Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1352/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 20/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1352/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

   

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 4269/BKH-KTĐN ngày 19 tháng 6 năm 2007), về việc phê duyệt dự án HTKT "Mở rộng cơ hội học tập cho thanh niên dân tộc thiểu số" do Quỹ Giảm nghèo của Chính phủ Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án HTKT "Mở rộng cơ hội học tập cho thanh niên dân tộc miền núi" do Quỹ giảm nghèo của Chính phủ Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

2. Giao Bộ Giáo dục và Đạo tạo phối hợp với các cơ quan liên quan và ADB để hoàn chỉnh Văn kiện dự án và chịu trách nhiệm thẩm định và phê duyệt Văn kiện dự án theo quy định hiện hành.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký Hiệp định dự án với ADB./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN;
  TH, KG, VX, KTTH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT(4).27

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 
 


Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1352/TTg-QHQT ngày 20/09/2007 về việc phê duyệt danh mục dự án do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.266

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!