Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1142/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 24/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1142/VPCP-QHQT
V/v chương trình tài trợ của ADB cho năm 2010

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 196/BKH-KTĐN ngày 11 tháng 01 năm 2010 và văn bản số 942/BKH-KTĐN ngày 9 tháng 02 năm 2010 về Chương trình tài trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho năm tài khóa 2010, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc danh mục dự kiến các dự án, chương trình do ADB tài trợ cho năm 2010 nêu tại văn bản số 942/BKH-KTĐN ngày 9 tháng 02 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành các thủ tục tiếp theo quy định; đồng thời tiếp tục làm việc với ADB về khả năng huy động vốn trong thời gian tới.

3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trên cơ sở danh mục các dự án, chương trình đã thống nhất với ADB, có kế hoạch cụ thể để các Bộ, cơ quan liên quan tiến hành chuẩn bị và đàm phán với ADB về các khoản vay, không để dồn đến cuối năm mới tiến hành đàm phán.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổ Công tác ODA của Chính phủ) phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tiến hành kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để các dự án, chương trình đang thực hiện được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1142/VPCP-QHQT về chương trình tài trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á cho ngày 24/02/2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.269

DMCA.com Protection Status
IP: 3.222.251.91