Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1575/BTP-TCCB về việc kiểm tra tư pháp cấp xã do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 1575/BTP-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hoàng Thế Liên
Ngày ban hành: 23/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1575/BTP-TCCB
V/v Kiểm tra tư pháp cấp xã

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để thực hiện nhiệm vụ tăng cường năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã đã được xác định trong Quyết định số 49/QĐ-BTP ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2008, ngày 27/2/2008, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 507/BTP-TCCB đề nghị các Sở Tư pháp báo cáo thực trạng và nhu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ tư pháp địa phương. Tổng hợp báo cáo của địa phương cho thấy nội dung của các báo cáo đã thể hiện về số lượng và chất lượng cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, nhưng chưa đánh giá được về năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tư pháp cấp xã.

Để có cơ sở đánh giá một cách toàn diện về năng lực hoạt động của tư pháp cấp xã, Bộ Tư pháp sẽ phối phợp với Bộ Nội vụ tổ chức đoàn đi kiểm tra thực tế (địa điểm, thành phần, thời gian và trình tự kiểm tra sẽ có thông báo sau). Trước khi đi, Bộ Tư pháp yêu cầu Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức, triển khai thực hiện các công việc sau đây:

1. Tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực hoạt động tư pháp cấp xã, đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra bằng văn bản gửi về Bộ Tư pháp qua Vụ Tổ chức cán bộ và gửi qua hộp thư điện tử: haitt@moj.gov.vn, trước ngày 30/6/2008 (theo phụ lục 1 của Công văn này).

2. Thực hiện kiểm tra, đánh giá năng lực hoạt động tư pháp cấp xã thông qua Phiếu kiểm tra (theo phụ lục 2 của Công văn này), như sau:

 - Đối tượng kiểm tra: Sở Tư pháp lựa chọn ít nhất là 20% số cấp xã của mỗi huyện đại diện vùng, miền của địa phương (đô thị, nông thôn, miền núi, nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và khu vực biên giới; nơi nhiều việc, ít việc và trung bình) để phát phiếu kiểm tra;

- Phiếu kiểm tra do Sở Tư pháp tiếp nhận, tập hợp và gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/6/2008.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị đồng chí liên hệ theo số điện thoại 04.7340103 hoặc hộp thư điện tử: haitt@moj.gov.vn để kịp thời giải quyết.          

Lưu ý: Công văn và biểu mẫu kèm theo được đăng tại Website của Bộ Tư pháp, địa chỉ: http://www.moj.gov.vn./.

 


Nơi nhận
:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Hoàng Thế Liên

 

PHỤ LỤC 1

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA
(Kèm theo Công văn số 1575/BTP-TCCB ngày 23 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tư pháp)

I. VIỆC TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA TƯ PHÁP CẤP XÃ

1. Hình thức kiểm tra[1]

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

2. Số lượng cấp xã tiến hành kiểm tra: .....................................................................................

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA

1. Khối lượng công việc trung bình một công chức Tư pháp - Hộ tịch giải quyết trong một quý (tính từ Quý I năm 2007 đến hết quý I năm 2008):

 

Quý I/2007

Quý II/2007

Quý III/2007

Quý IV/2007

Quý I/2008

1. Soạn thảo các văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

 

 

 

 

 

2. Tổ chức lấy ý kiến trong nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác

 

 

 

 

 

3. Giúp UBND cấp xã tự kiểm tra các Quyết định, Chỉ thị do Uỷ ban nhân dân cấp xã ban hành

 

 

 

 

 

4. Phổ biến, giáo dục pháp luật

 

 

 

 

 

5. Giúp UBND cấp xã hướng dẫn việc xây dựng quy ước, hương ước thôn, làng, ấp, bản, cụm dân cư phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

 

 

 

 

 

6. Hướng dẫn hoạt động của các Tổ hoà giải

 

 

 

 

 

7. Thực hiện đăng ký và quản lý hộ tịch ở địa phương

 

 

 

 

 

8. Giúp UBND cấp xã chứng thực các việc thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật

 

 

 

 

 

9. Giúp UBND cấp xã thực hiện việc đôn đốc thi hành án theo hướng dẫn của cơ quan thi hành án cấp huyện

 

 

 

 

 

10. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật

 

 

 

 

 

 

2. Tỷ lệ % công việc hoàn thành đúng thời hạn theo quy định của pháp luật và theo chương trình, kế hoạch công tác:     

3. Tỷ lệ % số cấp xã hiện đang quá tải về khối lượng công việc:....................................

- Các công việc quá tải[2]:...............................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

4. Tỷ lệ % các vụ việc có sai sót, khiếu nại:...................................................................

5. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng quá tải, không hoàn thành công việc, công việc có sai sót, khiếu nại

- Quá tải về công việc:..................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

