Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1071/QLCL-CL1 về tổng hợp kết quả kiểm tra, công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Số hiệu: 1071/QLCL-CL1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Trần Bích Nga
Ngày ban hành: 25/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1071/QLCL-CL1
V/v tổng hợp kết quả kiểm tra, công nhận cơ sở SXKD thủy sản

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố
- Cơ quan QLCL Nông lâm sản và Thủy sản Trung bộ, Nam bộ

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thống kê, lập hồ sơ các cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản; Nhằm đánh giá việc thực hiện Quyết định 117/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế kiểm tra, công nhận sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (gọi tắt là Quy chế 117), Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị các đơn vị thực hiện một số việc như sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố chỉ đạo Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm thủy sản hoặc Cơ quan chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao nhiệm vụ kiểm tra, công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản:

- Thường xuyên cập nhật và công bố danh sách các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện đảm bảo VSATTP theo quy định tại Điều 24 Quy chế 117.

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quy chế 117 và lập danh sách các Cơ sở thuộc phạm vi quản lý theo mẫu nêu tại Phụ lục gửi kèm.

- Báo cáo nội dung nêu trên gửi về Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Trung bộ, Nam bộ trên địa bàn (riêng đối với các tỉnh, thành phố phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra gửi trực tiếp về Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản) trước ngày 02/7/2010, đồng thời gửi qua thư điện tử theo địa chỉ: vutrung.nafi@mard.gov.vn để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

2. Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Trung bộ, Nam bộ có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị gửi báo cáo đúng hạn và tổng hợp danh sách các cơ sở của các địa phương trên địa bàn quản lý và gửi về Cục.  

Đề nghị các đơn vị lưu ý thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Lương Lê Phương (để báo cáo);
- Phó Cục trưởng phụ trách (để báo cáo);
- Các Trung tâm CL NLTS vùng 1-6;
- Lưu VT, CL1.  

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1071/QLCL-CL1 về tổng hợp kết quả kiểm tra, công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.157
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168