Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5239/BGDĐT-NGCBQLGD tổ chức kỳ thi nâng ngạch giáo viên trung học cao cấp năm 2011 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 5239/BGDĐT-NGCBQLGD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 08/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5239/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v tổ chức kỳ thi nâng ngch giáo viên trung hc cao cp năm 2011

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các B, quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- y ban nhân n các tỉnh, thành ph trực thuc trung ương;
- Các đơn vị s nghip trực thuộc B.

 

Thực hin Nghị định s 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính ph về tuyển dng, s dng qun cán b, công chc trong các đơn vị snghiệp của N nước; Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung mt số điều của Nghđịnh số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dng, sdng qun lý cán b, công chức trong các đơn v s nghiệp của N nước; Thông số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 ca B Ni vụ hưng dẫn thực hiện mt số điều ca Nghị đnh s 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Cnh phủ Ngh định số 121/2006/-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung mt số điều của Nghđịnh số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Cnh phủ và Thông tư số 34/2010/TT-BGT ngày 8 tháng 12 năm 2010 ca Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào to quy đnh nội dung, hình thức thi nâng ngạch từ ngạch giáo viên lên ngch giáo viên trung hc cao cp; căn cứ Quyết định số 10/2006/-BNV ngày 5 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng B Nội v về việc ban hành quy chế thi tuyn, thi nâng ngch đối với cán bộ, công chức; căn cứ Quyết định số 12/2006/QĐ-BNV ngày 5 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng B Ni vụ về việc ban hành Ni quy kỳ thi tuyn, thi nâng ngch đối với cán bộ công chức; căn cứ công văn số 2037/BNV-CCVC ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội v về đề án thi nâng ngch giáo viên trung học cao cấp năm 2011, Bộ Giáo dục Đào tạo hưng dẫn về việc tổ chức thi nâng ngch giáo viên trung học cao cấp năm 2011 như sau:

I. MC TIÊU

Thông qua việc t chức thi nâng ngạch giáo viên trung học cao cấp, đội ngũ giáo viên trung học trong các sở giáo dục sẽ nâng cao trình đ v mọi mặt đng thời đm bảo quyền lợi cho nhng giáo viên trung hc có đđiều kiện đưc bổ nhim vào ngch giáo viên trung học cao cấp.

II. ĐI TƯỢNG D THI

1. Giáo viên hin đang công tác tại các trưng trung hc sở đang hưởng lương ngch giáo viên trung học cơ sở cnh, mã s ngch 15a.201.

2. Giáo viên hiện đang ng tác ti các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiu cấp hc theo quy định tại Điều lệ trường trung hc s, trường trung hc ph thông và trường phổ thông có nhiều cấp hc, trung tâm kỹ thuật tng hợp hưng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, đang hưng lương ngch giáo viên trung học, mã s ngch 15.113.

3. Giáo viên hiện đang công tác tại các trưng trung cp chuyên nghip đang hưng lương ngạch giáo viên trung hc, mã số ngạch 15.113.

III. ĐIU KIN, TIÊU CHUN D THI

1. Tiêu chuẩn về nghiệp vụ

Giáo viên tham dự kỳ thi nâng ngạch giáo viên trung hc cao cp năm 2011 hin đã giữ ngch giáo viên trung hc cơ sở chính (mã số 15a201) hoặc ngch giáo viên trung hc (mã số 15.113) và tương đương ti thiểu 09 năm phi đạt đủ tiêu chun nghiệp vụ ca ngạch giáo viên cao cấp trung hc phổ thông, giáo viên cao cấp trung học chuyên nghiệp hoc giáo viên cao cấp trung học cơ sở quy định tại Quyết định số 202/TCCP-VC ngày 08/6/1994 của Bộ trưởng - trưởng ban Ban tổ chức - Cán b Cnh phủ (nay B trưởng Bộ Ni v) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngch công chc ngành giáo dục và đào tạo.

