Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6284/TC-TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 14/12/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6284/TC-TCDN
Về việc hỗ trợ về vốn và thuế đối với nhà khách, nhà nghỉ đã chuyển sang kinh doanh

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 1999

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 6284/TC-TCDN NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 1999 VỀ VIỆC HỖ TRỢ VỀ VỐN VÀ THUẾ ĐỐI VỚI NHÀ KHÁCH, NHÀ NGHỈ ĐÃ CHUYỂN SANG KINH DOANH

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 705/CP-KTTH ngày 10/7/1999 về việc hỗ trợ vốn, thuế đối với nhà khách, nhà nghỉ đã chuyển sang kinh doanh, sau khi có ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 7519/BKH-TMDVngày 16/11/1999) và của Tổng cục Du lịch (Công văn số 1186/TCDL-KHĐT ngày 9/11/1999), Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG:

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả các nhà khách, nhà nghỉ trực thuộc các Bộ, ngành các Tổng Công ty, các doanh nghiệp hạch toán độc lập, các Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan đoàn thể đã chuyển sang kinh doanh có hiệu quả, có nhu cầu đầu tư mà có khó khăn về vốn (sau đây gọi là các đơn vị đã chuyển sang kinh doanh).

2. Điều kiện áp dụng: Những đơn vị đã chuyển sang kinh doanh quy định ở điểm 1 trên đây được xem xét hỗ trợ vốn phải thoả mãn các điều kiện sau:

- Đã chuyển hẳn sang kinh doanh trước ngày 01/01/1999 (có quyết định của cơ quan có thẩm quyền).

- Là đơn vị kinh doanh có hiệu quả (có lãi phát sinh trong năm 1999 - 2000).

- Có dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà khách, nhà nghỉ (hoặc mua sắm máy móc thiết bị) phục vụ nhu cầu kinh doanh của đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước năm 2000.

- Không đủ nguồn vốn để đầu tư, cụ thể:

+ Dự án đầu tư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 1997 trở lại đây, nhưng thiếu vốn nên đã chiếm dụng các khoản phải nộp ngân sách để đầu tư hoặc đang còn dư nợ vay tín dụng và nợ các đối tượng khác.

+ Trường hợp dự án đang đầu tư trong năm 1999 - 2000 thì căn cứ vào chỉ tiêu nguồn vốn vay hoặc nguồn vốn huy động khác ghi trong luận chứng kinh tế kỹ thuật được duyệt và trong thực tế đơn vị có huy động (vay) vốn để bù đắp số vốn thiếu sẽ được xem xét theo từng trường hợp cụ thể.

Mức hỗ trợ vốn bằng hình thức ghi thu ghi chi qua Ngân sách cho các đối tượng ghi tại điểm 1 mục I nêu trên không được vượt quá số phải nộp Ngân sách của thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) trong 2 năm 1999 - 2000 và không vượt quá số vốn đầu tư còn thiếu sau khi đã huy động hết các nguồn vốn tự có tại doanh nghiệp.

II. THỦ TỤC, TRÌNH TỰ VÀ THẨM QUYỀN XÉT GIẢI QUYẾT

1. Thủ tục hồ sơ: Sau khi kết thúc năm, các đơn vị thuộc đối tượng và đủ điều kiện ghi thu ghi chi quy định ở mục I trên đây phải lập đầy đủ hồ sơ và gửi đến Cục thuế các tỉnh, thành phố để xem xét giải quyết, bao gồm:

a. Công văn đề nghị giải quyết hỗ trợ vốn và thuế (ghi thu ghi chi) của đơn vị, trong đó giải trình rõ:

+ Tổng trị giá đầu tư theo dự án được duyệt.

+ Trị giá đầu tư xây dựng cơ bản theo quyết toán (hoặc giá trị mua sắm máy móc thiết bị) đã đầu tư hoàn thành, bàn giao vào sản xuất kinh doanh (nếu là công trình hoàn thành đưa vào sử dụng).

+ Nguồn vốn đầu tư của dự án, bao gồm: Vốn ngân sách cấp; vốn tự có của đơn vị; vốn vay và vốn chiếm dụng (trong đó chiếm dụng thuế phải nộp ngân sách - nếu là công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng).

b. Văn bản phê duyệt dự án đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh của cấp có thẩm quyền.

c. Văn bản phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành của cấp có thẩm quyền. Trường hợp chưa được duyệt thì phải có quyết toán, biên bản bàn giao giá trị, khối lượng công trình hoàn thành đưa vào sử dụng được cơ quan có thẩm quyền thẩm định. Trường hợp dự án là mua sắm máy móc thiết bị thì phải có bảng kê hoá đơn, chứng từ mua sắm và được cơ quan thuế kiểm tra xác nhận.

d. Báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm 1999 - 2000.

2. Trình tự và thẩm quyền giải quyết.

Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ thuế và vốn của các nhà khách nhà nghỉ đã chuyển sang kinh doanh đóng trên địa bàn và tiến hành thẩm định.

+ Trường hợp hồ sơ của đơn vị không đúng đối tượng và không đủ điều kiện xem xét giải quyết thì Cục Thuế địa phương có công văn thông báo cho đơn vị biết.

+ Trường hợp hồ sơ của đơn vị đúng đối tượng và đủ điều kiện theo quy định tại mục I trên đây thì Cục thuế có văn bản gửi (gửi kèm hồ sơ) về Tổng cục Thuế thẩm định trình Lãnh đạo Bộ Tài chính xem xét giải quyết sau khi có ý kiến thống nhất của Cục Tài chính doanh nghiệp (thủ tục và quy trình như quy định trong Thông tư số 23/1998/TT-BTC ngày 20/2/1998 của Bộ Tài chính).

Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) thực hiện ghi thu, ghi chi cho các nhà khách nhà nghỉ đã chuyển sang kinh doanh thuộc các Bộ, ngành, cơ quan... thuộc Trung ương quản lý. Các khoản ghi thu Ngân sách Trung ương hưởng 100%.

Sở Tài chính thực hiện ghi thu, ghi chi cho các nhà khách nhà nghỉ và chuyển sang kinh doanh thuộc địa phương quản lý, sau khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Bộ Tài chính. Các khoản ghi thu Ngân sách địa phương hưởng 100%.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

Công văn này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và áp dụng cho việc ghi thu ghi chi 2 năm 1999 - 2000 đối với nhà khách nhà nghỉ đã chuyển sang kinh doanh theo Quyết định số 317/TTg ngày 29/6/1993 của Thủ tướng Chính phủ. Thời hạn tối đa giải quyết dứt điểm vấn đề này là ngày 30/9/2001. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về Bộ Tài chính để xem xét, hướng dẫn bổ sung.

 

Trần Văn Tá

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc hỗ trợ về vốn và thuế đối với nhà khách, nhà nghỉ đã chuyển sang kinh doanh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.134

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.59.38