Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6908/BGDĐT-NGCBQLGD về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục năm học 2009-2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 6908/BGDĐT-NGCBQLGD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 13/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6908/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v: hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục năm học 2009-2010

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố

Căn cứ Chỉ thị số 40/2004/CT-TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010; Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về Tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 2516/CT-BGDĐT ngày 18/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ “về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”; Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế đối với cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản liên quan đến công tác xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Căn cứ Chỉ thị số 4899/CT-BGDĐT ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ năm học 2009-2010,

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục năm học 2009-2010 như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tăng cường quản lý, chỉ đạo công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo hướng đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ.

2. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua trong ngành. Tập trung giải quyết những bất cập trong thực hiện chính sách với nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

3. Đổi mới công tác bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp, từng bước đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

4. Tiếp tục triển khai áp dụng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học mầm non, tiểu học; nghiên cứu triển khai Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học (THCS, THPT), Chuẩn Hiệu trưởng trường THCS, THPT và Chuẩn giám đốc TTGDTX theo hướng dẫn của Bộ.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Chỉ đạo, triển khai tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành

Các Sở giáo dục và đào tạo phối hợp với Công đoàn Giáo dục xây dựng kế hoạch và tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các phòng giáo dục huyện, thị, các cơ sở giáo dục trong việc triển khai thực hiện các quy định về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua " Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Có kế hoạch sơ kết, tổng kết theo từng thời điểm trong năm học, Thường xuyên báo cáo kết quả đạt được với cấp uỷ và chính quyền địa phương để tranh thủ sự giúp đỡ, chỉ đạo. Tổ chức khen thưởng và tôn vinh các cá nhân tập thể có những đóng góp xuất sắc cho giáo dục - đào tạo trong dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, sở giáo dục và đào tạo có kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thi giáo viên dạy giỏi, cán bộ quản lý giỏi ở các cấp học, nhằm duy trì và phát triển phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt", phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong các cơ sở giáo dục.

2. Công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Trên cơ sở sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 09/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn từ cấp tỉnh đến cấp huyện, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch của các năm còn lại, phấn đấu đến năm 2010 bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra nhằm nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ nhà giáo của địa phương, đặc biệt là công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực và đổi mới phương pháp giảng dạy.

Có kế hoạch sử dụng hợp lý đội ngũ nhà giáo hiện có. Thực hiện việc bố trí và sử dụng đội ngũ nhà giáo trên cơ sở các tiêu chuẩn, định mức cụ thể của từng cấp học. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh để có kế hoạch, lộ trình trong việc thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ nhằm sắp xếp, bố trí hợp lý đối với những nhà giáo và cán bộ quản lý đã có những đóng góp nhất định cho sự nghiệp giáo dục, nay không đủ điều kiện đứng lớp về nghỉ chế độ hoặc bố trí làm công việc khác, không gây ra những xáo trộn, bức xúc cho những người trong diện tinh giản.

Chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục trong toàn ngành thực hiện tốt Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo; kịp thời động viên, khen thưởng những nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, đồng thời cũng kiên quyết xử lý thích đáng, kịp thời đối với những tổ chức, cá nhân (kể cả trong và ngoài ngành) có vi phạm, tiêu cực trong giáo dục.

Tập trung triển khai kế hoạch bồi dưỡng giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo, kiên quyết không để giáo viên, nhân viên không qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trực tiếp làm công tác nuôi dạy trẻ; nghiêm cấm những hành vi dọa nạt, quát mắng, thiếu trách nhiệm trong chăm sóc, giáo dục trẻ. Định kỳ tổ chức giao ban trong cơ quan Sở, Phòng giáo dục và đào tạo huyện thị với các các cơ sở giáo dục trên địa bàn thuộc quyền quản lý để nắm bắt, chỉ đạo kịp thời, toàn diện các hoạt động giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

Xây dựng kế hoạch triển khai đánh giá giáo viên Mầm non, Tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp; nghiên cứu triển khai Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học (THCS, THPT), Chuẩn hiệu trưởng trường THCS, THPT và Chuẩn giám đốc TTGDTX theo hướng dẫn của Bộ. Bộ sẽ chỉ đạo điểm triển khai Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học tại các tỉnh/thành phố Hà Nội, Sơn La, Hà Tĩnh, Đăk Lăk, Trà Vinh; Chuẩn hiệu trưởng trường trung học tại Bắc Giang, Hải Phòng; Chuẩn giám đốc TTGDTX tại 27 tỉnh/thành phố đã triển khai thí điểm.

3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Tham mưu cho UBND tỉnh/thành phố để xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phù hợp với thực tiễn phát triển giáo dục của địa phương; xây dựng kế hoạch đào tạo giáo viên đạt chuẩn, trên chuẩn và giáo viên các bộ môn đặc thù như Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục Quốc phòng, Tin học, Công nghệ, khắc phục tình trạng thiếu, thừa giáo viên cục bộ của những năm học vừa qua. Chú trọng đào tạo đội ngũ viên chức phụ trách thiết bị, thí nghiệm và đồ dùng dạy học.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên về đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá ở các cấp học. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch bồi dưỡng giáo viên triển khai sách Hướng dẫn dạy học lớp 12 chương trình GDTX. Có kế hoạch sơ kết triển khai thực hiện CT-SGK lớp 10, 11, 12 THPT và triển khai sách Hướng dẫn dạy học lớp 10, 11, 12 chương trình giáo dục thường xuyên; phát hiện những vấn đề cần tháo gỡ về kiến thức, phương pháp giảng dạy ở từng bộ môn, từng lớp để có chỉ đạo rút kinh nghiệm ở địa phương đồng thời đề xuất, kiến nghị với Bộ hướng giải quyết.

