công tác, quyết định hoặc phân cấp quyết định việc mua sắm, trang bị, thay thế các loại tài sản (không gồm ô tô và phương tiện đi lại) và cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chế độ, hiệu quả, tiết kiệm.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thường xuyên kiểm tra, giám sát việc mua sắm, trang bị, thay thế và sửa chữa tài sản (bao gồm cả ô tô, phương tiện đi lại, trụ sở làm việc và tài sản khác) của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chế độ quy định và hướng dẫn tại văn bản này. Nếu phát hiện vi phạm, cần xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, thực hiện công khai việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định tại Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và hướng dẫn tại Thông tư số 07/2009/TT-BTC ngày 15/01/2009 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để phối hợp, xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- STC các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Kho bạc Nhà nước;
- Cục QLN&TCĐN;
- Các Vụ: NSNN, HCSN, ĐT, PC, KHTC;
- Lưu VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG    
Đỗ Hoàng Anh Tuấn   

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 9300/BTC-QLCS về việc hướng dẫn việc mua sắm, trang bị, thay thế và sửa chữa tài sản của các cơ quan, đơn vị, tổ chức do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.106

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49