Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 949/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 09/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 949/VPCP-KGVX
V/v xin chủ trương đầu tư và bố trí kinh phí thực hiện việc nâng cấp, mở rộng hệ thống PT-TH của tỉnh Quảng Nam

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (tờ trình số 4360/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2009); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9621/BKH-LĐVX ngày 15 tháng 12 năm 2009), Tài chính (công văn số 17790/BTC-ĐT ngày 18 tháng 12 năm 2009) về việc xin chủ trương đầu tư và bố trí kinh phí cho việc đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống phát thanh - truyền hình tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Việc nâng cấp hệ thống phát thanh - truyền hình của tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước: Yêu cầu thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.   

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thiện Nhân;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, KTN, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (03), HVB.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 949/VPCP-KGVX ngày 09/02/2010 xin chủ trương đầu tư và bố trí kinh phí thực hiện việc nâng cấp, mở rộng hệ thống phát thanh - truyền hình của tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.039

DMCA.com Protection Status
IP: 3.222.251.91