Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7109/BGTVT-QLXD về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án xây dựng giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 7109/BGTVT-QLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 26/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 7109/BGTVT-QLXD
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án xây dựng giao thông

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành;
- Các Sở giao thông vận tải;
- Các Ban quản lý dự án thuộc Bộ GTVT;
- Các Tổng công ty, tập đoàn kinh tế thuộc Bộ;
- Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

 

Triển khai thực hiện các nội dung đã được thống nhất kết luận tại hội nghị giao ban xây dựng cơ bản 03 khu vực Bắc – Trung – Nam; Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo và yêu cầu các cơ quan, đơn vị tham gia xây dựng giao thông tiếp tục khẩn trương thực hiện những nội dung công việc sau đây để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2008:

1. Các cơ quan tham mưu của Bộ trưởng, chủ đầu tư, Ban QLDA và các đơn vị Tư vấn, nhà thầu phải thể hiện trách nhiệm cao nhất trong việc chủ động tháo gỡ các vướng mắc trên từng dự án, gói thầu; nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2008, văn bản số 6859/BGTVT-QLXD ngày 17/9/2008 của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng các dự án đầu tư xây dựng giao thông, văn bản số 6672/BGTVT ngày 10/9/2008 của Bộ Giao thông vận tải về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng giao thông do Bộ Giao thông vận tải quản lý, đồng thời quán triệt thực hiện những nội dung sau đây:

1.1. Các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, nhà thầu tham gia xây dựng giao thông:

- Nhận thức rõ sự quan tâm sâu sắc và quyết tâm tháo gỡ các vướng mắc của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải trong đầu tư xây dựng nói chung và xây dựng giao thông nói riêng, cùng chia sẻ khó khăn với Nhà nước để có sự hợp tác tích cực, phù hợp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ XDCB năm 2008.

- Rà soát, chấn chỉnh ngay công tác quản lý, điều hành dự án, bố trí các cán bộ đủ năng lực và có cơ chế giao quyền hành thực sự, trong đó có quyền sử dụng tài chính và vốn cho việc thực hiện gói thầu. Khắc phục tình trạng yếu kém về tài chính, trong đó biện pháp trước hết là phải tập trung cho khâu lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán hoặc tạm thanh toán trong thời hạn ngắn nhất để có kinh phí tiếp tục thực hiện dự án. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng vốn tạm ứng vào mục đích của dự án, trong đó ưu tiên việc sử dụng vốn để mua sắm các loại nguyên, nhiên, vật liệu có khả năng biến động mạnh về giá.

1.2. Các cơ quan giúp việc cho Bộ trưởng nhận thức rõ trách nhiệm của đơn vị để thực hiện chủ động, chính xác, kịp thời các chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong việc hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách, văn bản về đầu tư xây dựng và giải quyết nhanh các hồ sơ, văn bản do cơ sở trình duyệt. Phải phấn đấu với mục tiêu hoàn thành khối lượng công việc đảm bảo chất lượng trong thời gian ngắn nhất có thể. Không để tồn đọng các hồ sơ, văn bản ở cơ quan, đơn vị mình.

1.3. Các chủ đầu tư, đặc biệt là các Ban QLDA là chủ thể quan trọng trong việc quyết định tiến trình thực hiện dự án và giải ngân trên công trường, cần bố trí các đồng chí Lãnh đạo và các bộ phận chuyên trách để giải quyết trực tiếp, kịp thời việc điều chỉnh, thủ tục thanh toán cho nhà thầu và giải quyết các vướng mắc gặp phải. Phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác GPMB khi triển khai dự án. Phát hiện kịp thời và xử lý bổ sung, thay thế trong các trường hợp nhà thầu yếu kém, không đảm bảo năng lực thực hiện gói thầu.

1.4. Các bên liên quan cần tích cực, chủ động phát hiện và đề xuất các biện pháp tháo gỡ vướng mắc. Các cơ quan giúp việc Bộ trưởng thường xuyên cập nhật, tổng hợp và chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để đề xuất giải quyết, tháo gỡ kịp thời.

2. Bộ giao các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ sau đây:

2.1. Các chủ đầu tư, Ban QLDA:

- Phải coi nhiệm vụ điều chỉnh giá và hợp đồng là trọng tâm để thúc đẩy tiến độ thực hiện và hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng giao thông. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, thủ trưởng các cơ quan chủ đầu tư, Ban QLDA chịu trách nhiệm trước Bộ.

- Trong công tác GPMB cần sát sao, theo dõi phối hợp với địa phương để thực hiện. Lập biên bản hàng tháng, hàng quý với địa phương về công tác GPMB, tổng hợp báo cáo Bộ cùng với báo cáo tiến độ thực hiện, kết quả giải ngân.

- Rà soát các dự án sử dụng nguồn vốn ODA cần bổ sung vốn, điều chỉnh hiệp định, lập danh mục báo cáo Bộ (qua Vụ KHĐT) để tổng hợp và làm việc với các nhà tài trợ về các nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ sung hợp đồng và bố trí vốn.

- Theo dõi, chấn chỉnh và đôn đốc nhà thầu nghiêm túc thực hiện công tác đảm bảo giao thông, vệ sinh môi trường và an toàn lao động trên công trường.