- Không hoàn thành công việc:......................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

- Công việc có sai sót, khiếu nại:..................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

6. Những thuận lợi, vướng mắc trong quá trình triển khai công việc

- Thuận lợi:...................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

- Khó khăn:..................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Kiến nghị các biện pháp về kiện toàn nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của tư pháp cấp xã (về chính sách pháp luật, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ; về số lượng, chất lượng công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ... chế độ đãi ngộ và các điều kiện khác) trong đó cần xác định rõ:

- Các biện pháp thuộc thẩm quyền của chính quyền cấp xã;

- Các biện pháp thuộc thẩm quyền của chính quyền cấp huyện và Phòng Tư pháp;

- Các biện pháp thuộc thuộc thẩm quyền của chính quyền cấp tỉnh và Sở Tư pháp;

- Các biện pháp kiến nghị với Bộ Tư pháp và cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương.

 

PHỤ LỤC 2

PHIẾU KIỂM TRA TƯ PHÁP CẤP XÃ
(Kèm theo Công văn số 1575/BTP-TCCB ngày 23 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tư pháp)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Đề nghị ông/ bà cho biết một số thông tin:

1. Xã (Phường, Thị trấn) nơi công tác:.................................

Huyện (Quận hoặc tương đương):........................... Tỉnh (Thành phố):..............................

2. Xã (phường, thị trấn) thuộc khu vực gì?

1. Đô thị

4. Tỷ lệ % đồng bào dân tộc ít người sinh sống

2. Nông thôn

5. Khu vực biên giới

3. Miền núi, hải đảo

6. Khác........

 

II. THÔNG TIN VỀ CÁN BỘ TƯ PHÁP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (SAU ĐÂY GỌI LÀ CẤP XÃ)

Câu 1. Về công chức Tư pháp - Hộ tịch tại cấp xã nơi ông/bà công tác, đề nghị cho biết:

1. Trong số các công chức chuyên trách của Uỷ ban nhân dân cấp xã có công chức Tư pháp - Hộ tịch không?

+ Có                         + Không

- Số lượng công chức Tư pháp - Hộ tịch: ..........................................................

2. Có cán bộ khác hỗ trợ trong việc triển khai công tác tư pháp cấp xã không?

+ Có                         + Không

- Nếu có, cán bộ này được sử dụng bằng hình thức nào?

1. Cán bộ làm việc theo chế độ hợp đồng, hỗ trợ riêng cho công tác Tư pháp - Hộ tịch

2. Cán bộ làm việc theo chế độ hợp đồng, hỗ trợ công việc chung của UBND cấp xã

3. Công chức chuyên môn khác thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân cấp xã

4. Khác.......................................................................................................................

 

3. Công chức Tư pháp - Hộ tịch có phải kiêm nhiệm công tác khác không?

+ Có                         + Không

4. Công chức Tư pháp - Hộ tịch chuyên trách có bị thay đổi theo nhiệm kỳ của Uỷ ban nhân dân không?

+ Có                         + Không

5. Trong năm 2007, Công chức Tư pháp - Hộ tịch có tham gia lớp tập huấn hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ không?

+ Có                         + Không

Câu 2. Đề nghị ông/bà cho biết thành phần Ban Tư pháp hiện nay:

1. Số lượng cán bộ: .....................................

2. Trong thành phần của Ban có Trưởng Ban không?

+ Có                                     + Không

- Nếu không có, đề nghị cho biết lý do:

+ Thiếu cán bộ                      + Nhu cầu không cần thiết

+ Khác:............................................................................................

- Nếu có, chức danh của Trưởng Ban là gì?

+ Chủ tịch UBND                   + Phó Chủ tịch UBND

+ Khác:............................................................................................

3. Trong thành phần của Ban có Phó Ban không? +          + Không

- Nếu không có, đề nghị cho biết lý do:

+ Thiếu cán bộ                      + Nhu cầu không cần thiết

+ Khác:............................................................................................

- Nếu có, chức danh của Phó Ban là gì?

+ Phó Chủ tịch UBND            + Công chức Tư pháp - Hộ tịch

+ Khác:............................................................................................

III. NHỮNG THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

Câu 3. Trong số những nhiệm vụ được giao sau đây, công chức Tư pháp - Hộ tịch đã thực hiện được những nhiệm vụ nào?

