Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 140/KTKĐCLGD hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

Số hiệu: 140/KTKĐCLGD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Người ký: Phạm Xuân Thanh
Ngày ban hành: 10/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 140/KTKĐCLGD
V/v: Hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dc tng THCS

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi: c s giáo dục và đào to

Để công tác kiểm đnh cht lưng giáo dục đưc thực hiện thuận li hiệu quả, Cục Khảo thí Kim định cht ng giáo dc - B Giáo dục Đào tạo (GD&ĐT) hưng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chng để đánh giá chất lưng giáo dục trưng trung học sở (THCS) theo các quy đnh về tiêu chuẩn đánh giá chất ng giáo dục trưng THCS ban hành kèm theo Thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12/5/2009 của B trưởng Bộ GD&ĐT. Cụ thể như sau:

A. HƯNG DẪN CHUNG

1. Căn cứ vào nội hàm (yêu cầu) của từng chỉ số trong mỗi tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục:

- Hội đồng tự đánh giá rà soát, phân tích các hoạt động giáo dục của nhà trường, xác định nhà trường đạt hay chưa đạt được các yêu cầu của chỉ số và tiêu chí; xác định các thông tin và minh chng khng đnh điều đó (tham khảo mục Gợi ý các thông tin minh chng cần thu thập từ các nguồn khác để lựa chọn các thông tin, minh chứng phù hợp cho từng chỉ số của tiêu chí).

- Đoàn đánh giá ngoài, đoàn đánh giá lại (nếu có) xác nhận tính xác thực của kết quả đánh giá từng chỉ số, tiêu chí trong báo cáo tự đánh giá của nhà trường để xác định mức độ phản ánh đầy đủ các nội hàm của từng chỉ số, tiêu chí; các thông tin, minh chứng được sử dụng phải chính xác, rõ ràng, phù hợp và đầy đủ.

2. Các thông tin, minh chứng phục vụ cho công tác đánh giá chất lượng giáo dục là những văn bản /tài liệu, hồ sơ, sổ sách, hiện vật đã và đang có trong nhà trường, các cơ quan liên quan hoặc bằng khảo sát, điều tra phỏng vấn những người có liên quan và quan sát các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Căn cứ vào nội hàm của từng chỉ số, tiêu chí, nhà trường lập Danh mục thông tin và minh chng theo quy định để phục vụ công tác tự đánh giá; tập hợp và sắp xếp các thông tin, minh chứng gọn nhẹ (thông thường là các hình ảnh hoạt động của nhà trường, các bản phôtôcopy văn bản /tài liệu, báo cáo ngắn,...) để trong các hộp hồ sơ thông tin, minh chứng, đảm bảo dễ tìm kiếm và sử dụng.

3. Đối với thông tin, minh chứng phức tạp, cồng kềng (như hệ thống hồ sơ, sổ sách về các hoạt động giáo dục của nhà trường được Quy định tại điều lệ trường học; các văn bản, tài liệu, tư liệu có số lượng lớn và số trang nhiều; các hiện vật,…) thì cần ghi rõ nơi có thể đến đọc, xem và quan sát trực tiếp hoặc nhà trường có thể lập các biểu bảng, bản tổng hợp thống kê tích hợp dữ liệu /số liệu từ hệ thống hồ sơ, sổ sách và văn bản /tài liệu và được lưu trong các hộp hồ sơ thông tin, minh chứng. Trong trường hợp, có văn bản /tài liệu được sử dụng làm thông tin, minh chứng cho nhiều chỉ số, tiêu chí thì chỉ cần một bản, ghi chú theo hướng dẫn một mã thông tin, minh chứng, không cần nhân thêm bản.

4. Các thông tin, minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá phải đảm bảo tính chính xác, rõ ràng, phù hợp với nội hàm của từng chỉ số, tiêu chí, đầy đủ theo từng năm học và theo chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường THCS được quy định tại Quyết định số 83/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (đối với trường THCS là 04 năm học). Những trường hợp đặc biệt được hướng dẫn cụ thể, chi tiết trong Mục B.

5. Trong trường hợp không tìm được thông tin, minh chứng cho một chỉ số, tiêu chí nào đó (do chiến tranh, họa hoạn, thiên tai hoặc do nhiều năm trước không lưu hồ sơ,...), hội đồng tự đánh giá có thể tìm các cách khác để khẳng định các thành quả của nhà trường, nêu rõ lý do trong báo cáo tự đánh giá hoặc giải thích trực tiếp với đoàn đánh giá ngoài, đoàn đánh giá lại (nếu nhà trường được đánh giá ngoài hoặc đánh giá lại).

6. Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định và hướng dẫn công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông để phù hợp với Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (có hiệu lực từ ngày 01/7/2010). Trước mắt, các sở giáo dục và đào tạo tiếp tục chỉ đạo các nhà trường và các đơn vị khác xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng được hướng dẫn trong Mục B của công văn này để triển khai công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài và đánh giá lại.

