Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 961/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 09/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 961/TTg-KTN
V/v: chủ trương triển khai đầu tư xây dựng một số công trình giao thông cấp bách của thành phố Cần Thơ.

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (công văn số 1999/UBND-KT ngày 29 tháng 4 năm 2010), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3137/BKH-KTĐP&LT ngày 13 tháng 5 năm 2010), Bộ Tài chính (công văn số 6616/BTC-ĐT ngày 24 tháng 5 năm 2010), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 3314/BGTVT-KHĐT ngày 25 tháng 5 năm 2010) về chủ trương triển khai đầu tư xây dựng một số công trình giao thông cấp bách của thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quyết định theo thẩm quyền việc đầu tư xây dựng các công trình đường giao thông: ĐT 917, ĐT 918, ĐT 923, ĐT 922 giai đoạn I theo hình thức Hợp đồng BT; quyết định hình thức lựa chọn Nhà đầu tư BT theo quy định hiện hành.

2. Về nguồn vốn thực hiện: trước mắt, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ chủ động bố trí từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp để thực hiện Dự án. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối, đề xuất nguồn vốn để hỗ trợ một phần cho Thành phố, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 961/TTg-KTN ngày 09/06/2010 về chủ trương triển khai đầu tư xây dựng công trình giao thông cấp bách của thành phố Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.318
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74