Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5949/UBND-KT năm 2020 thực hiện Nghị quyết 161/NQ-CP do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 5949/UBND-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hà Minh Hải
Ngày ban hành: 31/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5949/UBND-KT
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 161/NQ-CP ngày 29/10/2020 của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở, ngành Thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố;
- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND Thành phố;
- Người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc UBND Thành phố. (danh sách kèm theo)

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 161/NQ-CP ngày 29/10/2020 của Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ngành, doanh nghiệp nhà nước và Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại các văn bản: Chương trình hành động số 243/CTr-UBND ngày 26/11/2019 về thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 08/6/2020 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; các Công văn: Số 1916/UBND-KT ngày 22/5/2020 về việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại các doanh nghiệp cổ phần hóa; số 3942/UBND-KT ngày 17/8/2020 về việc triển khai thực hiện thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ; số 4750/UBND-KT ngày 29/9/2020 về việc thực hiện niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán của các doanh nghiệp đã cổ phần hóa; số 5253/UBND-KT ngày 15/11/2020 về việc triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Thông báo số 306/TB-VPCP ngày 20/8/2020 đối với nội dung về đẩy mạnh công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; số 5748/UBND-KT ngày 09/12/2020 về việc đẩy mạnh nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố những tháng cuối năm 2020 và kế hoạch triển khai năm 2021. Đồng thời, tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND Thành phố.

- Chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh; chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống các chỉ số để theo dõi, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh theo các chuẩn mực quản trị hiện đại và thông lệ quốc tế; nghiên cứu, đổi mới, phát trin công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm, dịch vụ đáp ứng các tiêu chí, yêu cầu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 theo Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Chủ động hội nhập, vươn ra thị trường quốc tế; lấy thị trường nội địa làm trọng tâm, làm bàn đạp để kết nối với chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu; tăng cường liên kết, hỗ trợ giữa các doanh nghiệp nhà nước với các thành phần kinh tế khác theo quy định, tạo ra các chuỗi liên kết, cung ng trong nước, giảm lệ thuộc vào nước ngoài.

- Chủ động tìm hiểu thông tin, trang bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng tận dụng cơ hội, lợi thế của các hiệp định thương mại tự do (FTA) mới đ chuyn hướng, tạo chuỗi giá trị mới, củng cố và mở rộng thị trường, khng định thương hiệu Việt Nam trên thế giới.

- Hoạt động sản xuất, kinh doanh phải vừa đảm bảo tối đa chỉ tiêu đã đề ra, vừa đảm bảo yêu cầu chống dịch Covid-19; xây dựng các giải pháp ứng phó rủi ro, hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực của dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND Thành phố; kiến nghị, đề xuất các giải pháp cụ thể để khôi phục sản xuất, kinh doanh sau khi dịch kết thúc; có phương án hỗ trợ, sắp xếp, bố trí lao động hợp lý, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định, chăm lo đời sống cho người lao động. Trường hợp bất khả kháng phải cắt giảm tạm thời số lượng lao động, cần có chế độ, chính sách hỗ trợ, trợ cấp phù hợp theo Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước; Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

- Tiếp tục phát huy vai trò, đổi mới mô hình tổ chức và phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể trong quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp từ việc định hướng, chỉ đạo quán triệt đầy đủ các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và hệ thống pháp luật của Nhà nước đến việc tổ chức thực hiện, giám sát quá trình cơ cấu lại theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước, công tác chính trị, tư tưởng, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quy định rõ trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu tổ chức đảng trong doanh nghiệp khi để xảy ra thua lỗ, tổn thất trong hoạt động và vi phạm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, các doanh nghiệp thuộc đối tượng thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện:

- Đối với các doanh nghiệp thuộc Thành phố: Căn cứ kết quả rà soát, báo cáo của các doanh nghiệp (đối với các cơ sở nhà, đất trên địa bàn thành phố Hà Nội) và ý kiến của Bộ Tài chính (đối với các cơ sở nhà, đất nằm trên địa bàn các địa phương khác) để chủ trì, phối hợp các Sở, ngành và đơn vị liên quan đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP để thẩm định, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với các doanh nghiệp thuộc bộ, ngành Trung ương và địa phương khác có cơ sở nhà, đất trên địa bàn thành phố Hà Nội: Phi hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trong việc rà soát, kiểm tra hiện trạng nhà, đất; kịp thời tham mưu UBND Thành phố tham gia ý kiến về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các doanh nghiệp đảm bảo chất lượng, tiến độ, đúng quy định của pháp luật.

