Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1587/SXD-QLKTXD về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí quản lý dự án khi xử lý chuyển tiếp dự án thực hiện theo quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1587/SXD-QLKTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Hiệp
Ngày ban hành: 11/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số : 1587/SXD-QLKTXD
V/v hướng dẫn lập và quản lý chi phí quản lý dự án khi xử lý chuyển tiếp dự án thực hiện theo quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP .

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2009

 

Kính gửi:

Các Sở-ngành thành phố;
Ủy ban nhân dân các quận-huyện;
Các Ban Quản lý trực thuộc thành phố;
Các Tổng Công ty trực thuộc thành phố.

 

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 786/VP-ĐTMT ngày 13/02/2009 của Văn phòng Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân thành phố (VP. HĐND-UBND.TP) về nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Tài “Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm xem xét cụ thể và có ý kiến hướng dẫn giải quyết về chi phí quản lý dự án đối với dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở lô B27 Khu đô thị An Phú-An Khánh và dự án Xây dựng Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi, phường Thạnh Mỹ lợi, quận 2, đảm bảo hợp lý và phù hợp quy định; đồng thời giao Sở Xây dựng có ý kiến hướng dẫn giải quyết chung đối với trường hợp tương tự của các Chủ đầu tư dự án trên địa bàn thành phố”.

Nội dung vướng mắc khi thanh toán chi phí quản lý dự án thuộc dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở lô B27 Khu đô thị An Phú-An Khánh và dự án Xây dựng Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 giữa Ban Quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm và Sở Tài chính (áp dụng Định mức chi phí quản lý dự án ban hành theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 hay áp dụng theo Công bố Định mức ban hành theo Công văn số 1751/BXD-VP ngày 14/08/2007 của Bộ Xây dựng), Sở Xây dựng đã có ý kiến hướng dẫn giải quyết tại nội dung Văn bản số 2078/SXD-QLKTXD ngày 28/03/2008, để 02 bên xử lý theo quy định về xử lý chuyển tiếp quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước của thành phố theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ (gọi chung là Nghị định số 99/2007/NĐ-CP và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP).

Nay, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về hướng dẫn giải quyết chung đối với các trường hợp tương tự của các Chủ đầu tư dự án trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện như sau :

1/. Cơ sở pháp lý về xử lý chuyển tiếp dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP :

a/ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử lý chuyển tiếp tại phần 1, Điều 36 đã quy định “Dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa triển khai thực hiện hoặc đang thực hiện thì thực hiện theo các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan”.

b/ Nghị định số 03/2008/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP, tại khoản 2, Điều 1 đã quy định “…Trường hợp cần thực hiện các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bao gồm : tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, Định mức và đơn giá xây dựng, Hợp đồng trong hoạt động xây dựng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP thì chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định”.

c/ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, tại khoản 1, Mục I đã hướng dẫn “Việc chuyển tiếp quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình được thực hiện theo các quy định tại Điều 36, Nghị định số 99/2007/NĐ-CP”.

d/ Chỉ thị số 13/208/CT-UBND ngày 09/05/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thành phố, tại Mục 7 (tổ chức thực hiện) hướng dẫn đối với các trường hợp : Dự án Đầu tư xây dựng công trình đang lập, đã lập, đã được thẩm định nhưng chưa được phê duyệt dự án từ ngày 21/07/2007 (ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành), Dự án Đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt trước ngày 21/07/2007 nhưng chưa triển khai thực hiện hoặc đang thực hiện, Dự án Đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt hoặc được duyệt điều chỉnh sau ngày 21/07/2007 (ngoại trừ việc điều chỉnh để đáp ứng thủ tục thanh, quyết toán công trình hoàn thành) thì áp dụng xử lý chuyển tiếp theo các quy định về quản lý chi phí xây dựng theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP, Nghị định số 03/2008/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng.

e/ Văn bản số 8370/SXD-QLKTXD ngày 24/11/2008 của Sở Xây dựng hướng dẫn việc xử lý chuyển tiếp quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước của thành phố theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP của Chính phủ.

2/. Áp dụng khoản mục “chi phí quản lý dự án” đối với các dự án được xử lý chuyển tiếp thực hiện theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP :

- Căn cứ các văn bản pháp lý về xử lý chuyển tiếp đã nêu ở Mục 1, Các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước của thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện quản lý các khoản mục chi phí nói chung và chi phí quản lý dự án nói riêng thuộc từng dự án đầu tư được duyệt, hoặc duyệt điều chỉnh, theo từng thời điểm trước hoặc từ ngày 21/07/2007 về sau, cần vận dụng các văn bản quy phạm pháp luật về Định mức, Đơn giá cho phù hợp, đúng quy định theo nội dung hướng dẫn thực hiện của Chính phủ và Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Sở Xây dựng.