B. HƯỚNG DN XÁC ĐỊNH NI HÀM, M THÔNG TIN VÀ MINH CHNG

I. Tiêu chun 1: Chiến lược phát trin ca tng THCS

1. Chiến lưc phát triển của nhà trường đưc c đnh rõ ràng, phù hp mục tiêu giáo dục phổ thông cấp THCS đưc quy định tại Luật Giáo dục và đưc công b công khai.

a) Đưc xác đnh rõ ràng bằng văn bn và đưc cơ quan ch qun phê duyệt. Ni hàm của chỉ số:

- Nhà trưng có chiến c phát triển bằng văn bản;

- Chiến lược phát triển đưc cấp thm quyền phê duyệt.

Gi ý các thông tin minh chng cần thu thập:

Văn bản chiến lưc phát triển của nhà trưng.

b) Phù hợp mục tiêu giáo dc phổ thông cấp THCS đưc quy định ti Luật Giáo dục.

Ni hàm của chỉ số:

Chiếnc phát triển của nhà trưng:

- Phù hợp mục tiêu go dc ph thông theo quy đnh ti Khoản 1, Điều 27, Luật Giáo dục (2005): “Mục tiêu ca go dc phthông là giúp hc sinh phát triển toàn din v đạo đức, trí tu, th chất, thm m và c k năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính ng đng và sáng tạo, hình thành nhân cách con ni Việt Nam xã hội ch nghĩa, y dựng tư cách và trách nhim ng dân; chuẩn b cho hc sinh tiếp tục học n hoặc đi vào cuc sng lao đng, tham gia xây dựng và bảo vT quốc”.

- Phù hợp mục tiêu giáo dc THCS theo quy đnh ti Khoản 3, Điều 27, Luật Giáo dc (2005): “Giáo dc THCS nhm gp hc sinh củng c và phát triển những kết qu của giáo dc tiểu hc; có học vấn phthông trình đcơ s và nhng hiu biết ban đu v k thut và ng nghiệp đ tiếp tc hc trung hc phthông, trung cp, hc ngh hoặc đi vào cuc sng lao động”.

Ghi chú:

Nếu mục tiêu giáo dục phổ thông cấp THCS đưc quy định tại Luật Giáo dục (2005) thay đổi, thì theo Luật Giáo dục hiện hành.

Gi ý các thông tin minh chng cần thu thập:

Văn bản chiến lưc phát triển của nhà trưng.

c) Được ng b ng khai dưới hình thc niêm yết ti trụ sở nhà trường, đăng ti trên các phương tin thông tin đại chúng tại địa phương và trên Website ca s GD&ĐT hoặc Website ca trường (nếu có).

Ni hàm của chỉ số:

Chiến c phát triển của nhà trưng đưc công b công khai dưi hình thức niêm yết tại tr sở nhà trưng, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương trên Website của s GD&ĐT hoặc Website của trưng.

Gi ý các thông tin minh chng cần thu thập:

- Ảnh chụp văn bản chiến c phát triển đưc niêm yết tại nhà trưng;

- Các số báo, tạp chí địa phương đã đăng tải ni dung chiến lưc phát triển của ntng;

- Các tài liệu, văn bn chng minh nội dung chiến c phát triển của nhà trưng đã đưc đưa tin trên đài phát thanh và truyền hình địa pơng;

- Đưng dẫn truy cp vào Website ca sở GD&ĐT hoặc Website của nhà trưng đăng tải nội dung chiến lưc phát triển của nhà trưng;

- Các thông tin minh chứng khác (nếu có).

2. Chiến lưc phát triển phù hp vi các ngun lc của nhà trưng, định hưng phát triển kinh tế - xã hội của đa pơng và đnh k đưc rà soát, bổ sung, điều chỉnh.

a) P hợp vi các ngun lc về nhân lc, tài chính cơ s vật chất ca nhà trường.

Ni hàm của chỉ số:

Chiến lược phát triển của nhà trường phù hợp với các nguồn lực:

- Nhân lực;

- Tài chính;

- Cơ sở vật chất.

Gi ý các thông tin minh chng cần thu thập:

- Bảng thống kê thông tin về nhân sự theo Tiểu Mục 3 - Mục C của Công văn số 7880/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 08/9/2009 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông;

- Dự kiến nguồn nhân lực của nhà trường cho 5 -10 năm tới;

- Bảng thống kê cơ sở vật chất, thư viện, tài chính theo Tiểu Mục II - Mục C của Công văn số 7880/BGDĐT-KTKĐCLGD;

- Quy hoạch tổng thể của nhà trường;

- Các thông tin và minh chứng khác (nếu có).

b) P hợp với định hướng phát triển kinh tế - hội của đa phương. Ni hàm của chỉ số:

Chiến lược phát triển của nhà trường phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (huyện /thị xã /quận, thành phố).