1. Soạn thảo các văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

2. Tổ chức lấy ý kiến trong nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác

3. Giúp UBND cấp xã tự kiểm tra các Quyết định, Chỉ thị do Uỷ ban nhân dân cấp xã ban hành

4. Phổ biến, giáo dục pháp luật

5. Giúp UBND cấp xã hướng dẫn việc xây dựng quy ước, hương ước thôn, làng, ấp, bản, cụm dân cư phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

6. Hướng dẫn hoạt động của các Tổ hoà giải

7. Thực hiện đăng ký và quản lý hộ tịch ở địa phương

8. Giúp UBND cấp xã chứng thực các việc thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật

9. Giúp UBND cấp xã thực hiện việc đôn đốc thi hành án theo hướng dẫn của cơ quan thi hành án cấp huyện

10. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật

11. Báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Uỷ ban nhân dân cấp xã và Phòng Tư pháp

12. Nhiệm vụ khác ...................................................................................................

..................................................................................................................................

 

Câu 4. Ông/bà hãy cho biết những vướng mắc và khó khăn hiện nay trong việc thực hiện các nhiệm vụ của tư pháp xã?

1. Thiếu cán bộ

2. Sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp uỷ, chính quyền địa phương chưa đầy đủ

3. Cơ chế phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương chưa chặt chẽ, cụ thể, rõ ràng

4. Sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan Tư pháp cấp trên chưa đáp ứng yêu cầu

5. Kinh phí, điều kiện hoạt động chưa đảm bảo

6. Khác: (ghi cụ thể).........................................................................................................

..........................................................................................................................................

 

Câu 5. Để thực hiện các nhiệm vụ được giao, hàng năm Uỷ ban nhân dân cấp xã có xây dựng kế hoạch hoặc chương trình công tác tư pháp không?

+ Có                         + Không

- Trong quá trình thực hiện các chương trình/kế hoạch có tiến hành sơ kết, tổng kết không?

+ Có             + Không

- Phòng Tư pháp cấp huyện có tiến hành kiểm tra việc thực hiện chương trình/kế hoạch này không?

+ Có             + Không

- Nếu có, đề nghị cho biết 1 năm Phòng Tư pháp đi kiểm tra mấy lần? ..............................

Câu 6. Về thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản trong năm 2007 và quý I năm 2008, đề nghị ông/bà cho biết:

1. Công chức Tư pháp - Hộ tịch đã chủ trì giúp UBND cùng cấp xây dựng được bao nhiêu văn bản? (ghi cụ thể số lượng): số lượng của năm 2007 là........................;

Trong đó:          + Văn bản QPPL:................................

                        + Văn bản khác...................................

Và Quý I năm 2008 là .....................

Trong đó:          + Văn bản QPPL:................................

                        + Văn bản khác...................................

2. Công chức Tư pháp - Hộ tịch có tham gia ý kiến vào các văn bản pháp luật do UBND cấp xã ban hành không?           

+ Có                         + Không

- Nếu có, đề nghị cho biết cụ thể số lượng của năm 2007 và quý I năm 2008:............................

3. Công chức Tư pháp - Hộ tịch đã giúp UBND cấp xã tự kiểm tra được bao nhiêu văn bản? Trong năm 2007 là:..........................................

Trong đó:          + Quyết định:............... + Chỉ thị:...................

                        + Thông báo:................ + Khác: (ghi cụ thể):............................

Và quý I năm 2008 là:..........................................

Trong đó:          + Quyết định:............... + Chỉ thị:...................

                        + Thông báo:................ + Khác: (ghi cụ thể):............................

Câu 7. Về xây dựng hương ước, quy ước của thôn, làng, bản, ấp, cụm dân cư, đề nghị ông/bà cho biết:

1. Tổng số thôn, xóm, bản, ấp, tổ dân phố.................. tại địa phương nơi ông / bà công tác.....

- Số thôn, xóm, bản, ấp, tổ dân phố. đã xây dựng hương ước, quy ước?............................

- Trong năm 2007, số thôn, xóm, bản, ấp, tổ dân phố đã xây dựng hương ước, quy ước?...

- Quý I năm 2008, số thôn, xóm, bản, ấp, tổ dân phố đã xây dựng hương ước, quy ước?....

2. Luật tục có được áp dụng ở địa phương hay không?

+ Có               + Không

- Nếu có, đề nghị cho biết một số luật tục phổ biến:......................................................

...................................................................................................................................

Câu 8. Về thực hiện công tác hộ tịch, đề nghị ông/ bà cho biết:

1. Số lượng việc hộ tịch đã thực hiện:

 

Quý I/2007

Quý II/2007

Quý III/2007

Quý IV/2007

Quý I/2008

Số đăng ký khai sinh /số trẻ sinh

 

 

 

 

 

Số đăng ký khai tử /số người chết

 

 

 

 

 

Số trường hợp đăng ký kết hôn/số trường hợp kết hôn

 

 

 

 

 

Số trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch

 

 

 

 

 

Số trường hợp đăng ký nhận nuôi con nuôi

 

 

 

 

 

Việc khác theo quy định của pháp luật

 

 

 

 

 

 

2. Ở địa phương có áp dụng cơ chế một cửa đối với hoạt động hộ tịch hay không?