Yêu cầu các Sở, ngành, doanh nghiệp nhà nước và Người đại diện phn vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ; (để báo cáo)
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- CVP, PCVP Võ Tuấn Anh, TKBT, KT;
- Chi cục Tài chính doanh n
ghiệp;
- Lưu: VT, KT(Nam).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Minh Hải

 

DANH SÁCH

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC THUỘC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(kèm theo Công văn số 5949/UBND-KT ngày 31/12/2020 của UBND Thành phố)

STT

Tên doanh nghiệp

Tỷ lệ VNN (%)

A

Các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

 

I

Các TCT, Công ty mẹ - công ty con

 

1

TCT Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC

100,00%

2

TCT Đầu tư phát triển nhà Hà Nội

100,00%

3

TCT Vận tải Hà Nội

100,00%

4

TCT Du lịch Hà Nội

100,00%

5

CT TNHH MTV Môi trường đô thị HN

100,00%

6

CT TNHH MTV Nước sạch Hà Nội

100,00%

7

CT TNHH MTV Chiếu sáng và TBĐT

100,00%

8

CT TNHH MTV Đầu tư PT nông nghiệp Hà Nội

100,00%

II

DNNN độc lập thuộc UBND Thành ph

 

II.1

DN cung ứng sản phẩm, dịch v công ích

 

1

CT TNHH MTV Thoát nước HN

100,00%

2

CT TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội

100,00%

3

CT TNHH MTV Công viên Thống Nhất

100,00%

4

CT TNHH MTV Vườn thú HN

100,00%

5

CT TNHH MTV Đường sắt Hà Nội

100,00%

6

CT TNHH MTV ĐTPT Thủy lợi Hà Nội

100,00%

7

CT TNHH MTV ĐTPT Thủy lợi Sông Đáy

100,00%

8

CT TNHH MTV ĐTPT Thy lợi Sông Nhuệ

100,00%

9

CT TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích

100,00%

II.2

DN hoạt động sản xuất kinh doanh

 

1

CT TNHH MTV Điện ảnh Hà Nội

100,00%

2

CT TNHH MTV Nhà xuất bản Hà Nội

100,00%

3

CT TNHH MTV Xổ số KTTĐ

100,00%

4

CT TNHH MTV Quản lý và PT nhà HN

100,00%

5

CT TNNH MTV XNK và Đầu tư phát triển HN

100,00%

6

CT Ăn uống và dịch vụ du lịch Sóc Sơn

100,00%

7

CT TNHH MTV Nước sạch Hà Đông

100,00%

8

CT TNHH MTV XNK, DL và ĐT Hồ Gươm

100,00%

B

Các CTCP độc lập thuộc UBND Thành phố

 

I

Công ty độc lập cổ phần do UBND Thành phố giữ trên 50% vốn điều lệ

 

1

CTCP Bao bì 277 Hà Nội

65,00%

2

CTCP HANEL

97,93%

3

CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà

51,04%

4

CTCP Kim khí Thăng Long

66,04%

5

CTCP Giầy Thượng Đình

68,67%

6

CTCP Truyền hình cáp Hà Nội

70,05%

7

CTCP Điện tử Giảng Võ

65,21%

8

CTCP Cấp nước Sơn Tây

95,60%

9

CTCP Cơ điện công trình

98,89%

10

CTCP Giống gia súc Hà Nội

65,09%

11

CTCP Địa chính Hà Nội

54,20%

12

CTCP Công trình giao thông Hà Nội

73,85%

13

CTCP XNK Haneco

97,56%

14

CTCP Đồng Xuân

71,00%

II

Công ty độc lập cổ phần do UBND Thành phố giữ dưới 50% vốn điều lệ

 

1

CTCP Thống Nhất Hà Nội

40,00%

2

CTCP Dệt 19/5 Hà Nội

32,03%

3

CTCP Giầy Thụy Khuê

35,34%

4

CTCP Mai Động

30,00%

5

CTCP Cơ điện Trần Phú

38,84%

6

CTCP Đầu tư khai thác Hồ Tây

41,74%

7

CTCP Khảo sát đo đạc HCGC Hà Nội

44,99%

8

CTCP Môi trường đô thị Hà Đông

25,50%

9

CTCP Sản xuất dịch vụ XNK Từ Liêm

1,18%

10

CTCP 18-4 Hà Nội

47,48%

11

CTCP Truyền thông Nghe nhìn Hà Nội

45,00%

12

CTCP Đầu tư thương mại và dịch vụ quốc tế

45,00%

13

CTCP Sách Hà Nội

37,34%

C

Doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà nước

 

1

CT TNHH Tập đoàn sản xuất hàng dệt may

20,00%

2

CT Liên doanh Norfolk Hatexco

35,10%

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5949/UBND-KT năm 2020 thực hiện Nghị quyết 161/NQ-CP do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


80

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.177.24
server250