Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7535/BGTVT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 27/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7535/BGTVT-TCCB
V/v xây dựng đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2010

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2010

 

Kinh gửi:

- Các tổng công ty, công ty trực thuộc Bộ;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Trường Đại học Hàng hải;
- Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố HCM;
- Trường Cao đẳng Giao thông vận tải,

 

Thực hiện Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 9 năm 2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu (sau đây gọi tắt và công ty), Bộ Giao thông vận tải đề nghị:

1. Các cục, Tổng cục, các trường chỉ đạo các công ty do mình trực tiếp quản lý thực hiện nghiêm chỉnh các quy định trên, đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của chủ sở hữu do Bộ Giao thông vận tải phân công, phân cấp.

2. Các công ty thuộc Bộ có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng quy định tại các văn bản nêu trên.

3. Về thực hiện trách nhiệm của chủ sở hữu đối với đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương và thù lao kế hoạch quy định tại khoản 2, Điều 16 của Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH được phân công như sau:

c) Bộ Giao thông vận tải thực hiện trách nhiệm của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển đổi từ công mẹ trong tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước trong mô hình công ty mẹ - công ty con, công ty nhà nước độc lập thuộc Bộ (trừ công ty do Tổng cục Đường bộ Việt Nam trực tiếp quản lý);

b) Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện trách nhiệm của chủ sở hữu đối với các công ty do Tổng cục trực tiếp quản lý;

c) Công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ - công ty con là chủ sở hữu của các công ty theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ.

4. Trong khi tổ chức thực hiện các quy định nói trên cần chú ý những nội dung sau:

a) Về đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động:

- Các đơn vị xây dựng, quyết định đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động theo quy định tại Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH theo từng thời kỳ quy định tại Phụ lục số 1 của Thông tư này. Đối với đơn vị đã được giao đơn giá tiền lương năm 2010 khi vẫn còn là công ty nhà nước thì áp dụng đơn giá tiền lương này cho đến khi chuyển đổi thành công ty TNHH MTV.

- Khi xây dựng đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động, các đơn vị cần chú ý xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh sát với thực tế để tránh bị áp dụng đơn giá tiền lương lũy thoái quy định tại Điều 8 của Thông tư này, khi chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thực hiện tăng nhiều so với kế hoạch đã xây dựng.

b) Về quỹ tiền lương và thù lao kế hoạch của thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Kiểm soát viên:

Các đơn vị xây dựng quỹ tiền lương và thù lao kế hoạch theo quy định tại Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH theo từng thời kỳ quy định tại Phụ lục số 1 của Thông tư này, trình chủ sở hữu quyết định phê duyệt trước ngày 10/11/2010 theo phân công tại mục 3 nói trên tại văn bản này. Đối với các đơn vị đã được giao quỹ tiền lương năm 2010 khi vẫn còn là công ty nhà nước thì áp dụng quỹ tiền lương này cho đến khi chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì phản ánh về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để được hướng dẫn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Công đoàn GTVT Việt Nam (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, TCCB (Tg).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7535/BGTVT-TCCB về xây dựng đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương và thù lao kế hoạch ngày 27/10/2010 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.555

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!