Gi ý các thông tin minh chng cần thu thập:

- Ngh quyết định Đại hi Đảng b (huyn /th xã /qun, thành ph);

- Chương trình hành đng của huyn /th xã /quận, thành ph v đnh ng phát triển kinh tế - xã hi;

- c thông tin và minh chng khác (nếu có).

c) Định k 02 năm rà soát, b sung và điều chỉnh. Ni hàm của chỉ số:

Chiếnc phát trin của nhà trưng đưc định k02 năm rà soát, bổ sung và điều chỉnh.

Gi ý các thông tin minh chng cần thu thập:

- Biên bản cuộc họp nội dung soát, bổ sung điều chnh chiến c phát triển của nhà trưng;

- Văn bản điều chnh chiến lược phát triển của nhà trưng đưc cấp thm quyền phê duyệt;

- c thông tin và minh chng khác (nếu có).

Ghi chú:

Nếu chiến lưc phát triển của n trưng xây dựng chưa đưc 02 năm, thì nhà trưng chưa cần rà soát, b sung điều chỉnh.

II. Tiêu chuẩn 2: Tổ chc quản lý nhà trưng

1. Nhà trưng có cơ cu tổ chc phù hp vi quy định tại Điều lệ trưng THCS, trưng trung học phổ thông trưng ph thông nhiều cấp hc (sau đây gọi là Điều lệ tng trung học) và các quy định khác do Bộ GD&ĐT ban hành.

a) Có Hi đng tng đối vi trường công lập, Hi đng qun tr đi vi tờng tư thục (sau đây gọi chung là Hi đng tng), Hội đng thi đua và khen thưởng, Hi đng klut, Hội đồng tư vn khác, c t chuyên n, t Văn phòng và các b phn khác (nếu ).

Ni hàm của chỉ số:

Tại thời điểm t đánh giá chất lưng giáo dục, nhà trưng có:

- Hội đng tng (trưng công lập);

- Hi đng quản tr (tờng tư thc có 02 thành viên góp vn tr lên);

- Hội đồng thi đua khen thưng;

- Hội đồng kỷ lut;

- Hội đồng tư vấn khác (nếu có);

- Đủ c t chuyên môn tổ Văn phòng.

Ghi chú:

Đi với trưng phổ thông nội trú cấp huyện, có thêm t Qun lý ni trú theo quy định tại Quyết định s 49/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/8/2008 của Bộ trưng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chc và hoạt động ca trưng phổ thông dân tộc nội trú.

Gi ý các thông tin minh chng cần thu thập:

- Quyết định thành lập Hội đồng trưng hoặc Hội đồng quản trị;

- Biên bản cuộc họp (hoc quyết định) của nhà trưng nội dung:

+ Thành lp Hội đng thi đua khen thưng;

+ Thành lp Hội đồng k lut;

+ Thành lp Hội đồng tư vấn (nếu có);

+ Thành lp các tổ chuyên môn và tổ Văn phòng;

+ Thành lp các tổ Quản nội trú;

+ Phân công nhiệm vụ cho các bộ phn, cá nhân trong nhà trưng;

- Báo cáo tổng kết năm học (trong đó ni dung cơ cấu tổ chức b máy của nhà trường);

- Các thông tin minh chứng khác (nếu có).

b) Có các tổ chc Đng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đn Thanh niên Cộng sn Hồ Chí Minh, Đi Thiếu niên Tiền phong H Chí Minh các tổ chc hội.

Ni hàm của chỉ số:

Ti thi điểm t đánh giá cht lưng giáo dc, nhà trưng có:

- Đảng Cộng sản Vit Nam;

- ng đn trường;

- Đn Thanh niên Cng sản H Chí Minh;

- Đội Thiếu nn Tin phong H Chí Minh;

- c t chc xã hi khác (nếu có).

Gi ý các thông tin minh chng cần thu thập:

- Quyết định thành lp tchức Đng Cộng sn Việt Nam hoc nghquyết Đại hi chi b (hoc Đng b cơ s) nhà tng;

- Quyết đnh thành lp t chc ng đn hoc biên bn Đi hội công đoàn nhà trường;

- Quyết đnh thành lp t chc Đoàn thanh niên Cng sn H Chí Minh hoc biên bn Đại hi Đoàn nhà trường;

- Quyết đnh thành lp t chc Đi Thiếu niên Tin phong H Chí Minh hoc biên bn Đại hi Đi nhà trưng;

- c quyết định thành lp t chc xã hội;

- Báo cáo tổng kết năm học (trong đó nội dung cơ cấu tổ chức b máy của nhà trương);

- Các thông tin minh chứng khác (nếu có).

c) Có đ c khi lp t lp 6 đến lp 9 và mi lp học không quá 45 hc sinh (không quá 35 hc sinh đi vi trường chuyên biệt); mỗi lp có lp trưởng, 1 hoặc 2 lp phó do tp th lp bầu ra o đu mỗi năm hc; mi lp đưc chia thành nhiều t học sinh; mỗi t có t tởng, t phó do hc sinh trong t bu ra.

