Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2934/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 2934/TCT-CS    
V/v chính sách ưu đãi thuế TNDN    

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 5474/CT-TTHT ngày 20/11/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Nam về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 50 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP quy định về thuế TNDN và điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN thì xét ưu đãi đối với các cơ sở kinh doanh trong nước được thành lập trước ngày 01/01/2004 như sau:

Trường hợp 1: cơ sở kinh doanh trong nước được thành lập trước ngày 01/01/2004 và đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư: Các cơ sở kinh doanh này tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế TNDN ghi trong Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Trường hợp mức ưu đãi về thuế TNDN ghi trong Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thấp hơn mức ưu đãi về thuế TNDN quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP (nêu trên) và các văn bản hướng dẫn thi hành thì cơ sở kinh doanh được hưởng mức ưu đãi về thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP cho thời gian ưu đãi còn lại.

Trường hợp 2: cơ sở kinh doanh trong nước được thành lập trước ngày 01/01/2004 nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư:

- Nếu cơ sở kinh doanh đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư theo các văn bản quy phạm pháp luật trước đây thì được hưởng ưu đãi về thuế theo các điều kiện ưu đãi đầu tư đó cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại tính từ ngày 01/01/2004, cơ sở kinh doanh này không được áp dụng ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP.

- Nếu trước đây cơ sở kinh doanh không thuộc diện ưu đãi đầu tư, nay có đủ điều kiện ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP (nêu trên) và các văn bản hướng dẫn thi hành thì cơ sở kinh doanh được hưởng mức ưu đãi về thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP cho thời gian ưu đãi còn lại tính từ ngày 01/01/2004.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Quảng Nam căn cứ chính sách, chế độ trên và điều kiện cụ thể của đơn vị để hướng dẫn đơn vị.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 2934/TCT-CS

Hanoi, August 04, 2008

 

OFFICIAL LETTER

ON POLICIES ON BUSINESS INCOME TAX INCENTIVES

To: Quang Nam Province Tax Office

In reply to Official Letter No. 5474/CT-TTHT of November 20, 2007, of the Quang Nam Province Tax Office regarding the policy on business income tax (BIT) incentives, the General Department of Taxation gives the following opinions:

According to Clause 2, Article 50 of the Government’s Decree No. 164/2003/ND-CP, on BIT and Point 8 of the Finance Ministry’s Circular No. 88/2004/TT-BTC of September 1, 2004, amending and supplementing Circular No. 128/2003/TT-BTC of December 22, 2003, providing guidance on BIT, the grant of incentives to domestic business establishments set up prior to January 1, 2004, complies with the following:

Case 1: Domestic business establishments that were set up prior to January 1, 2004, and have been granted investment preference certificates: They will continue enjoying BIT incentives stated in their investment preference certificates. If the levels of BIT incentives stated in their investment preference certificates are lower than those prescribed in Decree No. 164/2003/ND-CP and guiding documents, business establishments will enjoy the levels of BIT incentives prescribed in Decree No. 164/2003/ND-CP for the remaining preferential period.

Case 2: Domestic business establishments that were set up prior to January 1, 2004, but have not yet been granted investment preference certificates:

- If they satisfy the conditions for investment incentives specified in previous legal documents, they will enjoy tax incentives under these investment incentives for the remaining preferential period, starting from January 1, 2004; they are not entitled to incentives specified in Decree No. 164/2003/ND-CP.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Quang Nam Province Tax Office should give guidance for the concerned units based on the above-mentioned policy and regulations.

 

 

FOR THE GENERAL DIRECTOR OF TAXATION
DEPUTY DIRECTOR
Pham Duy Khuong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 2934/TCT-CS of August 04, 2008, on policies on business income tax incentives

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.945

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!