2. Điều kin về lương

Giáo viên tham dự kỳ thi nâng ngạch giáo viên trung hc cao cp năm 2011 phi có hệ s lương từ 3,66 tr lên theo quy định ti điểm a, Khoản 1, Mục III của Tng s 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Ni vụ hưng dẫn thực hiện mt số điều ca Nghđịnh số 116/2003/NĐ-CP và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Rng đối với giáo viên trung học s và trung học ph thông phải đưc ngưi đứng đầu đơn vị s nghip đánh giá xếp từ loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung hc quy định tại Thông s 30/2009/TT- BGDĐT ngày 22 tng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục Đào to ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung hc phổ thông.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI VÀ ĐIỀU KIỆN MIỄN MỘT SỐ MÔN THI

1. Ni dung, hình thức thi: Giáo viên tham d kỳ thi nâng ngch giáo viên trung học cao cấp năm 2011 phải d thi đ các n sau:

a) Thi viết thi vấn đáp theo nội dung quy định tại Điều 7, Cơng III của Quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch giáo viên trung học lên giáo viên trung học cao cp (ban hành kèm theo Thông s 34/2010/TT-BGDĐT ngày 8 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng B Giáo dục Đào to). Thi gian thi viết là 180 phút, thi vn đáp mi thí sinh không quá 30 phút.

b) Thi viết ngoi ngữ theo yêu cầu của ngch d thi (mt trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pp, Đức, Trung Quốc theo đăng ký). Giáo viên dạy ngoi ngữ phi thi ngoại ng th hai. Thời gian thi là 90 phút.

c) Thi thực hành tin hc văn phòng, thời gian thi là 60 phút.

2. Điều kiện miễn một số môn thi trong kỳ thi nâng ngạch giáo viên trung học cao cp năm 2011

a) Min thi môn ngoại ngđi với người có mt trong các điều kiện sau:

- Giáo viên tui đời từ đ 55 tui trở lên đi với nam từ đ 50 tuổi trở lên đi với nữ tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2011;

- Giáo viên đang giảng dạy vùng n tc thiu s, có chng ch đào to tiếng n tc thiu số do cơ sở đào tạo cp theo thm quyn;

- Giáo viên người n tc thiu số đang giảng dạy vùng dân tc thiểu số;

- Giáo viên có bằng đại học thứ hai bằng ngoại ngữ thuc mt trong năm thứ tiếng nêu trên;

- Giáo viên tt nghip đại hc, sau đại học c ngoài hoặc giáo viên tt nghiệp đại hc, sau đại học học bằng tiếng nước ngoài Việt Nam (không phi là giáo viên dạy ngoại ngữ).

b) Min thi môn tin học đối với giáo viên đã tt nghiệp từ trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành tin học hoc công nghệ thông tin trở lên.

V. HỒ SƠ DỰ THI

1. Đơn đăng ký dự thi nâng ngạch (mẫu số 1);

2. Bản khai lý lịch khoa học và quá trình công tácc (mẫu số 2);

3. Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu về trình độ;

4. Bản sao hợp lệ các sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học;

5. Bản sao hợp lệ quyết định lương hiện hưởng.

VI. QUY TRÌNH TỔ CHỨC THI

1. Quy trình, thủ tục c giáo viên d thi

Quy trình, thủ tục cử giáo viên dự thi đưc thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Mục III của Thông số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của B Ni vụ ng dẫn mt s điều của Nghị định 116/2003/-CP Nghđịnh s 121/2006/NĐ-CP.

2. Quy trình tổ chức thi

2.1 Các Bộ, cơ quan ngang B, quan thuc Cnh ph; y ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuc Trung ương; các đơn vị s nghip trực thuộc Bộ sau khi tổ chức sơ tuyển, gi văn bn về Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm: Quyết đnh c giáo viên dự thi kèm theo danh sách trích ngang của giáo viên đủ tiêu chun (mu s 3) và báo cáo cơ cấu ngch giáo viên trung học của đơn vị (mẫu s 4) trước ngày 30 tháng 8 năm 2011. Q thời hn nêu trên, đơn vị nào không có công văn cử giáo viên dự thi coi như không có nhu cầu dự thi năm 2011.

Riêng những trưng hp đưc miễn thi các môn theo quy định ti Khoản 2, Mục IV của Kế hoạch này, ngoài danh sách tch ngang kèm quyết định cử giáo viên d thi theo quy đnh, yêu cu np kèm theo minh chứng (bản sao hp lệ các văn bằng, chứng chỉ có liên quan) vB Giáo dục Đào tạo đ kim tra.

Người đứng đầu cơ quan, đơn v thẩm quyền quyết định cử giáo viên d thi nâng ngạch phi chịu trách nhim v điều kiện, tiêu chuẩn của giáo viên đưc cử d thi.

Trường hợp giáo viên đưc cử d thi không bảo đm tiêu chun, điều kiện d thi hoặc không đúng nhu cu, vị trí công tác thì không được tham dự kỳ thi, nếu đã thi thì bhủy kết quả thi. Giáo viên nếu sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, khai không đúng sự thật đ đ tiêu chuẩn, điều kiện d thi, khi b phát hin sẽ b x lý kỷ lut theo quy định và hy kết quả d thi.