- Riêng đối với các nội dung vướng mắc về chi phí quản lý dự án khi xử lý chuyển tiếp, Bộ Xây dựng đã có các văn bản giải đáp số 49/BXD-KTXD ngày 22/04/2008 (gởi Bộ Tài chính) và số 72/BXD-KTXD ngày 03/06/2008 (gởi Kho bạc Nhà nước), cụ thể :

+ “Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD và Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng là các văn bản hướng dẫn thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Còn văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/08/2007 của Bộ Xây dựng là văn bản hướng dẫn thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Việc chuyển tiếp các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình từ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP sang thực hiện theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP do Người quyết định đầu tư quyết định”.

+ “Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành để hướng dẫn thực hiện quản lý chi phí theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ; Định mức chi phí quản lý dự án theo văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/08/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện quản lý chi phí theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ; Việc xử lý chuyển tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo Điều 36, của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP”.

- Đối chiếu các quy định (nêu ở mục 1) và nội dung hướng dẫn giải đáp của Bộ Xây dựng, các trường hợp vướng mắc về áp dụng Định mức chi phí quản lý dự án theo quy định từng thời điểm, tương tự như trường hợp của Ban Quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm đối với dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở lô B27 Khu đô thị An Phú-An Khánh và dự án Xây dựng Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi, phường Thạnh Mỹ lợi, quận 2 (các dự án này được duyệt và duyệt điều chỉnh trước ngày 21/07/2007 và chưa được Người quyết định đầu tư cho phép thực hiện quản lý chi phí xây dựng chuyển tiếp sang áp dụng theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ), thì dự toán chi phí quản lý dự án áp dụng Định mức chi phí được ban hành theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ Xây dựng là phù hợp.

3/. Các nội dung cần lưu ý đối với các chủ đầu tư :

a) Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình áp dụng theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ Xây dựng là chi phí tối đa cho các công việc quản lý dự án, trong đó chi phí quản lý dự án chỉ là một nội dung của công việc quản lý dự án, không phải là chi phí khoán gọn cho Ban quản lý dự án. Việc chi tiêu của Ban quản lý dự án được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 98/2003/TT-BTC ngày 14/10/2003 hoặc các văn bản liên quan khác của Bộ Tài chính theo từng thời điểm.

b) Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình đang thực hiện dở dang, khi được Người quyết định đầu tư chấp thuận cho phép chuyển sang thực hiện quản lý chi phí theo quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ, thì phải tuân thủ các nguyên tắc thực hiện theo hướng dẫn của Sở Xây dựng tại văn bản số 8370/SXD-QLKTXD ngày 24/04/2008, cụ thể :

+ “Các khoản mục chi phí đã được thực hiện thì vẫn áp dụng theo các quy định về chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực tại thời điểm thực hiện công việc”.

+ “Các khoản mục chi phí và các công tác khác chưa thực hiện thì được chuyển tiếp qua quản lý theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP của Chính phủ”.

c) Trường hợp các dự án đầu tư xây dựng công trình được chuyển tiếp qua quản lý theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP của Chính phủ thì chi phí lập lại dự toán cho các khoản mục chi phí và các công tác khác chưa thực hiện, theo hướng dẫn tại Mục 2, Văn bản số 896/SXD-QLKTXD ngày 16/02/2009 của Sở Xây dựng “Chi phí lập lại dự toán được xác định bằng cách lập dự toán chi phí (chấm công chuyên gia) theo hướng dẫn của phụ lục kèm theo Văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/08/2007 của Bộ Xây dựng”.

Sở Xây dựng đề nghị các Sở-ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận-huyện, các Ban quản lý trực thuộc thành phố, các Tổng Công ty trực thuộc thành phố căn cứ nội dung công văn này, khẩn trương chỉ đạo các Chủ đầu tư dự án xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quản lý quán triệt và thực hiện đúngquy định của Chính phủ, hướng dẫn thực hiện của Bộ Xây dựng, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, hướng của Sở Xây dựng tại các công văn nêu tại Mục 1 về xử lý chuyển tiếp thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP, Nghị định số 03/2008/NĐ-CP nói chung và chi phí quản lý dự án nói riêng đối với các dự án sử dụng vốn Ngân sách của thành phố, nhằm đảm bảo chặt chẽ, hợp lý, ngăn ngừa thất thoát, lãng phí vốn đầu tư xây dựng công trình./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT TT.UBND TP-Nguyễn Thành Tài (để báo cáo);
- VP HĐND-UBND TP (để biết);
- BQLDAĐTXD Khu ĐTM Thủ Thiêm;
- GĐ Sở XD; PGĐ Sở-Nguyễn văn Hiệp;
- Lưu VP, QLKTXD. PKHĐT;
 CVĐ 2240, 2268   
NVH

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1587/SXD-QLKTXD về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí quản lý dự án khi xử lý chuyển tiếp dự án thực hiện theo quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.662

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227