Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 0003/BCT-KH thực hiện công tác đầu tư và xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 0003/BCT-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 04/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 0003/BCT-KH
V/v thực hiện công tác đầu tư và xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Các trường, viện và các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương.

Ngày 19 tháng 6 năm 2009 Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Luật xây dựng số 16/2003/QH11, Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Luật Đất đai số 13/2003/QH11 và Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 (sau đây gọi là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản). Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2009.

Để hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, Chính phủ đã ban hành:

- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

Các Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2009.

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và các Nghị định số 83/2009/NĐ-CP , Nghị định số 85/2009/NĐ-CP , Bộ trưởng Bộ quản lý ngành chỉ có nhiệm vụ: Phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch đấu thầu, các thủ tục còn lại được giao Chủ đầu tư thực hiện. Bộ sẽ tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về đầu tư và đấu thầu của Chủ đầu tư theo phân quyền.

Để đảm bảo cho hoạt động kiểm tra, giám sát của Bộ Công Thương nói riêng và các cơ quan quản lý nhà nước nói chung, đồng thời tăng cường công tác quản lý việc sử dụng vốn, nhất là vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng, Bộ yêu cầu các trường, viện và các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Bộ (sau đây gọi chung là các đơn vị) thực hiện các quy định sau:

1. Thực hiện báo cáo tình hình thực hiện dự án, huy động và thanh toán các nguồn vốn:

Trước ngày 20 của tháng cuối quý, các Chủ đầu tư gửi báo cáo tình hình thực hiện dự án quý và cộng dồn về Bộ Công Thương (Vụ Kế hoạch) với các nội dung:

- Tổng hợp khối lượng đã thực hiện theo các gói thầu và toàn bộ dự án, bao gồm khối lượng công việc và khối lượng vốn thực hiện.

- Kết quả huy động và giải ngân các nguồn vốn đầu tư theo cơ cấu vốn được phê duyệt.

- Những tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân và giải pháp xử lý.

2. Thực hiện việc gửi hồ sơ sau khi phê duyệt:

- Thực hiện khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, các đơn vị gửi toàn bộ các văn bản theo thủ tục đầu tư từ khâu chuẩn bị đầu tư đến quyết toán dự án về Vụ Kế hoạch để phục vụ công tác đánh giá, giám sát đầu tư và có đủ tài liệu cung cấp cho Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra… khi có yêu cầu.

- Sau khi phê duyệt thiết kế và dự toán công trình xây dựng, phê duyệt hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu chậm nhất là 7 ngày, Chủ đầu tư gửi Bộ các quyết định phê duyệt và hồ sơ kèm theo để kiểm tra làm cơ sở để xem xét bố trí vốn.

3. Tăng cường năng lực quản lý đầu tư:

Các đơn vị có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư, quản lý đấu thầu cho cán bộ làm công tác này, bảo đảm có đầy đủ chứng chỉ và năng lực hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; củng cố bộ máy nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, thực hiện dự án theo quy hoạch được duyệt và đáp ứng tiến độ đề ra.

Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện các quy định trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 0003/BCT-KH thực hiện công tác đầu tư và xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.034
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144