Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3692-CV/BTCTW năm 2012 về xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ cấp xã có trình độ lý luận chính trị do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

Số hiệu: 3692-CV/BTCTW Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Tổ chức Trung ương Đảng Người ký: Nguyễn Văn Quynh
Ngày ban hành: 31/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 3692-CV/BTCTW
V/v xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ cấp xã có trình độ lý luận chính trị

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi: Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Thời gian qua, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ đã nhận được ý kiến của nhiều địa phương về việc xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ cấp xã có các văn bằng: cử nhân chính trị, trung cấp chính trị,… Căn cứ các quy định của Đảng, Nhà nước và sau khi trao đổi, thống nhất với các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức Trung ương có ý kiến như sau:

1. Theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ cấp xã tại Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV , ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thì mỗi chức danh của cán bộ, công chức cấp xã đều có tiêu chuẩn cụ thể về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Tuy nhiên đến nay vẫn còn một số địa phương cán bộ cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn, nhất là tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, dẫn đến nhiều khó khăn trong việc thực hiện chính sách đối với cán bộ cấp xã theo quy định hiện hành.

2. Theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH, ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối  với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì việc xếp lương đối với cán bộ xã được thực hiện như sau:

- Cán bộ cấp xã đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 11/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

- Cán bộ cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đại học trở lên xếp lương theo ngạch chuyên viên (mã số 01.003); tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cao đẳng xếp lương theo ngạch chuyên viên (cao đẳng) (mã số 01a.003); tốt nghiệp trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trung cấp xếp lương theo ngạch cán sự (mã số 01.004).

- Văn bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp bằng.

3. Đối với các văn bằng cử nhân chính trị, trung cấp chính trị được các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp:

- Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh có nhiệm vụ đào tạo và cấp bằng cao cấp lý luận chính trị; cao cấp lý luận chính trị - hành chính (Nghị định số 129/2008/NĐ-CP , ngày 17/12/2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh).

- Trường chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ đào tạo và cấp bằng trung cấp lý luận chính trị; trung cấp lý luận chính trị - hành chính (Quyết định số 184-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, (khóa X) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

- Các văn bằng nêu trên có giá trị, đủ điều kiện để xếp ngạch, bậc cán bộ, công chức.

4. Căn cứ các quy định nêu trên, bằng đại học chính trị là bằng đại học chuyên ngành. Các văn bằng: Trung cấp chính trị; trung cấp chính trị - hành chính và văn bằng được công nhận tương đương(1), Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan thống nhất vận dụng các văn bằng trên để xếp ngạch, bậc lương như đối với bằng trung cấp chuyên ngành. Việc thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản này đối với đội ngũ cán bộ cấp xã đang công tác tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2012.

5. Tổ chức thực hiện

- Việc xếp ngạch bậc lương đối với đội ngũ cán bộ cấp xã nêu trên, thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH, ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ cấp tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai, báo cáo Thường trực cấp ủy chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo;
- Học viện Chính trị - Hành chính QGHCM;
- Lãnh đạo Ban;
- Ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc TW;
- Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VP, Vụ CSCB (3 bản)

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Văn Quynh

 (1) Theo Quy định 256-QĐ/TW, ngày 16/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đã học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

Tin, bài liên quan:

Xếp lương đối với cán bộ cấp xã có trình độ lý luận chính trị
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3692-CV/BTCTW năm 2012 về xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ cấp xã có trình độ lý luận chính trị do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


14.427
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77