Ni hàm của chỉ số:

Ti thi điểm t đánh giá cht lưng giáo dc, nhà trường:

- c khi lp t lớp 6 đến lp 9 và mi lp hc không quá 45 hc sinh (không quá 35 học sinh đối vi trưng chuyên biệt);

- Mi lp có lp trưng, 1 hoặc 2 lớp phó do tp th lp bu ra o đu mi năm học;

- Mỗi lp được chia thành nhiu t học sinh; mi t có t trưởng, t phó do hc sinh trong t bu ra.

Gi ý các thông tin minh chng cần thu thập:

- Bn tổng hợp các khi lp, tng lớp (họ tên giáo viên chủ nhim, sĩ số học sinh, h vàn lớp trưởng, lớp phó, tổ trưng, t phó,...) của nhà trưng;

- Biên bản họp lớp, họp tổ nội dung bầu lp tng, lớp phó, t trưng, tổ phó;

- Các thông tin minh chứng khác (nếu có).

2. Thủ tục thành lp, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hot động của Hi đồng trường theo quy đnh của B GD&ĐT.

a) Th tc thành lập, cơ cu t chc, nhim v và quyn hn của Hi đng trưng đi với trưng ng lp thc hiện theo quy định ti Điều l trường trung học; đi với trường tư thc thc hiện theo Quy chế t chức và hot đng trường tư thc.

Ni hàm của chỉ số:

- Thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức, nhim vụ quyền hạn:

+ Hội đồng trưng theo quy đnh tại Khoản 2 và 3 Điều 20 của Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007;

+ Hội đồng quản trị theo quy đnh tại Điều 12, 13 14 của Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/8/2001 của Bộ trưng Bộ GDT ban hành Quy chế t chức hoạt đng của của trưng tư thục;

- Đi với trưng tư thục do 01 thành viên góp vn không có Hội đng quản trị, thì thực hin theo quy định tại Điều 17 của Quyết định số 39/2001/QĐ- BGD&ĐT ngày 28/8/2001 của Bộ tng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của các trưng ngoài công lập.

Gi ý các thông tin minh chng cần thu thập:

- Quyết đnh thành lp Hội đồng trưng hoc Hi đng qun tr;

- Quy chếm vic của Hi đồng trường, Hội đồng qun trị;

- Kế hoạch hot động ca Hi đồng trường, Hội đồng qun trị;

- Sổ ngh quyết của nhà trưng nghị quyết của Hội đồng trưng;

-c quyết ngh ca Hi đồng trường v:

+ Mục tiêu, c d án, kế hoạch và phương hướng phát trin nhà trưng;

+ Huy động nguồn lực cho nhà trường;

+ Tài chính, tài sản của nhà trường;

+ Tchức, nhân svà gii thiu người đcơ quan có thẩm quyn bnhim hiệu trưng, phó hiu trưởng (nếu );

- Biên bn cuộc họp ca Hội đồng trưng, Hi đồng qun tr có nội dung việc giám t nhà tờng thực hin c nghquyết của Hi đồng trưng, Hi đồng qun tr, quy chế dân ch trong c hot động ca nhà trường;

- c minh chứng liên quan đến 8 nhim v và quyn hn ca Hi đồng qun trtheo quy định ti Điều 13 của Quyết định s39/2001/QĐ-BGDT ngày 28/8/2001;

-c thông tin minh chứng khác (nếu có).

b) Hội đồng trường đối với trưng công lập hot đng theo quy định ti Điều lệ trưng trung học; đối với trường thục theo Quy chế tổ chc hot động của trường tư thục.

Ni hàm của chỉ số:

- Đi với tng công lập, Hi đồng tng hoạt động theo quy đnh tại Khoản 4, Điều 20 của Điều lệ trường trung học;

- Đi với trưng thc, Hội đồng qun trị hoạt động theo quy đnh ti Khoản 4, Điều 12 của Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/8/2001.

- Đi với tng tư thục (một thành viên góp vốn) không có Hội đồng quản trị, thì n trưng thc hiện theo quy định tại Điều 17 của Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/8/2001.

Gi ý các thông tin minh chng cần thu thập:

- Sổ ngh quyết của nhà trưng nghị quyết của Hội đồng trưng;

- Quy chếm vic của Hi đồng trường, Hội đồng qun trị;

- Kế hoạch hot động ca Hi đồng trường, Hi đồng qun tr (sau đây gi chung là Hi đồng trường);

- c biên bản cuộc hp tờng k và bất thường ca Hội đồng trường;

- Biên bn cuc họp ca Hi đồng trường có nội dung giám t nhà trường thc hin c ngh quyết ca Hội đồng trường và quy chế dân ch trong c hot đng ca nhà trường;

- Các thông tin và minh chứng khác (nếu có).

c) Mi hc k, rà soát, đánh giá đci tiến các hot đng ca Hội đồng trường.

Ni hàm của chỉ số:

Mỗi học k Hội đng trưng t rà soát, đánh giá c hot đng.

