Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5315/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 30/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5315/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Công ty TNHH đá xây dựng Bình Dương.
(Phòng 109 Cao ốc A Nguyễn Kim, P.7, Q.10, Tp. Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 0827/CV/2010 đề ngày 27/8/2010, Công văn số 1011/CV/2010 đề ngày 11/10/2010 và Công văn số 1014/CV/2010 đề ngày 14/10/2010 (bổ sung tài liệu) của Công Ty TNHH đá xây dựng Bình Dương (Công ty đá Bình Dương) đề nghị hướng dẫn về việc miễn, giảm thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 26/4/2010, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1384/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc ưu đãi thuế TNDN là đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.

Trả lời các công văn nêu trên của Công ty đá Bình Dương, Tổng cục Thuế giải thích thêm về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng:

- Tại Điểm 1.3 Mục II Phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước quy định:

“1.3- Ưu đãi về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng quy mô, đầu tư chiều sâu theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP được thực hiện như sau:

... “Căn cứ vào tình hình thực hiện dự án đầu tư và thời gian tính miễn thuế, giảm thuế nêu trên, cơ sở sản xuất, kinh doanh đăng ký với cơ quan thuế thời gian miễn thuế, giảm thuế cụ thể đối với đơn vị mình. Bản đăng ký thời gian miễn thuế, giảm thuế được lập và gửi cơ quan thuế cùng với bản sao giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư”.

Căn cứ quy định trên, Công ty đá Bình Dương không có giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đối với dự án xây dựng khu nhà ở để bán tại Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh và không thực hiện đăng ký với cơ quan thuế thời gian miễn, giảm thuế cụ thể đối với đơn vị mình thì Công ty không đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP.

- Tại Điểm 3 Mục I Phần Đ Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“Cơ sở sản xuất trong nước đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm của năm đầu và giảm 50% thuế thu nhập của doanh nghiệp phải nộp tăng thêm do đầu tư mới mang lại của hai năm tiếp theo.

Số thu nhập tăng thêm do đầu tư mới mang lại được xác định bằng chênh lệch giữa thu nhập chịu thuế của năm công trình đầu tư hoàn thành so với thu nhập chịu thuế của năm trước khi đầu tư.”

Tại Điểm 2 Mục II Phần Đ Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 của Bộ Tài chính quy định: Thủ tục xét miễn thuế, giảm thuế:

“Cơ sở kinh doanh thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế phải gửi hồ sơ cho cơ quan thuế có thẩm quyền theo từng trường hợp như sau;

2. Đối với trường hợp được xét miễn thuế, giảm thuế theo điểm 3 Mục I Phần Đ, hồ sơ gồm có:

- Công văn đề nghị của cơ sở kinh doanh gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế, trong đó nêu rõ lý do miễn thuế, giảm thuế, kèm theo là những hồ sơ:

+ Đối với doanh nghiệp Nhà nước là luận chứng đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quyết toán công trình và nguồn vốn xây dựng, mua sắm.

+ Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần là luận chứng đầu tư được hội đồng quản trị phê duyệt; quyết toán công trình và nguồn vốn xây dựng, mua sắm.

+ Đối với doanh nghiệp tư nhân là hợp đồng và bản quyết toán hợp đồng xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị; Trường hợp tự xây dựng phải xuất trình hoá đơn mua vật tư, máy móc thiết bị và thực tế máy móc thiết bị đã được lắp đặt sử dụng.

- Báo cáo quyết toán tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của cơ sở kinh doanh trước năm đầu tư và năm sau đầu tư xin miễn thuế, giảm thuế.”

Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty đá Bình Dương thành lập chi nhánh, mở rộng quy mô vào năm 2000 nhưng Công ty không thực hiện thủ tục xét miễn thuế, giảm thuế theo quy định tại Điểm 2 Mục II Phần Đ Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 của Bộ Tài chính thì Công ty không thuộc diện hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập tăng thêm của chi nhánh theo diện đầu tư mở rộng quy định tại Điểm 3 Mục I Phần Đ Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 của Bộ Tài chính.

- Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 được Quốc Hội khoá 12 thông qua ngày 03/6/2008 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định ưu đãi TNDN đối với đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất.

Tại Mục 6 Phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

“Doanh nghiệp đang hoạt động từ năm 2009 có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì phần thu nhập từ dự án đầu tư này sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Các dự án đầu tư trước năm 2009 đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (theo diện ưu đãi đầu tư mở rộng) thì tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại và phần thu nhập tăng thêm của các dự án đầu tư mở rộng đang áp dụng thuế suất 28% được chuyển sang áp dụng thuế suất 25%.

Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng sản xuất đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 đang đầu tư xây dựng dở dang và trong năm 2009 hoàn thành đi vào sản xuất, kinh doanh thì tiếp tục được hưởng thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng mang lại theo Thông tư số 134/2007/TT-BTC.”

Căn cứ các quy định nêu trên, dự án xây dựng khu nhà ở để bán tại Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh của Công ty đá Bình Dương trong năm 2009 chưa hoàn thành đi vào sản xuất, kinh doanh và không phải là dự án đầu từ trước năm 2009 đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập danh nghiệp nên Công ty đá Bình Dương không thuộc diện hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư này mang lại.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương hướng dẫn doanh nghiệp kê khai, nộp thuế theo đúng hướng dẫn tại công văn này và quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (2b);
- Lưu: VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5315/TCT- CS về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.616

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.174.110