Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 422/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về áp dụng định mức dự toán - đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thành phố Hồ Chí Minh và xử lý chuyển tiếp đối với các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

Số hiệu: 422/UBND-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 16/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 422/UBND-ĐT
V/v áp dụng định mức dự toán - đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thành phố Hồ Chí Minh và xử lý chuyển tiếp đối với các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Các sở - ban – ngành thành phố
- Ủy ban nhân dân các quận – huyện 
- Các Ban quản lý dự án trực thuộc thành phố
- Các Tổng công ty trực thuộc thành phố

 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng (Công văn số 3792/SXD-KTXD, ngày 25 tháng 5 năm 2006 và Công văn số 4072/SXD-KTXD, ngày 02 tháng 6 năm 2006); đề nghị của Sở Giao thông - Công chính (Công văn số 227/SGTCC-GTT, ngày 08 tháng 6 năm 2006) về ban hành và áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình - đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật trong danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 09/2006/QĐ-BXD , ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ Xây dựng; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Tiếp tục áp dụng Bộ đơn giá xây dựng cơ bản ban hành theo Quyết định số 4232/1999/QĐ-UB-QLĐT, ngày 27 tháng 7 năm 1999; đơn giá khảo sát xây dựng ban hành theo Quyết định số 65/2001/QĐ-UB , ngày 31 tháng 7 năm 2001 và đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 75/2001/QĐ-UB , ngày 10 tháng 9 năm 2001 của Ủy ban nhân dân (được xây dựng trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng gồm: định mức xây dựng cơ bản ban hành theo Quyết định số 1242/1998/QĐ-BXD, ngày 25 tháng 11 năm 1998; bảng giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng ban hành theo Quyết định số 1260/1998/QĐ-BXD, ngày 18 tháng 11 năm 1998; định mức dự toán khảo sát xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2000/QĐ-BXD , ngày 22 tháng 5 năm 2000; giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng ban hành theo Quyết định số 10/2001/QĐ-BXD , ngày 11 tháng 6 năm 2001; Thông tư số 07/2000/TT-BXD , ngày 12 tháng 7 năm 2000 về hướng dẫn lập đơn giá khảo sát và quản lý chi phí khảo sát xây dựng) trong việc lập, thẩm định và phê duyệt dự toán công trình xây dựng trên địa bàn thành phố cho đến khi Bộ đơn giá mới được chính thức ban hành.

Giao sở Xây dựng khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh Bộ đơn giá xây dựng cơ bản và Bộ đơn giá khảo sát xây dựng trên địa bàn thành phố theo nội dung Thông tư số 03/2006/TT-BXD , ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2005/TT-BXD , Thông tư số 04/2005/TT-BXD và Thông tư số 06/2005/TT-BXD ; sớm trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Bộ đơn giá mới để các đơn vị có cơ sở áp dụng phù hợp.

2. Đối với danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, được ban hành theo Quyết định số 09/2006/QĐ-Bộ Xây dựng của Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất việc áp dụng căn cứ vào thời điểm thực hiện các hạngmục, công việc của từng dự án (khảo sát, lập dự án, thiết kế, thẩm tra thiết kế - dự toán, tư vấn đấu thầu…) theo đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 4072/SXD-KTXD. Giao sở Xây dựng xin ý kiến Bộ Xây dựng về xử lý chuyển tiếp áp dụng đối với các văn bản đã hết hiệu lực có liên quan, để hướng dẫn chung cho các đơn vị áp dụng trên địa bàn thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để bcáo);
- TTUB: CT, các PCT;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Tổ NCTH;
- Lưu (ĐT-Th)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 422/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về áp dụng định mức dự toán - đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thành phố Hồ Chí Minh và xử lý chuyển tiếp đối với các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.730

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74