Gi ý các thông tin minh chng cần thu thập:

- Sổ ngh quyết của nhà trưng nghị quyết của Hội đồng trưng;

- Biên bản cuộc họp của Hội đồng trưng có nội dung soát, đánh giá các hot động trong mỗi học k;

- Các thông tin minh chứng khác (nếu có).

3. Hi đng thi đua và khen thưởng, Hi đồng k lut đi vi cán b, giáo viên, nhân viên, hc sinh trong nhà tờng có thành phần, nhim v, hoạt đng theo quy định ca B GD&ĐT và c quy đnh hin hành khác.

a) Hội đồng thi đua khen thưởng nhim vụ xét thi đua khen thưng, thành phần hot động theo các quy định hiện hành.

Ni hàm của chỉ số:

Hội đồng thi đua và khen thưởng ca nhà trường có nhim vụ xét thi đua khen thưng có tnh phn và hot động theo c quy định hiện hành.

Gi ý các thông tin minh chng cần thu thập:

- Hồ sơ thi đua của nhà trưng;

- Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên nhân viên;

- Hồ sơ khen thưng, kỷ lut học sinh;

- Biên bản cuộc họp (hoặc quyết định) ca nhà trưng nội dung thành lập Hội đồng thi đua và khen tng;

- Biên bản cuc hp có nội dung hoạt động ca Hi đồng thi đua và khen thưng;

- Các quyết ngh của Hội đồng thi đua khen tng;

- Báo cáo tổng kết năm học (trong đó có nội dung Hội đồng thi đua và khen thưng nhim v xét thi đua khen thưng, thành phần và hoạt động theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng);

- Các thông tin minh chứng khác (nếu có).

b) Hội đồng kỷ luật học sinh, Hội đồng k luật cán b, giáo viên, nn viên đưc thành lp có thành phần, hoạt động theo quy đnh của Điều l trường trung hc và các quy định hin hành.

Ni hàm của chỉ số:

Hội đồng kỷ luật hc sinh, Hi đng k lut n b, giáo viên, nhân viên được thành lp có thành phần, hot đng theo quy định ca Điều l trường trung hc và c quy định hin hành.

Gi ý các thông tin minh chng cần thu thập:

- Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên nhân viên;

- Hồ sơ khen thưng, kỷ lut học sinh;

- Biên bn cuộc họp (hoặc quyết định) của nhà trưng thành lập Hội đồng kỷ luật hc sinh;

- Các biên bản cuộc họp có ni dung về hoạt đng ca Hội đồng kỷ lut học sinh, Hi đồng k luật cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Các quyết ngh của Hội đồng kỷ lut học sinh, Hi đồng k lut n bộ, giáo viên, nhân viên;

- Báo cáo tổng kết năm học (trong đó nội dung Hội đồng kỷ luật hc sinh, Hi đng k lut n b, giáo viên, nhân viên ca nhà trưng đưc thành lp có thành phn, hot động theo quy đnh ca Điều l trường trung hc và quy định ca pháp lut);

- Các thông tin minh chứng khác (nếu có).

c) Hng năm, rà soát, đánh giá công c thi đua, khen thưởng và k luật. Ni hàm của chỉ số:

Hằng năm, nhà trưng soát, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng kỷ luật.

Gi ý các thông tin minh chng cần thu thập:

- Biên bản cuộc họp của nhà trưng có nội dung soát, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng, k lut;

- o o tng kết năm học (trong đó có ni dung soát, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng, k lut và những i hc kinh nghiệm);

- Các thông tin minh chứng khác (nếu có).

4. Hội đồng tư vn khác do hiu tởng quyết định thành lập, thc hin c nhim v theo quy định của hiu tởng.

a) Có quy định ràng v thành phn, nhiệm vụ, thời gian hoạt động của Hội đồng tư vấn.

Ni hàm của chỉ số:

Hiu trưởng quy định ràng về thành phần, nhiệm vụ, thời gian hoạt động của Hội đồng tư vn.

Gi ý các thông tin minh chng cần thu thập:

- Biên bn cuộc họp (hoặc các quyết định) có nội dung thành lập Hi đồng tư vấn;

- Các thông tin minh chứng khác (nếu có).

b) Có c ý kiến tư vn cho hiu tởng thc hiện tt nhiệm v thuc trách nhiệm và quyền hạn ca mình.

Ni hàm của chỉ số:

c Hi đồng tư vn có những ý kiến tham mưu cho hiệu trưng thực hin tt nhim v thuc trách nhim và quyn hạn ca mình.

