Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2743/UBND-ĐTMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 11/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2743/UBND-ĐTMT
Về thủ tục thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn phân cấp cho quận - huyện và sửa đổi Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Sở - ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- Các Ban quản lý trực thuộc thành phố;
- Các Tổng Công ty trực thuộc thành phố.

 

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2695/SKHĐT-TH, ngày 21 tháng 5 năm 2009 về thủ tục thực hiện các dự án từ nguồn vốn phân cấp cho quận - huyện quản lý và tại Công văn số 2743/SKHĐT-TH, ngày 22 tháng 5 năm 2009 về sửa đổi Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Để tránh tình trạng phải cập nhật, sửa đổi Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND nhiều lần, Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý
thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước của thành phố
Hồ Chí Minh cho đến khi Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.

2. Do hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp quận - huyện, trong khi chờ sửa đổi nội dung liên quan đến việc trình Hội đồng nhân dân thông qua chủ trương đầu tư được quy định tại khoản 1 Điều 12 Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện xem xét, quyết định danh mục các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước của thành phố phân cấp cho quận - huyện quản lý, danh mục các dự án sử dụng các nguồn thu được thành phố để lại cho quận - huyện chi đầu tư phát triển và nguồn vốn huy động của các thành phần kinh tế chi cho đầu tư.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chủ trì phối hợp cùng các Sở-ngành, quận-huyện nghiên cứu và trình điều chỉnh Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngay sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản được thông qua, bảo đảm phù hợp với các quy định mới ban hành. Trong quá trình nghiên cứu, đối với các nội dung liên quan đã được các Nghị định của Chính phủ quy định, nếu cần thiết phải triển khai thực hiện ngay thì Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản chỉ đạo thực hiện để các Sở-ngành, quận-huyện có cơ sở áp dụng kịp thời và Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp các nội dung này (cùng nội dung đã được chỉ đạo tại mục 2 nêu trên) khi sửa đổi Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Thường trực Thành ủy;
Thường trực HĐND/TP;
TTUB: CT, các PCT;
VPUB: CPVP;
Các Phòng Chuyên viên;
Lưu: VT, (ĐTMT-Th) TV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2743/UBND-ĐTMT ngày 11/06/2009 về thủ tục thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn phân cấp cho quận - huyện và sửa đổi Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.259

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.147.7