2.2 Bộ Giáo dục Đào tạo căn cứ ng văn c giáo viên d thi của các đơn vđ tp hợp, soát danh sách giáo viên đăng d thi, thng nht với Bộ Nội v về chỉ tiêu d thi, p duyt danh sách giáo viên đ điều kiện d thi và phân bổ số lượng giáo viên đ điều kiện dự thi tới các tỉnh/thành ph trực thuc Trung ương có đặt điểm thi.

2.3 y ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuc Trung ương có đặt điểm thi trách nhiệm triu tập, thông o các ni dung liên quan đến kỳ thi như: thời gian ôn tập (nếu ), thời gian thi, tài liu tham khảo phc vụ cho kỳ thi, lệ p thi, Qui chế Ni quy thi, tổ chức thi.

2.4 Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ tng hợp kết quả của các Hi đồng thi tại các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đặt điểm thi, ra quyết đnh công nhn kết quả thi.

VII. THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Tổ chức tuyn trong tháng 8 năm 2011.

2. Thi gian giới thiệu nội dung thi dự kiến vào tháng 9 năm 2011.

3. Thi gian tổ chức thi d kiến vào tháng 10 năm 2011.

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤC VỤ CHO K THI

Tài liu tham khảo phc vụ cho kỳ thi nâng ngch giáo viên trung hc cao cp năm 2011 theo quy định ti Điều 7, Chương III của Quy định nội dung và hình thức thi nâng ngch giáo viên trung học lên ngạch giáo viên trung học cao cp ban hành kèm theo Thông tư s 34/2010/TT-BGDĐT ngày 8 tháng 12 năm 2010 của B trưởng Bộ Giáo dục Đào to. B Giáo dục Đào tạo tổ chức biên soạn và phát hành tài liệu tham khảo phc vụ thi theo đăng kí ca cá nhân/đơn vị có nhu cu.

IX. ĐA ĐIM T CHỨC THI

Đ to điều kin thun lợi cho giáo viên d thi trong vic đi li, sinh hoạt, việc tổ chức thi nâng ngạch giáo viên trung hc cao cp năm 2011 s được b trí theo khu vc. Các điểm tổ chc thi cụ thể như sau:

1. Điểm thi tại Hà Ni, gm giáo viên trên địa n khu vực tnh phố Hà Nội.

2. Điểm thi ti Bắc Ninh, gồm giáo viên trên địa n các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Lng Sơn.

3. Điểm thi tại Hi Phòng, gm giáo viên dự thi trên địa n các tỉnh, thành phố: Hi Phòng, Qung Ninh, Hải Dương, Hưng Yên.

4. Điểm thi ti Nam Đnh, gm giáo viên trên địa bàn các tỉnh: Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hòa Bình.

5. Điểm thi tại Thái Nguyên, gồm giáo viên trên địa n các tỉnh: Cao Bằng, Bc Kạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Th, Vĩnh Phúc.

6. Điểm thi tại Lai Châu, gm giáo viên trên địa n các tỉnh: Đin Bn, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái.

7. Điểm thi tại Thanh Hóa, gm giáo viên trên địa bàn các tỉnh: Thanh Hóa, Ngh An, Hà Tĩnh.

8. Điểm thi ti Tha Thiên Huế, gồm giáo viên trên địa bàn các tỉnh: Qung Bình, Quảng Tr, Thừa Thiên Huế.

9. Điểm thi ti Đà Nẵng, gồm giáo viên trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Qung Nam, Đà Nng, Qung Ngãi,

10. Điểm thi tại Khánh Hòa, gồm giáo viên trên địa n các tỉnh: Bình Đnh, Phú Yên, Knh Hòa.

11. Điểm thi tại Gia Lai, gm giáo viên trên địa bàn các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai.

12. Điểm thi ti Lâm Đng, gm giáo viên trên địa bàn các tỉnh: Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đng, Ninh Thun, Bình Thuận.

13. Điểm thi ti Bình Dương, gm giáo viên trên địa n các tỉnh: Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương

14. Điểm thi ti TP HC Minh, gồm giáo viên trên địa n các tỉnh, thành phố: H C Minh, Đng Nai, Bà Ra Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bến Tre

15. Điểm thi tại Cần Thơ, gồm giáo viên trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Kiên Giang, Hu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh.