Gi ý các thông tin minh chng cần thu thập:

- Kế hoch hoạt đng của các Hội đồng tư vấn;

- Biên bản cuộc họp nội dung ly ý kiến c Hi đồng tư vn;

- Biên bản cuộc hp của nhà trưng nội dung hiệu trưng đánh giá kết quả hoạt động của các Hội đồng tư vấn;

- Báo o tng kết năm học (trong đó có ni dung đánh giá kết quả hoạt động của các Hội đồng tư vấn);

- Các thông tin minh chứng khác (nếu có).

c) Mỗi học k, soát, đánh giá các hoạt động của Hội đồng tư vấn. Ni hàm của chỉ số:

- Mỗi học k, các Hội đng vấn t rà soát, đánh giá rút kinh nghim các hot đng;

- Hiệu trưng tổ chức rà soát, đánh giá rút kinh nghiệm các hot động thực hiện nhiệm vụ của các Hi đồng tư vn.

Gi ý các thông tin minh chng cần thu thập:

- Biên bản các cuộc họp của tng Hi đồng vấn ni dung tự soát, đánh giá và rút kinh nghiệm các hoạt động;

- Biên bn cuộc hp nội dung hiệu trưng đánh giá kết qu hoạt đng của các Hội đồng tư vấn.

- Các thông tin minh chứng khác (nếu có).

5. T chuyên n ca nhà tng hoàn thành các nhim v theo quy định.

a) kế hoạch công tác hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ trưng trung học. Ni hàm của chỉ số:

Hai năm hc gn đây, c t chuyên n ca nhà trường:

- Có kế hoạch công tác;

- Hoàn thành c nhiệm v hưng dẫn xây dng và qun lý kế hoạch nhân của tổ viên; tổ chức bồi ng chuyên môn nghiệp v; tham gia đánh giá, xếp loại đề xuất khen thưng, kỷ luật các thành viên của tổ.

Gi ý các thông tin minh chng cần thu thập:

- Biên bn (hoặc quyết định) các cuộc họp nội dung hiệu trưng phân công nhiệm vụ cho các tổ chuyên môn;

- Kế hoạch công tác thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học các hoạt động khác (trong đó có nội dung dạy chuyên đề, t chọn, dạy ôn thi tốt nghiệp; sử dụng đồ dùng dy học, thiết bị dạy học đúng, đủ theo c tiết trong phân phối chương trình; t chức bồi dưng chuyên môn nghiệp vụ cho các thành viên trong tổ; bồi dưng học sinh năng khiếu phụ đạo học yếu m);

- Biên bản cuộc họp của tổ chuyên môn có nội dung tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ;

- Biên bản cuộc họp của tổ chuyên môn có nội dung đ xuất khen thưng, kỷ luật đối vi giáo viên;

- Báo cáo tổng kết năm hc (trong đó nội dung hiệu trưng đánh giá hoạt động của tổ chuyên môn);

- Các thông tin minh chứng khác (nếu có).

b) Sinh hot ít nht hai tun mt ln v hoạt động chuyên môn, nghip v và các hot đng giáo dc khác.

Ni hàm của chỉ số:

Hai năm hc gn đây, c t chuyên n sinh hot ít nhất hai tuần mt lần v hoạt đng chuyên môn, nghiệp v và c hoạt đng giáo dc khác.

Gi ý các thông tin minh chng cần thu thập:

- Các biên bn sinh hoạt chuyên môn của tổ hoặc nhóm chuyên môn;

- Báo cáo tổng kết năm học (trong đó có nội dung đánh giá sinh hot chuyên môn của các tổ chuyên môn);

- Các thông tin minh chứng khác (nếu có).

c) Hằng tháng, rà soát, đánh giá việc thc hin các nhiệm vđưc phân công.

Ni hàm của chỉ số:

Hai năm hc gn đây, t chuyên môn soát, đánh giá để cải tiến các biện pháp thực hiện nhiệm vụ đưc giao theo từng tháng.

Gi ý các thông tin minh chng cần thu thập:

- Biên bản cuộc họp của t chuyên môn ni dung rà soát, đánh giá để cải tiến các biện pháp thực hiện nhiệm vụ đưc giao;

- Báo cáo tổng kết năm học (trong đó nội dung t chuyên n soát, đánh giá để cải tiến các biện pháp thực hiện nhim vụ đưc giao;

- Các thông tin minh chứng khác (nếu có).

6. T Văn phòng ca nhà trưng (tổ Quản nội trú đối vi tng ph thông nội trú cp huyện) hoàn thành c nhim v được phân công.

a) kế hoạch công tác ng. Ni hàm của chỉ số:

Hai năm học gn đây, t n phòng ca nhà trưng (tổ Quản nội trú đối với trưng phổ thông nội trú cấp huyện) có kế hoch công c rõ ràng.

Gi ý các thông tin minh chng cần thu thập:

- Kế hoạch công c ca t Văn phòng;

- Kế hoạch công c của tQun nội trú;

- Các thông tin minh chứng khác (nếu có).

b) Hoàn thành các nhiệm vụ được phân công.

Hai năm hc gn đây, t n phòng, t Quản lý nội trú (nếu ) ca nhà trưng hoàn thành các nhim v đưc giao.

