Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 397/BTC-HCSN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 09/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 397/BTC-HCSN
V/v xử lý ngân sách cuối năm 2013 và đẩy nhanh tiến độ phân bổ vốn 2014 của các CTMTQG (vốn sự nghiệp)

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Bộ Tài chính nhận được phản ánh của một số Bộ, ngành, địa phương về tình hình triển khai chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013; theo đó bên cạnh những kết quả đạt được còn có một số nhiệm vụ chậm triển khai, không đảm bảo tiến độ giải ngân để thanh toán vốn sự nghiệp trong niên độ ngân sách nhà nước theo quy định. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tăng cường hiệu quả sử dụng vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia; Bộ Tài chính đề nghị:

1. Đối với vốn sự nghiệp năm 2013:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc các đơn vị trực thuộc đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả, đạt các mục tiêu được giao; tập hợp chứng từ để đảm bảo việc thanh, quyết toán vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 trong thời gian chỉnh lý quyết toán niên độ ngân sách theo quy định; hạn chế số dư ngân sách còn đến hết ngày 31/01/2014.

Trường hợp đến hết ngày 31/01/2014 còn số dư ngân sách, việc xét chuyển số dư được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.

2. Đối với vốn sự nghiệp năm 2014:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện rà soát các nội dung, nhiệm vụ đảm bảo phân bổ kinh phí có trọng tâm, trọng điểm cho các mục tiêu thật cần thiết; chủ động lồng ghép các chương trình mục tiêu, dự án khác có cùng nội dung, cùng thực hiện trên địa bàn để đạt mục tiêu chung, đảm bảo quản lý chặt chẽ, sử dụng vốn hiệu quả; có các giải pháp cụ thể huy động các nguồn lực hợp pháp khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014, đảm bảo phân bổ đúng thời gian quy định tại Thông tư số 199/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ NSNN, Vụ I;
- Vụ ĐT, KBNN;
- Lưu: VT, Vụ HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 397/BTC-HCSN ngày 09/01/2014 xử lý ngân sách cuối năm 2013 và đẩy nhanh tiến độ phân bổ vốn 2014 của chương trình mục tiêu quốc gia (vốn sự nghiệp) do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.791

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!