Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5378/VPCP-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 24/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5378/VPCP-TCCB

V/v soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản pháp luật về cán bộ, công chức

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2007 

 

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 2382/TTr-BNV ngày 21 tháng 8 năm 2007 về việc soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Nội vụ:

1. Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản pháp luật về cán bộ, công chức.

2. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trên cơ sở các băn bản pháp luật hiện hành về tiêu chuẩn các ngạch công chức, tiêu chuẩn các chức vụ lãnh đạo do Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) và các Bộ, ngành ban hành từ năm 1993 đến nay, tổ chức soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng 12 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, công chức và 01 đề án Danh mục kèm theo Công văn này.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nội vụ và các Bộ, cơ quan biết thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP,
- VPQH, VPTW Đảng, Ban Tổ chức TW;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN; Website CP; các vụ: TH, CCHC và Ban XDPL;
- Lưu: VT, TCCB (05); Hào 116 bản.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH, PHÊ DUYỆT
(kèm theo Công văn số: 5378/VPCP-TCCB ngày 24 tháng 9 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ)

 

STT

Tên loại và trích yếu văn bản

Cơ quan chủ trì xây dựng

Cơ quan phối hợp, tổng hợp và trình

Thời hạn trình

1

Nghị định quy định danh mục các ngạch công chức và kết cấu ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước.

Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ

12/2007

2

Nghị định ban hành bộ tiêu chuẩn các chức vụ lãnh đạo từ cấp phòng và tương đương trở lên đến cấp thứ trưởng và tương đương của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tiêu chuẩn các chức vụ lãnh đạo từ cấp phòng và tương đương trở lên của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện đến cấp trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và tương đương.

Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ

12/2007

3

Quyết định của TTg quy định tiêu chuẩn các ngạch công chức hành chính nhà nước.

Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ

3/2008

4

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, kiểm toán, hải quan, dự trữ

Bộ Tài chính

Bộ Nội vụ

4/2008

5

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ Nội vụ

4/2008

6

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn các ngạch công chức chuyên ngành Tư pháp.

Bộ Tư pháp

Bộ Nội vụ

4/2008

7

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Nội vụ

4/2008

8

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn các ngạch công chức chuyên ngành thông tin và truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Nội vụ

4/2008

9

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn các ngạch công chức chuyên ngành kiểm soát viên quản lý thị trường.

Bộ Công thương

Bộ Nội vụ

4/2008

10

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn các ngạch công chức chuyên ngành kiểm soát viên chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Nội vụ

4/2008

11

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức kỳ thi tuyển và xét tuyển công chức, Quy chế  tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và Nội quy thi tuyển, thi nâng ngạch công chức.

Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ

11/2007

12

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đánh giá công chức.

Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ

11/2007

13

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm tổ chức thi tuyển một số chức vụ lãnh đạo, quản lý trong một số cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương (cấp vụ và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cấp phòng thuộc UBND cấp huyện và tương đương, cấp sở thuộc UBND cấp tỉnh và tương đương).

Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ

12/2007

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5378/VPCP-TCCB ngày 24/09/2007 về việc soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản pháp luật về cán bộ, công chức do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.550

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!