Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3244/BCT-CNNg về việc thủ tục triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi cho sản phẩm cơ khí trọng điểm và dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 3244/BCT-CNNg Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 13/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3244/BCT-CNNg
V/v thủ tục triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi cho sản phẩm cơ khí trọng điểm và dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hiệp hội các Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty 91, 90.

 

Ngày 16 tháng 01 năm 2009 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 39/TB-VPCP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký, triển khai và thực hiện dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm như sau:

I. ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT SẢN PHẨM CƠ KHÍ TRỌNG ĐIỂM

1. Đăng ký dự án

- Căn cứ Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm ban hành kèm theo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, chủ đầu tư lập hồ sơ dự án đầu tư theo các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng. Hồ sơ dự án đầu tư bao gồm:

+ Dự án đầu tư xây dựng công trình (FS): thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

+ Công văn của Chủ đầu tư đề nghị thẩm định FS và đăng ký dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm.

+ Các văn bản pháp lý liên quan (thỏa thuận địa điểm dự án của địa phương, thỏa thuận đấu nối nguồn điện, nước, giao thông vận tải v.v…)

- Chủ đầu tư gửi hồ sơ dự án tới Tổ Thường trực giúp việc thuộc Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm (Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công Thương) để tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.

Tổ Thường trực giúp việc sẽ thông báo tới Chủ đầu tư các nội dung cần bổ sung nhằm hoàn thiện hồ sơ (đối với trường hợp chưa đầy đủ).

2. Thẩm tra dự án

Trong thời hạn 20 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Hội đồng thẩm tra dự án thuộc Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm (Ban Chỉ đạo) chủ trì tổ chức cuộc họp thẩm tra dự án.

Kết quả thẩm tra dự án của Hội đồng thẩm tra sẽ được trình Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm xem xét, quyết định.

3. Triển khai dự án

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp nhận cho triển khai dự án, chủ đầu tư thực hiện trình tự phê duyệt dự án theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng; Hồ sơ, thủ tục vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Hồ sơ, thủ tục xin cấp kinh phí chuyển giao công nghệ, mua bản quyền thiết kế, mua phần mềm, thuê chuyên gia nước ngoài, đào tạo nguồn nhân lực từ Quỹ Hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Các ưu đãi về thuế đối với sản phẩm cơ khí trọng điểm và dự án đầu tư sản xuất các sản phẩm cơ khí trọng điểm trong các phụ lục kèm theo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ sẽ do Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

II. ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÒNG THÍ NGHIỆM SẢN PHẨM CƠ KHÍ TRỌNG ĐIỂM

Chủ đầu tư xây dựng dự án theo các quy định của Luật Đầu tư và xây dựng hiện hành, trình Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm để nghiên cứu, đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

III. ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CƠ KHÍ TRỌNG ĐIỂM CÓ NHU CẦU ĐƯỢC HƯỞNG CƠ CHẾ HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2009/QĐ-TTG

1. Về việc chỉ định thầu hoặc giao thầu

- Các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên, doanh nghiệp mua sản phẩm cơ khí trọng điểm được áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc giao thầu

- Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm căn cứ Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ lập danh sách sản phẩm kèm theo thuyết minh về các nội dung:

+ Các chỉ tiêu kỹ thuật, chất lượng; giá thành sản phẩm (có so sánh với sản phẩm nhập khẩu tương đương);

+ Tỷ lệ nội địa hóa đạt được (phần tự sản xuất trong nước và hợp tác sản xuất trong nước) về giá trị và/hoặc về trọng lượng.

Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm thẩm định, tổng hợp Danh mục chi tiết, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Việc chỉ định thầu hoặc giao thầu sản phẩm cơ khí trọng điểm trong Danh mục chi tiết đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho dự án cụ thể do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề xuất của Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm.

2. Việc vay vốn tín dụng Nhà nước từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam đối với doanh nghiệp mua sản phẩm cơ khí trọng điểm

- Doanh nghiệp mua sản phẩm cơ khí trọng điểm trực tiếp làm việc với Ngân hàng phát triển Việt Nam về trình tự, thủ tục vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước theo quy định.

- Trường hợp cần thiết, doanh nghiệp mua sản phẩm cơ khí trọng điểm báo cáo Ban Chỉ đạo để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

IV. KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, ngành có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và các chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Định kỳ 06 tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo về tình hình triển khai.

Trên cơ sở văn bản này, đề nghị các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm, sản phẩm cơ khí trọng điểm để báo cáo Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm trong thời gian sớm nhất.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Sở Công thương các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, CNNg.

TM. BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH
SẢN PHẨM CƠ KHÍ TRỌNG ĐIỂM
PHÓ TRƯỞNG BAN -
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Vũ Huy Hoàng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3244/BCT-CNNg về việc thủ tục triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi cho sản phẩm cơ khí trọng điểm và dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.746
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78