Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2513/BKH-ĐTNN của Bộ kế hoạch và đầu tư về việc tăng cường quản lý hoạt động ĐTNN trong tình hình mới.

Số hiệu: 2513/BKH-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Võ Hồng Phúc
Ngày ban hành: 13/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2513/BKH-ĐTNN
V/v tăng cường quản lý hoạt động ĐTNN trong tình hình mới.

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Những tháng cuối năm 2006 và đầu năm 2007, hoạt động đầu tư nước ngoài tại nước ta có chuyển biến mạnh mẽ theo chiều hướng tích cực. Dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng trưởng mạnh. Chất lượng và quy mô của các dự án cấp mới và tăng vốn được nâng cao; đã thu hút được một số dự án quy mô lớn của các tập đoàn xuyên quốc gia. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt kết quả tốt, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội đất nước, thể hiện qua các chỉ tiêu về doanh thu, xuất khẩu và nộp ngân sách vượt trội so với cùng kỳ năm trước.

Đạt được kết quả trên là do môi trường pháp lý và đầu tư – kinh doanh ở nước ta không ngừng được hoàn thiện theo hướng hội nhập, phù hợp với cam kết quốc tế, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư nước ngoài. Việc phân cấp triệt để cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài đã góp phần nâng cao vai trò và tính chủ động của các địa phương, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc tiến hành các thủ tục đầu tư. Công tác chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương đối với hoạt động đầu tư nước ngoài ngày càng sâu sát và cụ thể hơn.

Bên cạnh những mặt tích cực, công tác quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài thời gian qua cũng đã bộc lộ một số hạn chế:

- Quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết khu vực, đặc biệt là những khu vực đang cần thu hút vốn đầu tư nước ngoài, còn nhiều bất cập, không đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư.

- Công tác bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức, ảnh hưởng đến phát triển bền vững và gây bức xúc trong xã hội.

- Thủ tục hành chính tuy đã được cải thiện một bước, nhưng vẫn còn phiền hà. Tình trạng quan liêu, tham nhũng vẫn tồn tại trong một bộ phận cán bộ, công chức.

- Tổ chức bộ máy, trình độ nghiệp vụ của cán bộ quản lý đầu tư tại các địa phương còn bất cập với yêu cầu của tình hình mới.

- Việc áp dụng Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp mới chưa nhất quán và chưa thống nhất trong cả nước, do còn một số vấn đề chưa được quy định cụ thể trong các nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, đặc biệt là quy định về lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

- Công tác quản lý dự án đầu tư nước ngoài sau khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư còn nhiều hạn chế, do thiếu sự phối hợp đồng bộ và chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, giữa các ngành chức năng. Một số dự án vướng mắc kéo dài chưa được xử lý dứt điểm gây ảnh hưởng xấu tới môi trường đầu tư.

Nhằm tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư nước ngoài, củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân các địa phương thực hiện ngay một số công việc sau đây:

1. Đẩy nhanh công tác quy hoạch chi tiết các khu vực trên địa bàn để làm cơ sở thu hút các dự án đầu tư nước ngoài, đảm bảo phát triển bền vững. Thực hiện tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho các dự án đầu tư triển khai đúng tiến độ.

2. Quan tâm đúng mức tới vấn đề bảo vệ môi trường theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường, từ khâu quy hoạch, lựa chọn địa điểm dự án đến khâu giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát huy tính chủ động của địa phương, giảm thời gian và chi phí cho nhà đầu tư, thực hiện đầy đủ và đúng lộ trình cam kết quốc tế, nhất là cam kết gia nhập WTO. Công khai hóa thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý đầu tư.

4. Tăng cường công tác phối hợp giữa Trung ương và địa phương trong quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài.

- Đối với các lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trong khi chờ ban hành điều kiện kinh doanh, khi xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tham khảo ý kiến Bộ quản lý chuyên ngành và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Đối với các dự án nằm ngoài quy hoạch ngành, khi xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tham khảo ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành và các Bộ, ngành liên quan, theo quy định của pháp luật.

- Đối với các dự án có vướng mắc trong quá trình triển khai, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xử lý dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật.

- Đối với các dự án lớn và có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xúc tiến kêu gọi đầu tư nước ngoài và hỗ trợ trong quá trình triển khai thực hiện.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố biết và cùng phối hợp thực hiện.

 

 Nơi nhận:
- Như trên,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chính phủ,
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP,
- Các đồng chí lãnh đạo Bộ,
- Các đơn vị trực thuộc Bộ,
- Lưu VP, Cục ĐTNN.

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Võ Hồng Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2513/BKH-ĐTNN của Bộ kế hoạch và đầu tư về việc tăng cường quản lý hoạt động ĐTNN trong tình hình mới.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.289
DMCA.com Protection Status