Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4911/BTC-NSNN thực hiện nhiệm vụ đã bố trí kinh phí ngân sách hàng năm do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 4911/BTC-NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 12/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4911/BTC-NSNN
V/v Triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được bố trí kinh phí ngân sách hàng năm

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Trong thời gian qua, việc phân bổ và sử dụng dự toán ngân sách nhà nước tại các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương cơ bản kịp thời, đúng chính sách, chế độ đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý tài chính ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng triển khai phân bổ, sử dụng dự toán ngân sách hàng năm chưa kịp thời, số chuyển nguồn sang ngân sách năm sau lớn. Để khắc phục tồn tại nêu trên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 87/VPCP-KTTH ngày 5/1/2012 của Văn phòng Chính phủ về yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được bố trí kinh phí ngân sách hàng năm theo đúng chế độ quy định, đồng thời thực hiện văn bản số 345/VPCP-KTTH ngày 17/1/2012 của Chính phủ về xử lý kinh phí tạm dừng mua sắm năm 2011 theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai một số nội dung như sau:

1. Đối với các nhiệm vụ đã được giao dự toán chi ngân sách nhà nước:

- Về phân bổ và giao dự toán ngân sách: Các Bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương khẩn trương phân bổ và giao dự toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. Các Bộ, đơn vị dự toán cấp trên phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị và chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được bố trí kinh phí.

- Về quản lý điều hành dự toán ngân sách:

+ Đối với các đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng ngân sách nhà nước của cơ quan trung ương và địa phương, căn cứ vào dự toán được giao, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước để đáp ứng các nhiệm vụ chi, hạn chế tối đa việc rút dự toán khi chưa có nhu cầu chi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

+ Định kỳ hàng tháng, hàng quý cơ quan tài chính địa phương đối chiếu với Kho bạc nhà nước cung cấp tình hình rút dự toán các khoản bổ sung, các khoản tạm ứng từ ngân sách cấp trên để chủ động trong điều hành ngân sách.

+ Các Bộ, cơ quan trung ương thực hiện đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị dự toán trực thuộc khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao; các địa phương chỉ đạo cơ quan tài chính thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, kiểm soát chủ động phát hiện các nhiệm vụ đã được bố trí kinh phí ngân sách nhà nước nhưng triển khai thực hiện chậm (do vướng mắc cơ chế chính sách, nguồn kinh phí,…) để có các giải pháp xử lý kịp thời đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ theo tiến độ.

2. Đối với các nhiệm vụ ngân sách trung ương hỗ trợ trên cơ sở kết quả thực hiện của các địa phương: các địa phương chủ động sử dụng ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các chính sách Nhà nước đã ban hành. Trường hợp địa phương khó khăn về nguồn, đề nghị có văn bản gửi Bộ Tài chính để xem xét hỗ trợ theo chế độ quy định.

3. Về chuyển nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách đã giao hàng năm:

Hết ngày 31/1 năm sau, dự toán ngân sách đã giao cho các cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết không được chi tiếp và sẽ hủy bỏ trừ các trường hợp được phép chuyển nguồn theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước và Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm. Riêng đối với năm 2011-2012, Bộ Tài chính hướng dẫn thêm như sau:

3.1. Năm 2011, bên cạnh việc xem xét xử lý chuyển nguồn theo quy định nêu trên, đối với việc chuyển nguồn kinh phí mua sắm xe ôtô, điều hòa nhiệt độ, thiết bị văn phòng đã giao trong dự toán NSNN năm 2011 của các cơ quan, đơn vị đến hết 31/1/2012 vẫn còn dư do phải tạm dừng mua sắm theo Nghị quyết số 11/NQ-CP , trường hợp năm 2012 còn nhu cầu mua sắm ô tô, trang thiết bị nhưng không bố trí dự toán năm 2012 thì được chuyển nguồn sang năm 2012 nhưng chỉ được sử dụng sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3.2. Năm 2012, thực hiện Nghị quyết số 14/2011/QH13 ngày 10/11/2011 Quốc hội khóa 13 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 chỉ thực hiện chuyển nguồn để thực hiện chế độ tiền lương mới, chuyển nguồn của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, chi cho các đề tài nghiên cứu khoa học (thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ trong thời gian thực hiện chương trình, dự án, đề tài được cấp có thẩm quyền giao hoặc hợp đồng ký kết với Chủ nhiệm chương trình,…). Đối với các khoản chi được phép chuyển nguồn sang năm sau  khi sử dụng được hạch toán, quyết toán vào ngân sách năm sau theo chế độ quy định.

4. Cơ quan tài chính, Kho bạc nhà nước tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chi theo đúng quy trình đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ theo dự toán ngân sách được giao theo quy định.

Bộ Tài chính thông báo để các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và chỉ đạo các cơ quan có liên quan tổ chức, thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính (các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương)
- KBNN (các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương)
- KBNN, Vụ Đầu tư, Vụ HCSN
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4911/BTC-NSNN thực hiện nhiệm vụ đã bố trí kinh phí ngân sách hàng năm do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161