Các Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo sát sao công tác bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo về nhận thức chính trị, tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, trong đó yêu cầu cao đối với công tác tự bồi dưỡng của cá nhân; thực hiện lấy đơn vị tổ, nhóm chuyên môn, nhà trường là nơi chỉ đạo bồi dưỡng nâng cao kiến thức, chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá cho nhà giáo; triển khai bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục về nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng theo chỉ đạo của Bộ; khuyến khích và giao nhiệm vụ cho giáo viên giỏi viết các chuyên đề khoa học để bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho giáo viên; khuyến khích, động viên các giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm lớp giỏi viết sáng kiến kinh nghiệm để trao đổi, học hỏi vận dụng ở các cơ sở giáo dục, địa phương và trong toàn ngành. Chú trọng bồi dưỡng về công tác lãnh đạo, quản lý, năng lực chỉ đạo chuyên môn cho hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn để chỉ đạo dạy và học, chỉ đạo công tác bồi dưỡng giáo viên có hiệu quả thiết thực; chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường để giao lưu học hỏi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ nhất là phương pháp giảng dạy mới cho giáo viên.

Trên cơ sở dự báo nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, có đủ năng lực, trình độ chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương. Hợp đồng với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, giao chỉ tiêu và cấp ngân sách để thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng hiệu trưởng trường phổ thông theo Chương trình liên kết Việt Nam - Singapore, đồng thời tổ chức triển khai tốt các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp học, không để tình trạng cán bộ quản lý không qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trong một nhiệm kỳ.

4. Công tác tuyển dụng giáo viên và bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Tham mưu cho UBND tỉnh/thành phố và phối hợp với các ngành liên quan thực hiện tốt công tác tuyển dụng giáo viên phù hợp với điều kiện của địa phương đảm bảo đúng nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và minh bạch, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, phức tạp.

Thực hiện giao quyền chủ động để các trường trực tiếp tuyển dụng giáo viên theo Quyết định số 62/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên và Công văn số 2391/BGDĐT-NG ngày 21 tháng 3 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung nội dung Quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên, nhằm tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường.

Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan ở địa phương để xây dựng quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đảm bảo khách quan, đúng đối tượng có đủ năng lực, tài đức đảm đương nhiệm vụ.

5. Công tác thực hiện chế độ chính sách, chế độ làm việc cho nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách về lương, phụ cấp theo lương và việc nâng ngạch, nâng bậc đối với nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo các văn bản hiện hành. Đặc biệt chú ý tới nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công tác tại vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, nhà giáo là người dân tộc thiểu số, nhà giáo có năng lực và trình độ cao. Phối hợp với các đơn vị liên quan, giải quyết kịp thời, dứt điểm những khiếu nại, bức xúc của nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục ở địa phương.

Thực hiện tốt chương trình kiên cố hóa trường lớp học và xây dựng nhà công vụ cho giáo viên các trường vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Bố trí giáo viên, nhân viên đủ theo quy định về định mức biên chế, phân công lao động hợp lý, đảm bảo những điều kiện về cơ sở vật chất để giáo viên giảng dạy đạt hiệu quả cao. Phối hợp với công đoàn chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động; chú trọng công tác xây dựng tập thể và gia đình nhà giáo văn hóa.

Các Sở, Phòng giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ngành liên quan xây dựng và thực hiện Đề án luân chuyển nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đảm bảo công bằng xã hội, tạo được niềm tin, yên tâm công tác đối với nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục của địa phương.

Chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo công khai, minh bạch các nguồn thu, chi trong nhà trường; xây dựng nội quy, quy định chế độ, lề lối làm việc tạo môi trường làm việc nghiêm túc, khoa học, thân thiện và trách nhiệm trong cơ quan, đơn vị trường học.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các Sở Giáo dục và Đào tạo lập kế hoạch cụ thể để chỉ đạo các cơ sở giáo dục và tổ chức quán triệt đến cán bộ, giáo viên và nhân viên để thực hiện các nội dung hướng dẫn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần báo cáo kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục) để chỉ đạo giải quyết.

Định kỳ (theo quy định của Bộ về báo cáo sơ kết và tổng kết năm học) báo cáo công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục về Bộ Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản (theo địa chỉ: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và gửi file theo địa chỉ E-mail: hhthai@moet.edu.vn).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT, Bộ truởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng ( để báo cáo);
- UBND tỉnh/thành phố (để phối hợp chỉ đạo);
- Các Vụ: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học, Giáo dục Thường xuyên, Giáo dục Chuyên nghiệp (để phối hợp chỉ đạo);
-Lưu: VT, Cục NGCBQLCSGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6908/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 13/08/2009 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục năm học 2009-2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.406

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.253.192