+ Có                         + Không

- Nếu có, đề nghị nêu những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ:

+ Thuận lợi:..................................................................................................................

...................................................................................................................................

+ Khó khăn:.................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 9. Về kết quả thực hiện công tác chứng thực, đề nghị ông/ bà cho biết:

1. Số lượng việc chứng thực đã thực hiện:

 

Quý I/2007

Quý II/2007

Quý III/2007

Quý IV/2007

Quý I/2008

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt

 

 

 

 

 

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt

 

 

 

 

 

Chứng thực di chúc, văn bản từ chối nhận di sản

 

 

 

 

 

Các việc khác theo quy định của pháp luật

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

2. Ở địa phương có áp dụng cơ chế một cửa đối với hoạt động chứng thực hay không?

+ Có                         + Không

- Nếu có, đề nghị nêu những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ:

+ Thuận lợi:..................................................................................................................

...................................................................................................................................

+ Khó khăn:.................................................................................................................

...................................................................................................................................

3. Đề nghị cho biết những khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện chứng thực theo Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký:

+ Số lượng cán bộ chưa đáp ứng được với khối lượng công việc              

+ Trình độ cán bộ hạn chế so với yêu cầu công việc                               

+ Thiếu trang thiết bị, điều kiện bảo đảm thực hiện                                  

+ Khác (ghi cụ thể).......................................................................................................

Câu 10. Địa phương có tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận và giải quyết các công việc về chứng thực, hộ tịch theo Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 1/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ không?

+ Có                         + Không

- Nếu có, đề nghị nêu những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ:

+ Thuận lợi:..........................................................................................................................

..............................................................................................................................................

+ Khó khăn:...........................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Câu 11. Về thực hiện công tác thi hành án trong năm 2007 và quý I năm 2008, đề nghị ông/bà cho biết:

1. Số vụ việc phải thi hành theo quy định, năm 2007 là..................; quý I năm 2008 là.........

2. Số vụ việc thực tế thi hành: năm 2007 là.....................; đạt tỷ lệ...........%; quý I năm 2008 ..............., đạt tỷ lệ...........%

3. Số tiền thu được năm 2007 là.........................; đạt tỷ lệ...........%; quý I năm 2008 ........................, đạt tỷ lệ...........%

Câu 12. Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đề nghị ông/bà cho biết

1. Ở địa phương đã thành lập Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật chưa?

+ Chưa thành lập        + Đã thành lập

- Nếu chưa thành lập, đề nghị ông/ bà cho biết lý do cụ thể:

+ UBND chưa quan tâm

+ Cơ quan tư pháp cấp trên chưa có chỉ đạo, hướng dẫn

+ Khác ............................................................................................................

- Nếu đã thành lập, đề nghị ông/ bà cho biết một số thông tin về Hội đồng:

+ Số lượng thành viên: .................

+ Hiệu quả hoạt động của Hội đồng:

a- Tốt                        b- Bình thường                      c- Chưa tốt

2. Công chức Tư pháp - Hộ tịch tham gia vào hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương thông qua hình thức nào?

+ Tủ sách pháp luật                                + Hoạt động văn hoá, văn nghệ        

+ Câu lạc bộ pháp luật                            + Tuyên truyền miệng về pháp luật   

+ Phương tiện truyền thanh tại cấp xã       + Khác.................................................

3. Công chức Tư pháp - Hộ tịch có thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật không?

- Nếu có, đề nghị cho biết cụ thể những nội dung công việc đã thực hiện:

+ Tuyên truyền, giới thiệu về tổ chức trợ giúp pháp lý

+ Giới thiệu, hướng dẫn các thủ tục trợ giúp pháp lý

+ Thống kê đối tượng, nhu cầu trợ giúp pháp lý trong phạm vi địa phương

+ Tham mưu, giúp UBND cấp xã giải quyết các kiến nghị do tổ chức trợ giúp pháp lý chuyển đến

+ Phối hợp xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động

+ Trực tiếp trợ giúp pháp lý

 

Câu 13. Về công tác hoà giải ở cơ sở, đề nghị ông/bà cho biết:

+ Số tổ hoà giải: .........................................................................................................

+ Số lượng tổ viên tổ hoà giải: ....................................................................................

+ Tổng số vụ việc hoà giải trong 6 tháng đầu năm: .......................................................

+ Số vụ việc hoà giải thành: .........................................................................................

+ Số vụ việc công chức Tư pháp - Hộ tịch hoà giải theo quy định: ................................[1] Các hình thức kiểm tra do Sở Tư pháp đã thực hiện

[2] Nêu loại việc quá tải như: soạn thảo văn bản, chứng thực, hộ tịch,.........

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1575/BTP-TCCB về việc kiểm tra tư pháp cấp xã do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.298
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235