X. CÔNG TÁC TỔ CHỨC KỲ THI

1. Ban ch đo kỳ thi

Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Ban ch đo kỳ thi nâng ngạch giáo viên trung học cao cấp năm 2011 gồm:

a. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Trưởng ban;

b. Cục trưng Cc Nhà giáo và Cán bquản lý cơ sở giáo dục: Phó trưởng ban thường trc;

c. Lãnh đạo Cục N giáo và Cán b qun cơ s giáo dục: Phó trưởng ban;

d. Cán bộ Cục N giáo Cán bộ qun lý cơ sở giáo dục, V Công chc viên chức - B Ni vụ mt số đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo: thành vn.

Ban chỉ đạo trách nhim tham mưu, giúp việc cho B trưởng B Giáo dục Đào to: chỉ đạo kỳ thi đảm bo đúng quy chế; phê duyệt danh sách giáo viên đđiều kiện dự thi; quyết định thành lp các Hội đng thi; ra đề thi; tổ chc biên soạn tài liu tham khảo phc v kỳ thi; thanh tra, kiểm tra thi; quyết định công nhận kết quả thi.

2. Hi đồng thi nâng ngạch

Hội đồng thi nâng ngch giáo viên trung học cao cấp năm 2011 tại các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt điểm thi có 5 hoặc 7 thành vn, gồm:

a. Lãnh đo y ban nhân dân tỉnh/thành ph - Ch tịch Hội đồng;

b. Giám đốc s Giáo dục và Đào tạo: Phó chủ tịch thưng trực Hi đng;

c. Lãnh đo sở Giáo dục Đào to, s Nội vụ: P chủ tịch Hi đồng;

d. Cán bộ sở Giáo dục Đào to và các đơn vị có liên quan: y viên Hội đồng;

đ. Cán bộ sở Giáo dục Đào tạo s Nội vụ: y viên kiêm thư ký Hi đồng.

3. Phân ng nhim vụ tổ chc thi của Hi đng thi

3.1 Nhiệm vụ chung

Hội đồng thi nâng ngạch giáo viên trung học cao cấp có trách nhiệm tổ chc kỳ thi theo đúng quy đnh ca Quy chế thi nâng ngạch đi với cán bộ, công chc và Nội quy kỳ thi nâng ngch ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BNV và Quyết đnh s 12/2006/QĐ-BNV ca Bộ trưng Bộ Nội v.

3.2 Nhim vụ các thành viên Hội đng

a. Chủ tịch Hội đng: chịu trách nhim t chức thực hiện các nhiệm vụ của Hi đồng thi theo quy đnh, ch đo k thi đảm bảo đúng quy chế, giúp Bộ trưởng B Giáo dục Đào tạo điều hành các hoạt động của kỳ thi đặt ti tỉnh theo kế hoch bao gm các ng việc: quyết định nơi tổ chức thi; phân ng trách nhim cho từng thành viên của Hi đồng thi; ra quyết đnh thành lập ban sao in đ thi, ban coi thi, ban phách, ban chm thi; tổ chức sao in đ thi, coi thi, chấm thi, ghép phách tng hp kết quả thi; công bố kết qu thi; tổ chc tiếp nhn, gii quyết khiếu nại phúc khảo có liên quan đến kỳ thi; x các trường hợp vi phạm qui chế thi trong quá trình tổ chc thi theo đúng quy định hiện hành; tng hợp kết quả thi trình B trưởng bộ Giáo dục Đào to xem xét, ra quyết đnh công nhận kết quả thi.

b. Phó chủ tịch thường trực Hi đồng: chịu trách nhiệm điều hành các hot động ca Hi đng thi do Chủ tịch hi đng ủy quyền;

c. P ch tịch Hội đồng: giúp Chủ tịch Hội đng thi điều hành công việc hot động ca Hi đng thi do Chủ tịch Hội đng phân công.

d. y viên Hi đng: do Chủ tịch Hi đồng thi phân công nhim vụ cụ thể đđm bo các hoạt động của Hội đồng thi thc hin đúng qui định.

đ. Tổ thư ký Hi đng thi giúp Chủ tịch Hội đồng thi:

- Tổ chức tiếp nhận danh sách giáo viên dự thi nâng ngạch giáo viên trung học lên giáo viên trung học cao cấp năm 2011 đã đưc B Giáo dục Đào to pduyệt;

- Chuẩn bị các văn bản cn thiết của Hi đồng thi và ghi biên bản các cuc họp của Hi đng thi;

- Chuẩn b tài liệu, hướng dẫn ôn tập cho giáo viên d thi nâng ngch từ ngch giáo viên trung hc lên ngạch giáo viên trung hc cao cấp năm 2011.

