Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị

Số hiệu: 1320/CP-KG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 06/11/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1320/CP-KG

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 1998

 

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 1320/CP-KG NGÀY 6 THÁNG 11 NĂM 1998VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 36-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang Bộ,
- Thủ trưởng Cơ quan thuộc Chính phủ,
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Xét đề nghị của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại Công văn số 2514/BKHCNMT-MTg ngày 06 tháng 10 năm 1998 về việc xin phê duyệt các Đề án triển khai thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TW ngày 25 tháng 6 năm 1998 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; ý kiến của các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương. Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

I. Đồng ý các nội dung của 4 Đề án liên ngành do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xây dựng để triển khai thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TW ngày 25 tháng 6 năm 1998 của Bộ Chính trị, cụ thể sau đây:

1. Đề án đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân:

A. Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

B. Cơ quan phối hợp chính: các Bộ: Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư và một số Hội quần chúng;

C. Thời gian hoàn thành: tháng 9 năm 1999;

D. Nội dung chính của Đề án:

- Biên tập các giáo trình về bảo vệ môi trường,

- Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào chương trình giáo dục phù hợp với từng đối tượng.

- Đào tạo cán bộ về bảo vệ môi trường.

2. Đề án xây dựng kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm nghiêm trọng:

A. Cơ quan chủ trì: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố (có các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm nghiêm trọng) và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

B. Cơ quan phối hợp chính: Các Bộ, ngành có liên quan;

C. Thời gian hoàn thành: tháng 9 năm 1999;

D. Nội dung chính của Đề án:

- Kế hoạch xử lý ngay các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ, nhằm xen giữa các vùng dân cư, hiện đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

- Kế hoạch khẩn trương đổi mới công nghệ, xây dựng cơ sở xử lý chất thải đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trung bình hiện đang gây ô nhiễm, cần phải xử lý.

- Kế hoạch di chuyển từng bộ phận, toàn bộ hoặc đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng,

- Kế hoạch xây dựng các bãi chôn lấp, xử lý chất thải, kể cả chất thải bệnh viện, chất thải công nghiệp, đặc biệt là chất thải nguy hại.

3. Đề án xây dựng Nghị định của Chính phủ về tăng cường và đa dạng hoá đầu tư cho bảo vệ môi trường:

A. Cơ quan chủ trì: Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

B. Cơ quan phối hợp chính: Các Bộ: Khoa học, công ghệ và Môi trường, Tài chính, một số Bộ, ngành, địa phương có liên quan;

C. Thời gian hoàn thành: tháng 9 năm 1999;

D. Nội dung chính của Đề án: xây dựng và trình duyệt Dự thảo Nghị định của Chính phủ về tăng cường và đa dạng hoá đầu tư cho bảo vệ môi trường, bao gồm:

- Xác định cơ chế để đa dạng hoá các hình thức, chủ thể và nguồn vốn đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường.

- Quy định nguồn kinh phí từ Ngân sách Nhà nước chi cho các hoạt động bảo vệ môi trường, kể cả mức độ và chế tài đối với các doanh nghiệp Nhà nước trong việc chi cho các hoạt động bảo vệ môi trường.

- Các chính sách và cơ chế tạo nguồn vốn cho hoạt động bảo vệ môi trường.

- Xây dựng và ban hành quy chế xét duyệt, quản lý thống nhất trong cả nước các nguồn vốn đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường.

4. Đề án kiện toàn Cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ Môi trường:

A. Cơ quan chủ trì: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

B. Cơ quan phối hợp chính: Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan;

C. Thời gian hoàn thành: tháng 6 năm 1999;

D. Nội dung chính của Đề án: xây dựng và trình duyệt Đề án kiện toàn Cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, bao gồm:

- Phương pháp tăng cường bộ máy quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở Trung ương đáp ứng tình hình thực tế hiện nay.

- Phương án hoàn thiện cơ quan quản lý môi trường ở địa phương, bao gồm cả cấp quận, huyện và cơ sở.

- Đề xuất mô hình hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường để đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước đối với các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

II. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cùng các Bộ, ngành, địa phương, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện các nội dung khác của Chỉ thị số 36/CT-TW ngày 25 tháng 6 năm 1998 của Bộ Chính trị.

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.752
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155