Gi ý các thông tin minh chng cần thu thập:

- Biên bản cuộc họp (hoặc quyết đnh) nội dung hiu trưng phân công nhiệm vụ cho tổ Văn phòng, t Quản lý nội trú;

- Biên bn cuộc hp có ni dung hiu trưởng đánh giá kết qu thc hiện các nhiệm v đưc giao ca t n phòng, t Qun lý ni trú;

- Biên bản c cuc họp có nội dung sinh hot định k và đột xut ca t Văn phòng, tQuản nội trú;

- Báo cáo tổng kết năm học (trong đó ni dung đánh giá t n phòng, t Quản nội t hoàn tnh c nhim v đưc giao);

- Các thông tin minh chứng khác (nếu có).

c) Mi hc kỳ, rà soát, đánh giá vic thc hin c nhim v được phân công. Ni hàm của chỉ số:

Hai năm học gn đây, t Văn phòng, t Quản lý nội trú rà soát, đánh giá để cải tiến các biện pháp thực hiện c nhiệm v đưc phân công theo từng học k.

Gi ý các thông tin minh chng cần thu thập:

- Biên bản cuộc hp của tổ Văn phòng, t Qun lý ni trú có ni dung rà soát, đánh giá để cải tiến c biện pháp thc hiện c nhiệm v đưc phân công theo từng hc k;

-oo tng kết năm hc (trong đó có ni dung t Văn phòng, t Qun lý nội trú rà soát, đánh giá đ ci tiến c biện pháp thc hin c nhim v được phân công theo tng học k;

- Các thông tin minh chứng khác (nếu có).

7. Hiệu trưởng có các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch dạy, học tập các môn học và các hoạt động giáo dục khác theo quy định tại Chương trình giáo dục trung học cấp THCS do Bộ GD&ĐT ban hành.

a) Ph biến công khai, đy đ kế hoạch giảng dy, hc tp các môn học và các hoạt động giáo dục khác.

Ni hàm của chỉ số:

Hiu trưởng ph biến công khai, đy đủ:

- Kế hoạch giảng dy và học tp các môn học;

- c hot động giáo dục.

Gi ý các thông tin minh chng cần thu thập:

- Biên bn c cuc họp ca nhà trưng có ni dung ph biến công khai:

+ Kế hoạch giảng dy và hc tp c n hc;

+ c hot động giáo dục.

- Báo cáo tng kết năm hc (trong đó có nội dung hiu trưng ph biến công khai, đy đ kế hoch ging dy và hc tập các môn học và hot động giáo dc theo quy định);

- Các thông tin minh chứng khác (nếu có).

b) Có c bin pháp ch đo, kim tra, đánh giá việc thc hiện kế hoch ging dy và hc tập, d gi, thi giáo viên dy gii các cp, sinh hot chuyên đề, nội dung giáo dc đa phương và hot động giáo dc ngh ph thông - hưng nghip.

Ni hàm của chỉ số:

Hiệu trưng các biện pháp ch đạo, kim tra, đánh giá việc thc hiện:

- Kế hoạch giảng dy học tập, dự gi, thi giáo viên dạy giỏi các cấp, sinh hoạt chuyên đề, nội dung giáo dục địa phương;

- Kế hoch hoạt động giáo dục nghề ph thông - hưng nghip.

Gi ý các thông tin minh chng cần thu thập:

- Biên bản các cuộc họp (hoặc các văn bản) có nội dung hiu trưởng các bin pháp chỉ đo, kim tra, đánh giá việc thực hiện:

+ Kế hoạch giảng dy và học tập, dự giờ, thi giáo viên dy gii các cp, sinh hoạt chuyên đề, nội dung giáo dục địa phương;

+ Kế hoạch hot động giáo dục nghề phổ thông - hưng nghip.

- Sổ dự giờ tm lớp của hiệu tng;

- Các thông tin minh chứng khác (nếu có).

c) Hằng tháng, soát, đánh giá để cải tiến qun hoạt động giáo dục trên lp, hoạt đng giáo dục nghề phổ thông - hướng nghiệp các hot động giáo dục khác.

Ni hàm của chỉ số:

Hiệu trưng soát, đánh giá để cải tiến các biện pháp quản hot động giáo dục trên lớp hoạt động giáo dục ngh phổ thông - hưng nghiệp theo từng tháng.

Gi ý các thông tin minh chng cần thu thập:

- Biên bản cuộc họp của nhà trưng nội dung rà soát, đánh giá để cải tiến các các biện pháp quản hoạt đng giáo dục trên lớp quản hoạt đng giáo dục ngh phổ thông - hưng nghiệp;

- Các thông tin minh chứng khác (nếu có).

8. Hiu tng các biện pháp ch đạo, kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy thêm, học thêm và quản lý học sinh nội trú (nếu có).

a) Có kế hoạch qun lý hoạt đng dy thêm, học thêm qun học sinh nội trú (nếu có).