- T chức thu lệ p d thi, quản chi tiêu, thanh quyết toán p d thi trình Hi đng thi pduyệt;

- Nhn và n giao bài thi đã rọc phách cho Ban chm thi;

- Tng hợp báo cáo kết quả thi với Hi đng thi.

4. Việc s dụng con du ca Hi đồng thi

Trong thi gian hoạt đng, Hi đồng thi đưc phép sử dng con dấu của y ban nhân n tỉnh/thành phố nơi đặt điểm thi. Trường hợp Phó chủ tịch thường trc Hi đng ký thay Chủ tịch Hi đồng thì sử dng con dấu của sGiáo dc và Đào tạo.

XI. KINH PHÍ

Lệ phí thi đi với mi giáo viên đưc thu theo quy định của Tng liên tịch s 163/2010/TTLT/BTC-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Liên Bộ Tài chính và B Ni vụ hưng dẫn mức thu, chế đ thu, np, quản sử dng pd thi tuyển và pd thi nâng ngch công chc giáo vn.

XII. T CHC THC HIN

1. Bộ Giáo dục Đào to: chịu trách nhim chỉ đạo vic tổ chức kỳ thi nâng ngạch giáo viên trung hc cao cấp năm 2011 trong toàn ngành.

2. Các B, cơ quan ngang Bộ, quan thuộc Cnh ph; y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuc Trung ương chịu trách nhim ch đạo các đơn vị trực thuc có giáo viên trung học thuộc đi ng tham dự thi thành lp Hi đồng sơ tuyển tổ chức sơ tuyển đ chn và cử những ngưi đ điều kiện, tiêu chun dự thi nâng ngch giáo viên trung học cao cp năm 2011, ký công văn cử giáo viên dự thi gửi B Giáo dục Đào to; căn cứ quyết định ng nhn kết quả kỳ thi nâng ngch của B Giáo dục Đào to, ra quyết đnh bổ nhim vào ngch xếp lương đi với giáo viên d thi đạt yêu cu vào ngch giáo viên trung hc cao cấp năm 2011.

Riêng đối với các 15 tỉnh /thành phố trực thuộc Trung ương có đặt điểm thi năm 2011: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Nguyên, Lai Châu, Lâm Đồng, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố chịu trách nhiệm chỉ đo tổ chức kỳ thi nâng ngch giáo viên trung học cao cấp năm 2011 theo đúng quy định.

3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuc Bộ Giáo dục Đào tạo giáo viên đ điều kiện d thi nâng ngạch giáo viên trung hc cao cp năm 2011 có trách nhim thành lp Hi đng tuyn tổ chức tuyển theo quy định hiện hành đ chọn và cử những ngưi có đ điều kiện, tiêu chuẩn d thi ng ngch giáo viên trung học cao cấp năm 2011, công văn cử giáo viên d thi gửi B Giáo dục Đào tạo; căn c quyết đnh công nhận kết quả kỳ thi nâng ngch của Bộ Giáo dục và Đào to, ra quyết định b nhim vào ngạch xếp lương đối với giáo viên d thi vào ngạch giáo viên trung học cao cấp năm 2011.

4. Các cơ sở giáo dục có giáo viên đđiều kin dự thi nâng ngch từ ngch giáo viên trung hc cao cp năm 2011 trách nhim thành lập Hội đồng sơ tuyển tổ chc sơ tuyn theo quy định hiện hành.

Bộ Giáo dục Đào to đ nghị các đơn vị tổ chức thực hiện việc kỳ thi nâng ngch giáo viên trung hc cao cp năm 2011 theo đúng quy định. Trong q trình trin khai thực hiện khó kn, vướng mắc đ nghị phn ánh về Bộ Giáo dục Đào tạo ( Cục Nhà giáo Cán b qun cơ sở giáo dc, Toà n8C - Ngõ 30 -Tạ Quang Bửu - Hà Ni; Chuyên viên phụ trách Nguyễn ThHương - ĐT:043.6230501/0989.398539), Email: nguyenhuongmoet@gmail.com) đ nghiên cu, gii quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưng (để b/c);
- Các Th trưng (đ phối hợp ch đạo);
- Các B, cơ quan ngang B, cơ quan thuc Chính phủ (để phi hp thực hin);
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương (để phi hp thực hin);
- Các đơn v sự nghip trc thuộc Bộ (để thc hin);
- Các Sở Giáo dục và Đào to (để thc hin);
- Lưu VT, Cc NG&CBQLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5239/BGDĐT-NGCBQLGD tổ chức kỳ thi nâng ngạch giáo viên trung học cao cấp năm 2011 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.184
DMCA.com Protection Status