Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2381/VPCP-QHQT về việc ký Nghị định thư hợp tác tài chính Việt Nam - Ix-ra-en do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2381/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 07/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2381/VPCP-QHQT
V/v ký Nghị định thư hợp tác tài chính Việt Nam - Ix-ra-en

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi: - Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 2381/BTC-TCĐN ngày 12/2/2007 và văn bản số 5445/BTC-TCĐN ngày 23/4/2007, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm 1.7 trong dự thảo Nghị định thư như sau để tránh bị phía cho vay áp đặt hàng hóa:

"1.7. Các dự án phải dùng một khối lượng hàng hóa IX-ra-en ở mức độ nhất định, mức độ này sẽ được phía Ix-ra-en phê duyệt" thành:

"1.7. Các dự án phải dùng một khối lượng hàng hóa IX-ra-en ở mức độ nhất định, mức độ này sẽ được phía Ix-ra-en và Việt Nam thỏa thuận cụ thể đối với từng dự án.";

đồng thời hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị định thư trước khi ký.

2. Ủy quyền cho lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Nghị định thư hợp tác tài chính giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Ix-ra-en với đại diện có thẩm quyền của phía Ix-ra-en theo nội dung dự thảo Nghị định thư kèm theo văn bản số 5445/BTC-TCĐN ngày 23/4/2007, có sửa đổi, bổ sung điểm 1.7 như trên.

3. Giao Bộ Tài chính đàm phán nội dung Hiệp định vay mẫu với phía Ix-ra-en, thực hiện lựa chọn thẩm định và xem xét khả năng cấp bảo lãnh Chính phủ cho các dự án cụ thể sử dụng vốn vay theo đúng quy định hiện hành.

4. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;
- Bộ KH&ĐT, NHNNVN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ: KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2), 18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2381/VPCP-QHQT về việc ký Nghị định thư hợp tác tài chính Việt Nam - Ix-ra-en do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.714
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154