Ni hàm của chỉ số:

Hai năm học gn đây, hiệu trưng y dựng đưc:

- Kế hoạch hot đng dy thêm, hc tm theo quy đnh (Quyết định số 03/2007/QĐ-BGD&ĐT các quy định khác của Uỷ ban nhân n tỉnh, hoặc thành phố trục thuộc Trung ương, sGD&ĐT);

- Kế hoạch qun lý học sinh ni trú (đi với nhà tng có hc sinh ni trú);

Gi ý các thông tin minh chng cần thu thập:

- Kế hoạch về hoạt động dạy thêm, học thêm của nhà trưng;

- Kế hoạch thực hin nhiệm v năm hc (trong đó nội dung hoạt động dạy thêm, học thêm của nhà trưng);

- Kế hoạch quản lý hc sinh ni trú của nhà trưng;

- Kế hoạch thực hin nhiệm v năm hc (trong đó nội dung hot động quản lý hc sinh ni trú của nhà trưng);

- Các thông tin minh chứng khác (nếu có).

b) Có c bin pháp ch đạo, kiểm tra vic dy thêm, học thêm qun lý hc sinh ni trú (nếu có).

Ni hàm của chỉ số:

Hai năm hc gn đây, hiu tng có c bin pháp ch đạo, kim tra, đánh giá vic thc hiện:

- Hot động dy thêm, hc thêm theo quy định ti Điều 8 - 9 của Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT các quy đnh khác của U ban nhân dân tnh, hoặc thành phố trực thuộc Trung ương;

- Hoạt đng qun lý hc sinh nội trú (đi với nhà trường có hc sinh ni trú).

Ghi chú:

Công tác quản lý hc sinh nội trú ca trưng phổ thông dân tộc nội trú theo quy đnh ti Điều 19, Quyết định s 49/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 25/8/2008 ca B trưởng B GD&ĐT ban hành Quy chế t chc và hot động ca trường phthông dân tc nội trú.

Gi ý các thông tin minh chng cần thu thập:

- Biên bn cuộc họp (hoc c văn bản) có ni dung hiu trưởng có c bin pháp ch đo, kiểm tra, đánh giá vic thực hin hot động dy thêm, học thêm;

- S theo dõi hoạt đng dạy thêm, học thêm của giáo viên, nhân viên, học sinh trong ngoài nhà trưng;

- Thời khóa biểu dạy thêm, hc thêm trong và ngoài nhà tng;

- Biên bn của nhà trưng về kim tra hot động dạy thêm, học thêm trong nhà trưng ngoài nhà trưng của giáo viên, cán bộ, nhân viên do nhà trưng quản lý;

- Danh sách học sinh tham gia học thêm trong nhà trưng ngoài nhà trưng;

- Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trưng tham gia tổ chức, dạy thêm trong nhà trưng và ngoài nhà trưng;

- Các biên bản thanh tra, kiểm tra của quan quản lý giáo dục của chính quyền các cấp về hoạt động dạy thêm học thêm trong nhà trưng ngoài nhà trưng;

- Biên bn cuc hp (hoc c văn bn) có ni dung hiệu trưng có c biện pháp ch đo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quản lý học sinh nội trú;

- Sổ theo dõi quản học sinh nội trú của ntrưng;

- Các thông tin minh chứng khác (nếu có).

c) Hằng tháng, soát, đánh giá việc quản hoạt đng dạy thêm, hc thêmqun lý học sinh ni trú (nếu có).

Ni hàm của chỉ số:

Hai năm học gn đây, hằng tháng hiệu trưng rà soát, đánh giá:

- Công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Công tác quản lý học sinh ni trú (nếu ).

Gi ý các thông tin minh chng cần thu thập:

- Biên bn các cuộc họp nội dung hiu trưng rà soát, đánh giá thực hiện nhiệm vụ:

+ Qun hoạt động dạy thêm, học thêm theo từng tháng;

+ Qun học sinh nội trú theo từng tháng;

- Các báo cáo định k, đột xuất của hiu trưng về hoạt động dạy thêm, học thêm quản học sinh nội trú theo yêu cầu ca cơ quan quản giáo dc;

- Các thông tin minh chứng khác (nếu có).

9. Nhà trường đánh giá, xếp loại hạnh kiểm ca học sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT.

a) Đánh giá, xếp loi hnh kiểm ca hc sinh theo quy đnh. Ni hàm của chỉ số:

Nhà trường đánh giá xếp loại hnh kim học sinh theo quy đnh (Cơng 2 của Quyết đnh số 40/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 05/10/2006 của Bộ trưng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT).

Gi ý các thông tin minh chng cần thu thập:

- Sổ gọi tên và ghi điểm;

- Sổ ch nhim;

- Học bạ học sinh;

- Hồ sơ khen thưng, kỷ lut học sinh;

- Biên bản cuộc họp của nhà trường có ni dung xét duyệt kết quả xếp loi hạnh kiểm, hc tập học sinh;

- Biên bản cuộc họp nội dung giải quyết các khiếu nại ca học sinh, cha m hc sinh các đối ng khác v việc đánh giá, xếp loại hạnh kim học sinh (nếu có);

- o cáo tng kết năm hc (trong