Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 562/TTg-QHQT về việc thủ tục đầu tư dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 562/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 562/TTg-QHQT
V/v thủ tục đầu tư dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung vay vốn ADB và AFD

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 699/BNN-HTQT, ngày 16 tháng 3 năm 2007), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2659/BKH-KTĐN, ngày 19 tháng 4 năm 2007), ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 5177/BTC-TCĐN, ngày 17 tháng 4 năm 2007) và ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 3237/NHNN-HTQT, ngày 10 tháng 4 năm 2007) về thủ tục đầu tư dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung vay vốn của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Cơ quan chủ quản dự án "Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung", có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiến hành lập, thẩm định và ra quyết định phê duyệt Báo cáo đầu tư tổng thể toàn Dự án. Cơ sở của Báo cáo đầu tư Dự án là Báo cáo cuối cùng của tư vấn Dự án hỗ trợ kỹ thuật (TA 4440) và Biên bản ghi nhớ của đoàn thẩm định của ADB đối với Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung. Báo cáo đầu tư Dự án nêu trên được sử dụng làm cơ sở để đàm phán, ký kết Hiệp định với ADB và Thỏa ước tài chính với AFD.

2. Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh thực hiện Dự án, trên cơ sở các Hiệp định và Thỏa ước với nhà tài trợ, có trách nhiệm lập, thẩm định và ra quyết định phê duyệt dự án đầu tư cho các tiểu dự án được lựa chọn và chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư các tiểu dự án.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phê duyệt tổng dự toán cho toàn Dự án trước thời điểm kết thúc Dự án.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg CP Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, Các Vụ: TH, NN;
- Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 16

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 562/TTg-QHQT về việc thủ tục đầu tư dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.755
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78