2.2. Giao Vụ Kế hoạch đầu tư:

- Trong tháng 10 năm 2008 lập báo cáo tổng hợp tình hình triển khai các dự án sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi để thực hiện chuyển nguồn cho phù hợp.

- Chủ trì phối hợp với Cục Quản lý Xây dựng và CL CTGT, Vụ Tài chính tham mưu cho Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, phối hợp với Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, làm việc với các nhà tài trợ để giải quyết việc điều chỉnh giá và bố trí phần vốn còn thiếu đối với các dự án ODA do biến động giá.

2.3. Giao Cục Quản lý Xây dựng và CL CTGT:

- Chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư, Ban QLDA tiếp tục nghiên cứu xử lý việc điều chỉnh hợp đồng, áp dụng công thức điều chỉnh giá … để xử lý biến động giá đối với một số dự án ODA.

- Chủ trì và phối hợp với các Vụ liên quan để triển khai thực hiện các đề án về “đào tạo chuyên đề và cấp chứng chỉ quản lý dự án xây dựng giao thông”; “xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển tư vấn xây dựng giao thông”; “xây dựng quy chế và chi phí tư vấn giám sát xây dựng giao thông” theo kế hoạch và thời gian Bộ đã giao nhiệm vụ.

- Phối hợp với các Vụ KHĐT, TC, Thanh tra Bộ, tổng hợp các vấn đề có liên quan chưa thống nhất trong công tác Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để Bộ làm việc với các cơ quan thanh, kiểm tra và báo cáo Thủ tướng Chính phủ để giải quyết.

- Chủ trì tổ chức để các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát hệ thống các định mức xây dựng giao thông, cập nhật, xây dựng các định mức mới phù hợp để Bộ công bố áp dụng theo các nội dung quy định tại Nghị định 99/2007/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Chính phủ.

- Chủ trì trong việc tham mưu cho Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư xây dựng giao thông đã nêu tại văn bản số 6714/BGTVT-QLXD ngày 11/9/2008 của Bộ Giao thông vận tải.

- Nghiên cứu, rà soát các vấn đề liên quan đến chất lượng công trình để Bộ có văn bản kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 209/2004/NĐ-CP .

2.4. Giao Vụ Tài chính:

- Tham mưu cho Bộ quy định về việc thu hồi tiền tạm ứng trên nguyên tắc kéo dài thời gian thực hiện thu hồi hoặc tiến hành thu hồi với mức tăng dần để giảm bớt khó khăn cho nhà thầu. Đối với khoản tiền giữ lại để bảo hành công trình: thực hiện trên nguyên tắc cân đối việc giảm trừ tiền bảo hành công trình trong các kỳ thanh toán, tập trung thực hiện trong giai đoạn hoàn thành công trình nhưng vẫn phải đảm bảo mức tiền bảo hành công trình đã được quy định.

- Theo dõi nguồn tạm ứng, tạm thanh toán, nguồn vốn sử dụng cho dự án, đảm bảo không sử dụng vào mục đích khác (đặc biệt là nguồn vốn TPCP).

- Trong tháng 9, đầu tháng 10 năm 2008, tổng hợp công bố danh mục các dự án chưa quyết toán để chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện theo văn bản số 921/TTg-KTTH ngày 20/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Đề xuất các vấn đề còn vướng mắc đối với các dự án chưa quyết toán.

- Trên cơ sở những nội dung trong báo cáo số 6714/BGTVT-QLXD ngày 11/9/2008 của Bộ Giao thông vận tải về việc báo cáo kết quả khảo sát và đề xuất tháo gỡ vướng mắc trong các dự án đầu tư xây dựng giao thông, đề xuất trình Bộ xử lý các vấn đề liên quan đến cơ chế tài chính.

- Soạn thảo trình Bộ ký văn bản yêu cầu các đơn vị báo cáo để tổng hợp, tham mưu cho Bộ rà soát, đánh giá năng lực tài chính của các nhà thầu, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ; chuẩn bị cho hội nghị chuyên đề về năng lực tài chính và tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu.

2.5. Giao Vụ Khoa học công nghệ:

- Rà soát các vấn đề liên quan đến khung tiêu chuẩn áp dụng cho các dự án XDGT, đảm bảo thực hiện tuân thủ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình.

2.6. Giao Thanh tra Bộ:

- Chủ động làm việc với Thanh tra các Bộ, ngành liên quan (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng) và Kiểm toán Nhà nước thống nhất kế hoạch và phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giảm tránh sự chồng chéo về phạm vi và đối tượng thanh tra, kiểm tra.

- Chủ trì phối hợp với Cục Quản lý xây dựng & CL CTGT và các cơ quan liên quan làm việc với Thanh tra Chính phủ để xử lý sau kết luận thanh tra.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động, khẩn trương thực hiện các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu còn có vướng mắc, yêu cầu phản ánh ngay về Bộ để tổng hợp và xử lý.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Các vụ: KHĐT, TC, PC.
- Thanh tra Bộ;
- Trung tâm CNTT (để đăng tải trên trang Web của Bộ);
- Lưu VT, CQLXD (3)

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7109/BGTVT-QLXD về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án xây dựng giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.290
DMCA.com Protection Status

IP: 3.82.52.91