Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 744/TTg-KTTH về việc phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để làm đường ô tô tới trung tâm xã chưa có đường do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

Số hiệu: 744/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 744/TTG-KTTH
V/v Phân bổ nguồn vốn TPCP để làm đường ô tô tới trung tâm xã chưa có đường

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3647/BKH-KTĐP< ngày 29 tháng 5 năm 2007) và ý kiến của các Bộ: Tài chính (văn bản số 6147/BTC-ĐT ngày 10 tháng 5 năm 2007); Giao thông vận tải (văn bản số 2375/BGTVT-KHĐT ngày 7 tháng 5 năm 2007) về việc phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ làm đường ô tô tới trung tâm các xã chưa có đường, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ theo quy định tại Điều 6, Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành và sử dụng trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010 cho các xã chưa có đường ô tô tới trung tâm xã như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên (danh mục các xã kèm theo tại văn bản này) và bổ sung đường Mường Tè-Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu vào danh mục.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo mức vốn trái phiếu Chính phủ đến từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là địa phương), trong đó ghi tổng mức vốn trái phiếu Chính phủ do địa phương quản lý và danh mục các xã (không ghi cụ thể mức vốn cho từng xã).

3. Các địa phương nhận được thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trên cơ sở tổng mức vốn được giao, sắp xếp các dự án, phân bổ vốn cho từng dự án theo thứ tự ưu tiên (các xã mới chia tách chưa có đường ô tô đến trung tâm xã theo Nghị định của Chính phủ; các xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa chưa có đường, các xã đã có đường nhưng không có cầu, cống, các xã cù lao) và đảm bảo hoàn thành dứt điểm từng dự án, theo đúng tiến độ và triển khai theo các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản. Không dùng vốn trái phiếu Chính phủ để trả nợ các dự án đường ô tô đến trung tâm xã đã được đầu tư bằng nguồn vốn khác, nguồn vốn duy tu bảo dưỡng do địa phương tự cân đối; đăng ký phương án phân bổ vốn với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để có căn cứ kiểm tra, theo dõi, cấp phát vốn và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Các địa phương được hỗ trợ từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để đầu tư đường ô tô tới trung tâm xã chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Quốc hội về tính chính xác của các báo cáo về việc các xã chưa có đường ô tô tới trung tâm xã. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện các tuyến đường về trung tâm xã không đúng đối tượng sẽ thu hồi vốn.

5. Việc phát hành, quản lý và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ để làm đường ô tô đến trung tâm xã thực hiện theo Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải đề xuất các nguồn vốn (khoảng từ 6.000 đến 10.000 tỷ đồng) giai đoạn đến năm 2010, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để bố trí vốn thực hiện Chương trình tổng thể đường ô tô đến trung tâm xã theo Nghị quyết của Quốc hội.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng CP;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 Người phát ngôn của Thủ tướng CP,
 Website CP;
 Các Vụ: CN, ĐP, IV, TH;
- Lưu: VT, KTTH.

THỦ TƯỚNG
 


 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 744/TTg-KTTH về việc phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để làm đường ô tô tới trung tâm xã chưa có đường do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.327
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.122.228