Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4207/UBND-VX về thực hiện chế độ nghỉ hưu năm 2010 đối với cán bộ, công chức do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4207/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 17/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4207/UBND-VX
Về thực hiện chế độ nghỉ hưu năm 2010 đối với cán bộ, công chức

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2009

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở - ngành;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện.

 

Thực hiện đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2591/BNV-CCVC ngày 10 tháng 8 năm 2009 về việc thực hiện chế độ nghỉ hưu năm 2010 đối với cán bộ, công chức;

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Thủ trưởng các Sở - ngành, Chủ tịch Hội đồng quản trị các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố (sau đây gọi chung là Tổng Công ty), Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện báo cáo kế hoạch thực hiện chế độ nghỉ hưu năm 2010 đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân thành phố quản lý; Báo cáo danh sách cán bộ, công chức, viên chức đang công tác đã đến và quá tuổi nghỉ hưu (tình đến ngày 31 tháng 12 năm 2010) thuộc diện Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, quản lý sẽ nghỉ hưu trong năm 2010 (Báo cáo theo mẫu kèm theo).

2. Thủ trưởng các Sở-ngành, Chủ tịch Hội đồng quản trị các Tổng Công ty, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tiến hành rà soát, xem xét, đánh giá lại nhu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị và sức khỏe của cán bộ, công chức, viên chức được kéo dài thời gian công tác để quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định kéo dài thêm thời gian công tác của cán bộ, công chức, viên chức của năm tiếp theo.

3. Thủ trưởng các Sở-ngành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị các Tổng Công ty, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện báo cáo gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Nội vụ trước ngày 05 tháng 9 năm 2009./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (kèm mẫu báo cáo);
- TT/TU; TT/HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPĐĐBQH và HĐND TP;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (VX/Nh) HL.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4207/UBND-VX về thực hiện chế độ nghỉ hưu năm 2010 đối với cán bộ, công chức do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.107

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64