Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 86-CV/BCSĐ về việc triển khai Đề án 165 do Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 86-CV/BCSĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bành Tiến Long
Ngày ban hành: 25/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
-------

Số: 86-CV/BCSĐ
"V/v triển khai Đề án 165"

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2008

 

Kính gi:

Các Đồng chí Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng, Cục trưởng, Viện trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Thực hiện Công văn số 4516-CV/BTCTW ngày 08 tháng 8 năm 2008 của Ban Tổ chức Trung ương về việc triển khai thực hiện kết luận tại Thông báo số 165-TB/TW ngày 27/6/2008 của Bộ Chính trị về Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước" (gọi tắt là "Đề án 165"), Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cụ thể như sau:

1. Các đơn vị báo cáo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài năm 2008 và những năm tiếp theo của giai đoạn 2008-2015 (theo mẫu báo cáo gửi kèm).

2. Các đơn vị phát hiện, lựa chọn cán bộ theo các nhóm sau:

a. Nhóm I, thời gian đào tạo dài hạn ở nước ngoài từ 1-4 năm: Những sinh viên mới tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc có nhiều triển vọng, các cán bộ trẻ đương chức và trong quy hoạch cho các chức danh cấp phòng và tương đương trở lên đi học dài hạn ở các bậc học (cao học, nghiên cứu sinh, thực tập sinh); về quản lý kinh tế, quản lý hành chính, luật pháp quốc tế,... tuổi đời không quá 35; đối với cán bộ trẻ đi học đại học (văn bằng 2) theo yêu cầu của công tác quản lý và chuyên môn sau này thì tuổi đời không quá 30.

b. Nhóm II, thời gian từ 3 tháng đến dưới 1 năm: Bồi dưỡng ở nước ngoài, đối với cán bộ đương chức và trong diện quy hoạch cấp vụ phó và tương đương trở lên, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và bổ túc trình độ ngoại ngữ cho những cán bộ có chứng chỉ ngoại ngữ B, C trở lên.

c. Nhóm III, thời gian từ 2 tuần đến 2 tháng: Bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài đối với cán bộ ở mọi lứa tuổi đi nghiên cứu, khảo sát, hội thảo khoa học, tham gia hội nghị... theo yêu cầu của chuyên môn.

Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị  nghiêm túc thực hiện và gửi báo cáo về Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo  trước ngày 28/8/2008 (bằng văn bản và email: ltphong@moet.gov.vn).

 

 

Nơi nhận :
Như trên;
Bộ trưởng, Bí thư BCSĐ (để b/c);
Các đ/c Ủy viên BCSĐ (để b/c);
Văn phòng Đảng ủy cơ quan Bộ;
Lưu.

TM. BAN CÁN SỰ ĐẢNG
ỦY VIÊN
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Bành Tiến Long

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số :          /TCCB

 

 

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC TRÌNH KÝ CÔNG VĂN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ LÃNH ĐẠO THEO "ĐỀ ÁN 165" GIAI ĐOẠN 2008-2015.

Kính trình: Thứ trưởng Thường trực Bành Tiến Long

 

Ý kiến Lãnh đạo

Nội dung

 

Thực hiện Công văn số 4516-CV/BTCTW ngày 08 tháng 8 năm 2008 của Ban Tổ chức Trung ương về việc triển khai thực hiện kết luận tại Thông báo số 165-TB/TW ngày 27/6/2008 của Bộ Chính trị về Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước" (gọi tắt là "Đề án 165" và ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng thường trực ngày 18/8/2008, Vụ Tổ chức cán bộ dự thảo Công văn yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2008-2015 (theo mẫu báo cáo gửi kèm).

 

Kính đề nghị Thứ trưởng xem xét và ký văn bản.

Kính

 

 


Chuyên viên
Lê Thị Phương Hồng

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2008

KT. Vụ trưởng Vụ TCCB
Phó Vụ trưởng
Trần Kim Tự


 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH

CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG THEO ĐỀ ÁN 165 GIAI ĐOẠN 2008-2015

ĐƠN VỊ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ, chức danh hiện tại

Dự kiến thời gian đi học

Đại học bằng 2

Cao học

Nghiên cứu sinh

Quản lý

Bổ túc nâng cao trình độ ngoại ngữ ở nước ngoài

Bổ túc nâng cao trình độ ngoại ngữ ở trong nước

Học ở nước ngoài

Học liên kết

Học ở nước ngoài

Học liên kết

Học ở nước ngoài

Học liên kết

Học ở nước ngoài

Học liên kết

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Cột dự kiến thời gian đi học cần ghi rõ năm nào thì cử đi học (2008,2009,…)  và đối tượng thuộc nhóm nào (I,II, hay III).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày        tháng         năm 2008

 

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH

CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG THEO ĐỀ ÁN 165 GIAI ĐOẠN 2008-2015

ĐƠN VỊ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ, chức danh hiện tại

Dự kiến thời gian đi học

Đại học bằng 2

Cao học

Nghiên cứu sinh

Quản lý

Bổ túc nâng cao trình độ ngoại ngữ ở nước ngoài

Bổ túc nâng cao trình độ ngoại ngữ ở trong nước

Học ở nước ngoài

Học liên kết

Học ở nước ngoài

Học liên kết

Học ở nước ngoài

Học liên kết

Học ở nước ngoài

Học liên kết

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Cột dự kiến thời gian đi học cần ghi rõ năm nào thì cử đi học (2008,2009,…)  và đối tượng thuộc nhóm nào (I,II, hay III).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày        tháng         năm 2008

 

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÁO CÁO TỔNG HỢP

NHU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ  THEO ĐỀ ÁN 165 GIAI ĐOẠN 2008-2015

ĐƠN VỊ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm

Đại học bằng 2

Cao học

Nghiên cứu sinh

Quản lý

Bổ túc nâng cao trình độ ngoại ngữ ở nước ngoài

Bổ túc nâng cao trình độ ngoại ngữ ở trong nước

Học ở nước ngoài

Học liên kết

Học ở nước ngoài

Học liên kết

Học ở nước ngoài

Học liên kết

Học ở nước ngoài

Học liên kết

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày        tháng         năm 2008

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Học liên kết là Học tập tại các cơ sở đào tạo ở trong nước, có mời thêm giảng viên nước ngoài, cuối khóa có thời gian học ở nứớc ngoài

- Cán bộ đi học bằng 2, là những cán bộ thuộc nhómI, sẽ đi học các chuyên ngành về quản lý(quản lý kinh tế, quản lý hành chính, quản lý nhân lực …); luật pháp quốc tế; tin học. Để đưa cán bộ đi học năm 2008, 2009 cần chuẩn bị ngoại ngữ cần thiết ở trình độ C, trước khi gửi đến các trung tâm học tập trung để nâng cao trình độ do ban yêu cầu.

- Cán bộ học cao học, nghiên cứu sinh cần chuẩn bị ngoại ngữ như đi học đại học băng 2.

- Cán bộ học quản lý từ 3 tháng đến 1 năm, cần chủ động chuẩn bị ngoại ngữ để tiện sinh hoạt ở nước bạn; trong học tập sẽ có hỗ trợ của phiên dịch.

- Cán bộ nhóm 2 đi bổ túc nâng cao ngoại ngữ ở nước ngoài cần có trình độ B, C trở lên.

- Số cán bộ dự kiến đi đào tạo, bồi dưỡng năm 2008 sẽ được tiếp tục gửi đi trong năm 2009.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 86-CV/BCSĐ về việc triển khai Đề án 165 do Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.484

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.121.230